REGULAMIN - MUSTANG

REGULAMIN KONKURSU

„W AXANIE TANKUJESZ, MUSTANGIEM PODRÓŻUJESZ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach – Żyłakach (08-311), przy ulicy Słonecznej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162773, NIP 678-10-15-613 (dalej: „Organizator”).

 2. Regulamin Konkursu dostępny y jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.axan.pl w zakładce „Konkurs”, oraz na Stacji Paliw, w której odbywa się konkurs.

 3. Konkurs organizowany jest dla Klientów zaopatrujących się na Stacji Paliw AXAN w Sokołowie Podlaskim.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, zamieszkująca na terytorium Sokołowa Podlaskiego oraz powiatu sokołowskiego na czas stały lub tymczasowy, posiadająca ważne prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu.

 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora w ustępie 8 poniżej, cechujące się szczególną wiedzą w zakresie tematyki Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.

 8. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie:

  • Agnieszka Balińska

  • Klaudia Bolesta

  • Karol Omelańczuk

  • Monika Skibińska

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji bez konieczności podawania przyczyny.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursowego w trakcie jego trwania bez konieczności podania przyczyny. Chodzi tu o zmianę terminu rozdawania nagród lub o zmianę wymagań konkursowych.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy:

 1. być posiadaczem karty lojalnościowej AXAN PREMIA,

 2. zrobić w danym tygodniu konkursowym zakupy na stacji paliw AXAN za minimalną kwotę 100 zł podczas jednej transakcji,

 3. w dniach od piątku do środy każdego tygodnia, wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w którego treści zostanie udzielona odpowiedź na pytanie konkursowe: Dlaczego chcesz jeździć mustangiem w weekend?

 4. podać w e-mailu swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę urodzin i datę wydania prawa jazdy kategorii B,

 5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – poprzez zamieszenie w treści e-maila następującego zdania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu „W AXANIE tankuję, mustangiem podróżuję” oraz na wykorzystanie mojego wizerunku na poczet celów marketingowych związanymi z informowaniem o wynykach Konkursu”

 1. zapoznać się z regulaminem i warunkami konkursu

 2. wyrazić zgodę na publikację Odpowiedzi na Pytanie konkursowe na stronie internetowej Organizatora www.axan.pl oraz na Facebooku Organizatora https://www.facebook.com/AxanPL – poprzez zamieszenie w treści e-maila następującego zdania:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, oraz udzielonej Odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe na: stronie internetowej Organizatora oraz na profilu społecznościowym Facebook należącym do Organizatora”.

 1. Odpowiadając na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że treść odpowiedzi jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo dyskfalifikacji zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich

 1. Za czas dotarcia e-maila do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatora.

 1. Uczestnik może wysłąć swoją odpowiedź na pytanie konkursowe tylko jeden raz w danym tygodniu.

 2. E-maile, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie II, nie będą brane pod uwagę w procesie oceny, a tym samym zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

 3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest weekend z samochodem osobowym marki Mustang.

 2. Realizacja Nagrody, stanowiąca użyczenie samochodu na weekend (przez weekend należy rozumieć okres począwszy od piątku od godziny 16:00 do niedzieli do godziny 21:00) z pełnym bakiem, zostanie przekazana przez Organizatora każdego tygodnia, aż do odwołania Konkursu. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, nagroda przepada, a Zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się realizacji w innym terminie.

 3. Autem poruszać się można tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. W przypadku szkody z winy Zwycięzcy Konkursu, jest on zobowiązany do zapłaty 10% udziału w szkodzie.

 5. Zwycięzca, oddając auto po wyznaczonym czasie, zobowiązany jest do tego, by oddać 1/4 baku benzyny bezołowiowej i pełen bak gazu. Samochód powinien wrócić do Organizatora Konkursu w stanie takim, w jakim został wydany.

 1. REALIZACJA NAGRODY

 1. Spośród Uczestników, którzy przesłali e-maile zgodnie z zasadami określonymi w punkcie II, Komisja Konkursowa wyłoni jednego Zwycięzcę.

 2. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu następuje w czwartek każdego tygodnia w siedzibie głównej firmy AXAN w Bielanach – Żyłakach przy ul. Siedleckiej 1.

 3. Komisja dokona oceny nadesłanych listów. Na podstawie nadesłanych prac, Komisja konkursowa wybierze najciekawszą.

 4. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 5. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o przyznaniu Nagrody przez przedstawiciela Organizatora. W trakcie rozmowy Zwycięzca potwierdza swoje dane osobowe.

 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do odbioru Nagrody na Stacji Paliw AXAN w Sokołowie Podlaskim, mieszczącej się przy ulicy Węgrowskiej 3 E, 08-300 Sokołów Podlaski. Realizacja Nagrody nastąpi poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy użyczenia pojazdu.

 1. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. II pkt.1 d, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, w tym zawarcia umowy użyczenia lub nie dokonania takich ustaleń, nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 4 Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w terminie, zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z AUTA

 1. Zabrania się prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 2. Leureat ponosi odpowiedzialność za usterki spowodowane nieprawidłową eksploatacją pojazdu.

 3. W przypadku usterki spowodowanej z winy Laureata Konkursiu, może on zostać obciążony kosztem naprawy w wysokości 10% kwoty wartości naprawy.

