REGULAMIN - MUSTANG

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

POD NAZWĄ

AXAN – BUTLE PEŁNE NAGRÓD”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs promocyjny organizowany jest pod nazwą „AXAN – BUTLE PEŁNE NARÓD” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem urządzającym Konkurs jest AXAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach – Żyłakach (08-311), przy ulicy Słonecznej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162773, NIP 678-101-56-13 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2016 roku i trwa do dnia 1 czerwca 2017 roku
z uwzględnieniem, że uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w okresie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 1 czerwca 2017 roku.

5. Datą zakończenia Konkursu jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

§ 2. Udostępnianie Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym
w czasie trwania Konkursu , począwszy od dnia jego rozpoczęcia, na stronach internetowych www.axan.pl, w Punktach Stacji Paliw AXAN (wymienionych w Załączniku nr 1) oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy 9:00 a 16:00.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne
z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i z jego akceptacją.

§ 3. Przedmiot i przebieg Konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup butli gazowej dystrybuowanej przez firmę AXAN w okresie od 01.06.2016 r. do 01.06.2017 r. w handlu detalicznym tj. dla odbiorców 1 sztuki butli gazowej jednorazowo.

2. Uczestnik po zdjęciu plomby foliowej na odwrocie folii odczytuje symbol – ciąg cyfr – upoważniający do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu SMS pod numer 70068 o treści:

AXAN.nr z plomby.kod pocztowy.hasło reklamujące firmę AXAN.”

3. Koszt wysłania SMS wynosi 50 groszy + VAT (62 grosze brutto, słownie: zero złotych, sześćdziesiąt dwa grosze brutto).

§ 4. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) skuter o wartości 3000 zł x 4 sztuk = 12.000 zł;
b) telewizor o wartości 1500 zł x 4 sztuk = 6.000 zł;
c) laptop o wartości 1500 zł x 4 sztuka = 6.000 zł;
d) tablet o wartości 400 zł x 100 sztuk = 40.000 zł;
e) smartfon o wartości 300 zł x 100 sztuk = 30.000 zł;
f) talony AXAN do realizacji na Stacjach Paliw o wartości 100 zł x 100 sztuk = 10.000 zł;

oraz Nagroda główna :

g) Voucher na dowolną wycieczkę o wartości 5.000 zł.

Pula nagród wynosi 109.000 zł.

2. Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą cztery osoby powołane przez Organizatora – przewodniczący oraz trzech członków, każdego miesiąca wybiera spośród wszystkich wysłanych haseł te, które są najciekawsze. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. Nagrody za najlepsze hasła reklamowe przyznawane będą przez Komisję Konkursową w każdym miesiącu trwania promocji tj. od czerwca 2016 r do czerwca 2017 r.

3. Po otrzymaniu nagrody Uczestnik zobowiązany jest wypełnić potwierdzenie odbioru nagrody, które zawiera dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tekst poniżej:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXAN Sp. z o. o. siedzibą: 08-311 Bielany Żyłaki ul. Słoneczna 5 moich danych osobowych w celu udziału w Konkursie, tj. Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu.”

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych jest dobrowolne.

6. Obligatoryjne są natomiast:

a) oświadczenie, dotyczące akceptacji Regulaminu i potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w przedmiotowym konkursie:

Akceptuję warunki regulaminu Konkursu „AXAN – BUTLE PEŁNE NAGRÓD” (dalej „Konkurs”) i potwierdzam, że spełniam warunki i wymagania określone w Regulaminie Konkursie.”

b) zgoda na otrzymywanie materiałów handlowych:

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz przedstawienia ofert proponowanych przez Organizatora Konkursu.”

§ 5. Ogłoszenie wyników i wydanie Nagród.

1. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.axan.pl, po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista Laureatów, prezentowana jest w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz wygranej nagrody na stronie internetowej Organizatora (www.axan.pl).

2. Laureaci nagród zostaną powiadomieni również drogą telefoniczną.

3. Reprezentant Jury Organizatora wykona do 3 połączeń na numer telefonu z którego zostało wysłane hasło konkursowe. W przypadku braku kontaktu z Laureatem nagroda przechodzi
na własność Organizatora – AXAN Sp. z o.o.

