Regulaminy

 1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Sp. z o.o.
  08-311 Bielany ul. Słoneczna 5.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Organizatora w wyznaczonych w postach konkursowych terminach, określonym w nich zdjęć lub zdań konkursowych. Wystarczy wstawić je w komentarzu posta konkursowego.
 2. Wszystkie prace oceni, powołane przez Organizatora, Jury, które będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  a) ujęcie tematu,
  b) oryginalność pomysłu,
  c) spełnienie wszystkich warunków ujętych w poście konkursowym.
 3. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie AXAN na facebooku: https://www.facebook.com/AxanPL/
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie w wiadomości prywatnej na Facebooku, wtedy też organizator uzgodni ze zwycięzcą sposób odbioru nagrody – osobiście w siedzibie Głównej Firmy AXAN w Bielanach-Żyłakach przy ul. Słonecznej 5, 08-311 Bielany lub poprzez wysyłkę nagrody pocztą.
 5. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę, jednocześnie oświadcza,że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa.
 6. Przystępując do Konkursu, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu, w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 7. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
 10. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000 lub w wiadomości prywatnej na funpage AXAN/PL

 

Organizator

AXAN Sp. z o.o.