 4. W przypadku kolizji, wypadku, kradzieży, wymagana jest notatka lub protokół z Policji. W razie jej braku, Laureat Nagrody ponosi pełny koszt naprawy i inne koszty niepokryte przez ubezpieczenie.

 5. W razie kolizji lub wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Laureat Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za powstałe szkody.

 6. Zabrania się użyczania samochodu osobom trzecim. Tylko Laureat Konkursu może korzystać z nagrody.

 7. Laureat Konkursu może poruszać się tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Laureat Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne.

 9. Konsekwencje wynikające z niezwrócenia samochodu w wyznaczonym terminie, zawarte są w Umowie Wypożyczenia Samochodu stanowiącej oddzielny dokument.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wydania nagród Zwycięzcom, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ponadto przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Uczestnika Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 5. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie trwania Konkursu, Organizator może dokonać zmiany treści Regulaminu oraz warunków Konkursu.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Twórca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do Dzieła i zezwala AXAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na ich wykonywanie w jego imieniu.

 1. Jeżeli e-mail nadesłany przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania e-mailu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania z treści e-maila lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 3. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 1. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 2. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

Niżej znajdują się wszystkie adresy punktów, które biorą udział w konkursie SMS’owym:

LP. ADRES STACJI NUMER TELEFONU
1 Bielany, ul. Siedlecka 12 A – stacja paliw (25) 787 88 88
2 Grzegorzew ul. Autostrada 5 – stacja paliw 533-360-921
3 Hołubla ul. Siedlecka 79 – stacja paliw 785-591-998
4 Łuków ul. Świderska 143 – stacja paliw 729-052-357
5 Małkinia ul. Nurska 98A – stacja paliw 796-535-853
6 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boczna – stacja gazowa 518-832-794
7 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2A – stacja gazowa 535-339-90
8 Pionki ul. Zwoleńska 1 – stacja paliw 796-535-113
9 Hołubla ul. Siedlecka 79 – stacja paliw 785-591-998
10 Łuków ul. Świderska 143 – stacja paliw 729-052-357
11 Małkinia ul. Nurska 98A – stacja paliw 796-535-853
12 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boczna – stacja gazowa 518-832-794
13 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2A – stacja gazowa 535-339-90
14 Pionki ul. Zwoleńska 1 – stacja paliw 796-535-113
15 Ryki ul. Królewska 147 – stacja paliw 603-241-100
16 Serock ul. Modlińska 66 – stacja gazowa 512-508-609
17 Ryżki Ryżki 75 C – stacja paliw 662-165-721
18 Siedlce ul. Budowlana 11 – staja paliw 506-000-375
19 Siedlce ul. Budowlana 11 – diagnostyka 533-388-514
20 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45 – stacja paliw 25-644-17-94
21 Siedlce ul. Składowa 34 – stacja paliw 575-841-240
22 Sterdyń ul. Wojska Polskiego 25 – stacja gazowa 535-339-878
23 Ujrzanów 281A – stacja gazowa 785-092-242
24 Warszawa ul. Kolejowa 8B – stacja gazowa 508-550-262
25 Warszawa ul. Okuniewska 6A – stacja gazowa 530-307-592
26 Warszawa ul. Połczyńska 19 – stacja gazowa 506-856-183
27 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 140 – stacja gazowa 797-451-372
28 Węgrów ul. Gdańska 63A- stacja gazowa 785-026-839
29 Wilga ul. Witosa 3 – stacja paliw 603-251-100
30 Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 50 – stacja paliw 884-310-312
31 Żabokliki ul. Korczewska 19 – stacja gazowa 883-121-193
32 Sokołów Podlaski ul. Węgrowska 3E – stacja paliw 729-052-481

REGULAMIN KONKURSÓW NA FACEBOOKU

1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Sp. z o.o. 08-311 Bielany ul. Słoneczna 5.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Organizatora  w wyznaczonych w postach konkursowych terminach, określonych w nich zdjęć lub zdań konkursowych. Wystarczy wstawić je w komentarzu posta konkursowego.

3. Wszystkie prace oceni, powołane przez Organizatora, Jury, które będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 1. ujęcie tematu,
 2. oryginalność pomysłu,
 3. spełnienie wszystkich warunków ujętych w poście konkursowym,
 4. ogólnodostępny profil użytkownika.

4. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie AXAN na facebooku: https://www.facebook.com/AxanPL/.

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie w wiadomości prywatnej na Facebooku, wtedy też organizator uzgodni ze zwycięzcą sposób odbioru nagrody – osobiście w siedzibie Głównej Firmy AXAN w Bielanach-Żyłakach przy ul. Słonecznej 5, 08-311 Bielany lub poprzez wysyłkę nagrody pocztą.

6. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę, jednocześnie oświadcza,że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa.

7. Przystępując do Konkursu, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu, w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.

8. Nagroda wysyłana w jednym konkursie facebookowym jest przypisana do jednego adresu uczestników. Gdy z jednego adresu wysyłane jest kilka propozycji konkursowych, nawet gdy jest nagrodzony więcej niż jeden uczestnik konkursu i tak przypisuje mu się jedną nagrodę konkursową.

9. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

11. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

12. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000 lub w wiadomości prywatnej na funpage AxanPL.

Organizator
AXAN Sp. z o.o.