§ 6. Wydanie Nagród

1. Organizator wykonuje co najmniej 3 próby połączenia z Laureatem w ciągu dwóch dni roboczych od dat wyszczególnionych w § 3. Próby połączenia wykonywane są w godzinach od 9:00 do 16:00. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu podanym podczas zgłoszenia wygranej (m.in. odebranie rzez inną osobę).

Podczas rozmowy Organizator:

 1. Ustala tożsamość Laureata Nagrody;
 2. informuje o potwierdzeniu wygranej nagrody w konkursie nagrody oraz o zasadach
  i terminach wydania Nagrody, jak również wskazuje na konieczność zwrotu podpisanego potwierdzenia przedstawicielowi firmy AXAN, który dostarczył nagrodę. Potwierdzenie odbioru nagrody zawiera: dane takie jak: adres zamieszkania Laureata (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

2. Wzór oświadczenia Laureata dostępny jest na stronie internetowej www.axan.pl.

3. Jeżeli Laureat nie podpisze potwierdzenia odbioru nagrody, oznacza to rezygnację z Nagrody.

4. W przypadku nieudanych prób połączenia zgodnie zapisem niniejszego ustępu, Organizator przesyła do Laureata ostatniego dnia nieodpłatną wiadomość SMS lub odpowiednio wiadomość na adres email, z informacją, że Organizator ponowi kontakt telefoniczny do Laureata w celu potwierdzenia wygranej nagrody oraz warunkach jej wydania.

5. Treść wiadomości wysyłanej w przypadku nieudanej próby kontaktu:

Konkurs „AXAN BUTLE PEŁNE NAGRÓD”:

W związku z wyborem Twojego zgłoszenia. podejmiemy 1 próbę połączenia telefonicznego
z Tobą w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00 – 17:00. Konkurs dla osób powyżej 18 lat. Organizator: AXAN Sp z o.o.

Regulamin: www.axan.pl/konkurs.

6. Ponowienie kontaktu telefonicznego następuje w kolejnym dniu roboczym od wysłania wiadomości SMS i obejmuje tylko jedną próbę połączenia.

7. Wydanie Nagród następuje najpóźniej do 30 dnia od momentu zgłoszenia wygranej.

8. Wydanie Nagrody Głównej – wybór hasła na koniec konkursu spośród wszystkich uczestników, którzy nadeślą hasła reklamowa w czasie trwania Konkursu, następuje podczas przekazania osobistego w Centrali firmy AXAN W 08-311 Bielany Żyłaki ul. Siedlecka 1.

9. Laureat ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu do miejsca odbioru Nagrody Głównej, oraz podatku 10% wartości otrzymanej nagrody, której wartość przekracza 760 zł, jak również ewentualnie kosztów ubezpieczenia takich Nagród.

10. W sytuacji kiedy Laureatowi jest przyznana Nagroda Główna i Nagrody pozostałe proszony on będzie o udzielenie Organizatorowi zezwolenia na wykorzystanie wizerunku na utrwalenie jego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, podczas nagrania materiału materiałów audiowizualnych i zdjęć w trakcie uroczystości wydania.

11. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

§ 7. Zasady szczegółowe dotyczące wydania Nagród.

1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

2. Nagrody przewidziane w Konkursie muszą być odebrane wyłącznie przez Laureata. Nagrodę
w imieniu Laureata może odebrać pełnomocnik upoważniony na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym – do odbioru danej nagrody.

3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, która nie może być Laureatem Konkursu lub należącej do grona osób, o których mowa w § 7 ust. 2 powyżej, osoba taka jest przy przydziale nagrody pominięta. Organizator ma prawo zażądać od Laureata złożenia dodatkowego pisemnego oświadczenia w tym zakresie przed wydaniem nagrody.

4. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Laureaci są zobowiązani na żądanie Organizatora pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody.
W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody zgodnie z powyższym trybem Laureat traci prawo do nagrody.

