REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO„AXAN PREMIA”

ZBIERAJ PUNKTY

ODBIERAJ NAGRODY

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „AXAN PREMIA” jest Axan Sp. z o.o.
  ul. Słoneczna 5, Bielany – Żyłaki, 08-311 Bielany , zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000162773, NIP 678-10-15-613, REGON350890149 , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie.

 1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN Sp. z o.o. z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.
 2. Celem Programu PREMIA jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów i usług na Stacjach Paliw AXAN. Program AXAN PREMIA prowadzony jest w Sieci Stacji AXAN oraz u Partnerów współpracujących z firmą AXAN. Uczestnictwo w Programu Lojalnościowym jest nieodpłatne.
 3. Uczestnikami Programu PREMIA mogą stać się pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające towary wyłącznie z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką, bonami AXAN, talonami AXAN, kartami podarunkowymi AXAN lub kartą płatniczą.
 4. Warunkiem przystąpienia do Programu PREMIA jest złożenie wypełnionego czytelnie i podpisanego czytelnym podpisem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stacjach AXAN lub na stronie internetowej www.axan.pl . Warunki uczestnictwa w Programie AXAN PREMIA określone są w niniejszym regulaminie.

Przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik akceptuje warunki przystąpienia do programu.

 1. Po podpisaniu i złożeniu na stacji formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma kartę programu „AXAN PREMIA”. Od tego momentu Uczestnik może zbierać punkty.
 2. Karty mogą być używane przez Uczestnika oraz jego najbliższą rodzinę (małżonka, krewnych w linii prostej oraz krewny do drugiego stopnia linii bocznej).
 3. Aktywacja karty „AXAN PREMIA” następuje przy dokonaniu zakupu usług lub paliw na stacji AXAN. Po rejestracji karty użytkownik zbiera punkty na specjalnym koncie, które może wymieniać na rabat przy zakupie paliw lub w wybranych okresach , bony AXAN, rabaty lub towary podlegające sprzedaży premiowej.
 4. 8. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia karty AXAN PREMIA uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić organizatora dzwoniąc pod numer 732-999-000 lub wysyłając e-maila na adres: .AXAN Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty.
 5. Uczestnikowi przysługuje jedna darmowa wymiana karty. Za każdą następną wymianę organizator będzie pobierać opłatę 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) lub jej równowartość wyrażoną w punktach uzbieranych na karcie.
 6. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, które mają uregulowany stosunek prawny oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
 7. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
 8. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do otrzymania sprzedaży premiowej, nie można przenosić na osoby trzecie.

§ 3. Zbieranie punktów

 1. Punkty są przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi z Oferty AXAN, wyłącznie gotówką, bankową kartą płatniczą, bonami AXAN, talonami AXAN, kartami podarunkowymi AXAN
 2. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup wybranych towarów lub usług z oferty AXAN,

Punkty będą naliczane po okazaniu karty „AXAN PREMIA” i zeskanowaniu jej -przez kasjera przed zakończeniem transakcji.  Jeżeli Uczestnik nie okaże swojej karty podczas zakupu, czy też przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukiem dowodu zakupu, punkty nie będą przyznawane. Punkty nie mogą być przyznane Uczestnikowi na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu. Punkty będą gromadzone na specjalnym koncie uczestnika programu.

 1. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na rabat, prezenty lub kupony, w szczególności ze zniżki przewidzianej w ofercie AXAN (np. Rabat) lub zniżki przewidzianej w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej, chyba że regulamin, w którym przewidziana jest ta zniżka (w szczególności Regulamin PREMIA), stanowi inaczej. Jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta z rabatu na paliwo (o ile taki rabat przewidziany jest w ofertach AXAN), to niezależnie od liczby Punktów wymienianych na rabat w ramach takiej transakcji, Uczestnikowi nie są przyznawane żadne Punkty z tytułu zakupu paliwa w takiej transakcji. Punkty nie są przyznawane za dokonywanie płatności za rachunki (np. telefoniczne itp.), za obrót opakowaniami zwrotnymi, doładowania kart telefonicznych, za zakup alkoholu, oraz papierosów i wyrobów tytoniowych. Inne produkty mogą być wyłączone w każdym czasie z uwagi na uregulowania prawne lub według wyłącznego uznania AXAN.
 2. Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjno-reklamowych wskazanych w trakcie trwania promocji.
 3. Punkty w programie lojalnościowym „AXAN PREMIA” można zbierać od dnia otrzymania karty.
 4. Zebrane punkty w Programie Lojalnościowym można wymieniać na rabat na paliwo, produkty sprzedaży premiowej lub bony towarowe.
 5. Klient w każdym momencie trwania Promocji może sprawdzić stan zgromadzonych punktów logując się na portalu internetowym, dzwoniąc pod numer telefonu 732-999-000 lub wysyłając e-maila premia@axan.pl
 6. O ile w regulaminie PREMIA nie wskazano inaczej Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia Karty PREMIA na Stacji Paliw. Punkty niewykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają.
  W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia Karty PREMIA, Karta PREMIA traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają. W przypadku braku transakcji z wykorzystaniem Karty AXAN PREMIA, przez co rozumie się gromadzenie i wymiany punktów przez Uczestnika, przez okres kolejnych 12 miesięcy, konto Uczestnika zostanie zablokowane. Zablokowanie konta Uczestnika wiąże się z blokadą wydawania bonów, utratą zgromadzonych punktów, a Karta traci swą ważność.
  10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na rabaty na paliwo, Prezenty czy Kupony, lub też wstrzymanie wydania Prezentu , Kuponu lub realizacji wykorzystania rabatu na paliwo, do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów, realizacji rabatu na paliwu, wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu.

§ 4. Odbiór nagród

 1. Zgromadzone punkty klient może wymieniać wyłącznie na rabaty na paliwo, bony AXAN lub produkty biorące udział w programie, jeżeli takie są dostępne w odrębnych promocjach. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę.
 2. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika programu danych osobowych.
 4. Nagrody za punkty można odbierać w miejscach do tego wyznaczonych tj. w sieci Stacji Paliw AXAN.
 5. W celu odebrania nagrody uczestnik musi okazać:
 6. zarejestrowaną na siebie Kartę AXAN PREMIA.
 7. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Uczestnika programu AXAN PRRMIA.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie listem poleconym wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN Sp. z o.o. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany, na stacjach paliw AXAN, e-mailem: w terminie do 14 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z2022,Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator programu lojalnościowego AXAN Sp. z o.o.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich zatajenie uniemożliwia udział w programie lojalnościowym.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.axan.pl/premia.
 2. Wszelkie informacje o Programie Lojalnościowym zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu i zmian w regulaminie Programu PREMIA w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stacjach AXAN.
 4. Niniejszy Regulamin AXAN PREMIA wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.