5. Laureat, któremu jest przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie, przy czym Laureat może według własnego uznania dysponować Nagrodą po jej odebraniu od Organizatora.

6. Nagrody, które nie zostały wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu m.in:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany przez żadnego
z operatorów na terenie RP);
b) prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

8. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne i roszczenia

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. od dnia 01 czerwca 2016 r.) do dnia 01.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „AXAN – BUTLE PEŁNE NAGRÓD”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.

2. Rozpatrzenie reklamacji i nadanie powiadomienia do Uczestnika o decyzji Organizatora następuje listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Organizator rozpatrując reklamacje stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

4. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach
i na potrzeby Konkursu, chyba, że z treści udzielonej zgody wynika inny cel przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1181
z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest AXAN Sp. z o.o. z siedzibą w 08-311 Bielany Żyłaki ul. Słoneczna 5, nr KRS 0000162773.

2. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jej realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie rozpatrzenia reklamacji.

4. Organizator ma prawo do opublikowania imiennej listy Laureatów Konkursu w dzienniku ogólnopolskim lub w innych środkach masowego przekazu lub środkach komunikacji elektronicznej, po uzyskaniu odrębnej zgody każdego z nagrodzonych Laureatów Konkursu.

§ 10. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet

§ 11. Prawa autorskie

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł reklamowych, będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych (hasła reklamowe).

2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.

3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres Organizatora) – Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń
i zasad Konkursu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Infolinia dotycząca komunikacji w Konkursie czynna jest od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 9:00 do 16:00, pod numerem telefonu 732-999-000 (koszt połączenia: zgodny z taryfą operatora).

4. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Konkursu.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

„W AXANIE TANKUJESZ, MUSTANGIEM PODRÓŻUJESZ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach – Żyłakach (08-311), przy ulicy Słonecznej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162773, NIP 678-10-15-613 (dalej: „Organizator”).

 2. Regulamin Konkursu dostępny y jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.axan.pl w zakładce „Konkurs”, oraz na Stacji Paliw, w której odbywa się konkurs.

 3. Konkurs organizowany jest dla Klientów zaopatrujących się na Stacji Paliw AXAN w Sokołowie Podlaskim.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, zamieszkująca na terytorium Sokołowa Podlaskiego oraz powiatu sokołowskiego na czas stały lub tymczasowy, posiadająca ważne prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu.

 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora w ustępie 8 poniżej, cechujące się szczególną wiedzą w zakresie tematyki Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.

 8. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie:

  • Agnieszka Balińska

  • Klaudia Bolesta

  • Karol Omelańczuk

  • Monika Skibińska

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji bez konieczności podawania przyczyny.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursowego w trakcie jego trwania bez konieczności podania przyczyny. Chodzi tu o zmianę terminu rozdawania nagród lub o zmianę wymagań konkursowych.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy:

 1. być posiadaczem karty lojalnościowej AXAN PREMIA,

 2. zrobić w danym tygodniu konkursowym zakupy na stacji paliw AXAN za minimalną kwotę 100 zł podczas jednej transakcji,

 3. w dniach od piątku do środy każdego tygodnia, wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w którego treści zostanie udzielona odpowiedź na pytanie konkursowe: Dlaczego chcesz jeździć mustangiem w weekend?

 4. podać w e-mailu swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę urodzin i datę wydania prawa jazdy kategorii B,

 5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – poprzez zamieszenie w treści e-maila następującego zdania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu „W AXANIE tankuję, mustangiem podróżuję” oraz na wykorzystanie mojego wizerunku na poczet celów marketingowych związanymi z informowaniem o wynykach Konkursu”

 1. zapoznać się z regulaminem i warunkami konkursu

 2. wyrazić zgodę na publikację Odpowiedzi na Pytanie konkursowe na stronie internetowej Organizatora www.axan.pl oraz na Facebooku Organizatora https://www.facebook.com/AxanPL – poprzez zamieszenie w treści e-maila następującego zdania:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, oraz udzielonej Odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe na: stronie internetowej Organizatora oraz na profilu społecznościowym Facebook należącym do Organizatora”.

 1. Odpowiadając na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że treść odpowiedzi jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo dyskfalifikacji zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich

 1. Za czas dotarcia e-maila do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatora.

 1. Uczestnik może wysłąć swoją odpowiedź na pytanie konkursowe tylko jeden raz w danym tygodniu.

 2. E-maile, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie II, nie będą brane pod uwagę w procesie oceny, a tym samym zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

 3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest weekend z samochodem osobowym marki Mustang.

 2. Realizacja Nagrody, stanowiąca użyczenie samochodu na weekend (przez weekend należy rozumieć okres począwszy od piątku od godziny 16:00 do niedzieli do godziny 21:00) z pełnym bakiem, zostanie przekazana przez Organizatora każdego tygodnia, aż do odwołania Konkursu. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, nagroda przepada, a Zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się realizacji w innym terminie.

 3. Autem poruszać się można tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. W przypadku szkody z winy Zwycięzcy Konkursu, jest on zobowiązany do zapłaty 10% udziału w szkodzie.

 5. Zwycięzca, oddając auto po wyznaczonym czasie, zobowiązany jest do tego, by oddać 1/4 baku benzyny bezołowiowej i pełen bak gazu. Samochód powinien wrócić do Organizatora Konkursu w stanie takim, w jakim został wydany.

 1. REALIZACJA NAGRODY

 1. Spośród Uczestników, którzy przesłali e-maile zgodnie z zasadami określonymi w punkcie II, Komisja Konkursowa wyłoni jednego Zwycięzcę.

 2. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu następuje w czwartek każdego tygodnia w siedzibie głównej firmy AXAN w Bielanach – Żyłakach przy ul. Siedleckiej 1.

 3. Komisja dokona oceny nadesłanych listów. Na podstawie nadesłanych prac, Komisja konkursowa wybierze najciekawszą.

 4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 5. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o przyznaniu Nagrody przez przedstawiciela Organizatora. W trakcie rozmowy Zwycięzca potwierdza swoje dane osobowe.

 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do odbioru Nagrody na Stacji Paliw AXAN w Sokołowie Podlaskim, mieszczącej się przy ulicy Węgrowskiej 3 E, 08-300 Sokołów Podlaski. Realizacja Nagrody nastąpi poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy użyczenia pojazdu.

 1. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. II pkt.1 d, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, w tym zawarcia umowy użyczenia lub nie dokonania takich ustaleń, nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 4 Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w terminie, zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z AUTA

 1. Zabrania się prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 2. Leureat ponosi odpowiedzialność za usterki spowodowane nieprawidłową eksploatacją pojazdu.

 3. W przypadku usterki spowodowanej z winy Laureata Konkursiu, może on zostać obciążony kosztem naprawy w wysokości 10% kwoty wartości naprawy.

 4. W przypadku kolizji, wypadku, kradzieży, wymagana jest notatka lub protokół z Policji. W razie jej braku, Laureat Nagrody ponosi pełny koszt naprawy i inne koszty niepokryte przez ubezpieczenie.

 5. W razie kolizji lub wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Laureat Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za powstałe szkody.

 6. Zabrania się użyczania samochodu osobom trzecim. Tylko Laureat Konkursu może korzystać z nagrody.

 7. Laureat Konkursu może poruszać się tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Laureat Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne.

 9. Konsekwencje wynikające z niezwrócenia samochodu w wyznaczonym terminie, zawarte są w Umowie Wypożyczenia Samochodu stanowiącej oddzielny dokument.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wydania nagród Zwycięzcom, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ponadto przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Uczestnika Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 5. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie trwania Konkursu, Organizator może dokonać zmiany treści Regulaminu oraz warunków Konkursu.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Twórca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do Dzieła i zezwala AXAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na ich wykonywanie w jego imieniu.

 1. Jeżeli e-mail nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania e-mailu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z treści e-maila lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 3. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 1. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 2. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

Niżej znajdują się wszystkie adresy punktów, które biorą udział w konkursie SMS’owym:

LP. ADRES STACJI NUMER TELEFONU
1 Bielany, ul. Siedlecka 12 A – stacja paliw (25) 787 88 88
2 Grzegorzew ul. Autostrada 5 – stacja paliw 533-360-921
3 Hołubla ul. Siedlecka 79 – stacja paliw 785-591-998
4 Łuków ul. Świderska 143 – stacja paliw 729-052-357
5 Małkinia ul. Nurska 98A – stacja paliw 796-535-853
6 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boczna – stacja gazowa 518-832-794
7 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2A – stacja gazowa 535-339-90
8 Pionki ul. Zwoleńska 1 – stacja paliw 796-535-113
9 Hołubla ul. Siedlecka 79 – stacja paliw 785-591-998
10 Łuków ul. Świderska 143 – stacja paliw 729-052-357
11 Małkinia ul. Nurska 98A – stacja paliw 796-535-853
12 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boczna – stacja gazowa 518-832-794
13 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2A – stacja gazowa 535-339-90
14 Pionki ul. Zwoleńska 1 – stacja paliw 796-535-113
15 Ryki ul. Królewska 147 – stacja paliw 603-241-100
16 Serock ul. Modlińska 66 – stacja gazowa 512-508-609
17 Ryżki Ryżki 75 C – stacja paliw 662-165-721
18 Siedlce ul. Budowlana 11 – staja paliw 506-000-375
19 Siedlce ul. Budowlana 11 – diagnostyka 533-388-514
20 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45 – stacja paliw 25-644-17-94
21 Siedlce ul. Składowa 34 – stacja paliw 575-841-240
22 Sterdyń ul. Wojska Polskiego 25 – stacja gazowa 535-339-878
23 Ujrzanów 281A – stacja gazowa 785-092-242
24 Warszawa ul. Kolejowa 8B – stacja gazowa 508-550-262
25 Warszawa ul. Okuniewska 6A – stacja gazowa 530-307-592
26 Warszawa ul. Połczyńska 19 – stacja gazowa 506-856-183
27 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 140 – stacja gazowa 797-451-372
28 Węgrów ul. Gdańska 63A- stacja gazowa 785-026-839
29 Wilga ul. Witosa 3 – stacja paliw 603-251-100
30 Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 50 – stacja paliw 884-310-312
31 Żabokliki ul. Korczewska 19 – stacja gazowa 883-121-193
32 Sokołów Podlaski ul. Węgrowska 3E – stacja paliw 729-052-481

REGULAMIN KONKURSÓW NA FACEBOOKU

1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Sp. z o.o. 08-311 Bielany ul. Słoneczna 5.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Organizatora  w wyznaczonych w postach konkursowych terminach, określonych w nich zdjęć lub zdań konkursowych. Wystarczy wstawić je w komentarzu posta konkursowego.

3. Wszystkie prace oceni, powołane przez Organizatora, Jury, które będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 1. ujęcie tematu,
 2. oryginalność pomysłu,
 3. spełnienie wszystkich warunków ujętych w poście konkursowym,
 4. ogólnodostępny profil użytkownika.

4. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie AXAN na facebooku: https://www.facebook.com/AxanPL/.

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie w wiadomości prywatnej na Facebooku, wtedy też organizator uzgodni ze zwycięzcą sposób odbioru nagrody – osobiście w siedzibie Głównej Firmy AXAN w Bielanach-Żyłakach przy ul. Słonecznej 5, 08-311 Bielany lub poprzez wysyłkę nagrody pocztą.

6. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę, jednocześnie oświadcza,że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa.

7. Przystępując do Konkursu, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu, w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.

8. Nagroda wysyłana w jednym konkursie facebookowym jest przypisana do jednego adresu uczestników. Gdy z jednego adresu wysyłane jest kilka propozycji konkursowych, nawet gdy jest nagrodzony więcej niż jeden uczestnik konkursu i tak przypisuje mu się jedną nagrodę konkursową.

9. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

11. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

12. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000 lub w wiadomości prywatnej na funpage AxanPL.

Organizator
AXAN Sp. z o.o.