REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „AXAN PREMIA” OBOWIĄZUJĄCEGO W SIECI STACJI PALIW AXAN RETAIL

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „AXAN PREMIA” jest AXAN Retail Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielany-Żyłaki, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
  3. Z dniem 06.06.2022r. nowy regulamin programu lojalnościowego „AXAN PREMIA” wchodzi w życie. Poprzednie warunki programu ulegają zmianie i stają się nieważne na rzecz nowych zasad. Do dnia 05.06.2022r. Posiadacze kart lojalnościowych otrzymywali stały rabat na paliwa płynne i gaz w następujących wartościach: PB95, PB98 – 10gr/1l, ON, ON Energy – 10gr/1l, gaz LPG – 10gr/1l.
 2. Uczestnictwo w Programie
  1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN Retail Sp. z o. o. Sp. k. z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.
  2. Celem Programu PREMIA jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów i usług na Stacjach Paliw AXAN Retail. Program AXAN PREMIA prowadzony jest w Sieci Stacji Paliw AXAN Retail oraz u Partnerów współpracujących z firmą AXAN Retail Sp. z o. o. Sp. k.. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.
  3. Uczestnikami Programu PREMIA mogą stać się pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające towary wyłącznie z wydaniem paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką, kartą płatniczą lub drogą elektroniczną tj. np. BLIK.
  4. Karta lojalnościowa AXAN PREMIA skierowana jest wyłącznie dla Klientów detalicznych, wiąże się to z brakiem integralności dla Klientów lojalnościowych.
  5. Warunkiem przystąpienia do Programu PREMIA jest rejestracja karty lojalnościowej na oficjalnej stronie internetowej axan.pl/rejestracja. Warunki uczestnictwa w Programie PREMIA określone są w niniejszym regulaminie.
  6. Uczestnik Programu Lojalnościowego AXAN PREMIA zobligowany jest podczas rejestracji karty lojalnościowej do prawidłowego podania swoich danych.
  7. Każdy Uczestnik programu lojalnościowego PREMIA ma prawo uzyskać dokument faktury VAT lub paragon fiskalny do każdej transakcji przy użyciu karty lojalnościowej AXAN PREMIA.
  8. Karty lojalnościowe AXAN PREMIA mogą być używane wyłącznie przez Uczestnika Programu Lojalnościowego.
  9. Aktywacja karty AXAN PREMIA następuje do 24 godzin roboczych po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez stronę internetową axan.pl/rejestracja. Po pomyślnej rejestracji i aktywacji Karty Lojalnościowej przysługują Uczestnikowi specjalne rabaty na produkty promocyjne oraz gadżety upominkowe wymienione w dalszej części regulaminu.
  10. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Karty Lojalnościowej AXAN PREMIA Uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić organizatora dzwoniąc pod numer 729 053 241 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres . AXAN Retail Sp. z o. o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty.
  11. Uczestnikowi przysługuje jedna darmowa wymiana karty. Za każdą następną wymianę Organizator będzie pobierać opłatę 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
  12. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
  13. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa otrzymania sprzedaży premiowej nie można przenosić na osoby trzecie.
 3. Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie
  1. Klient tankujący benzynę PB95, PB98, ON lub LPG minimum 15L przy jednorazowych zakupach może zakupić:
   • Jednego dowolnego małego hot-doga taniej o 50% od ceny regularnej lub
   • Jedną dowolną małą kawę 220 ml taniej o 50% od ceny regularnej lub
   • Dowolny letni płyn do spryskiwaczy AXAN 5L taniej o 15% od ceny regularnej.
  2. Klient tankujący benzynę PB95, PB98, ON lub LPG minimum 30L przy jednorazowych zakupach może zakupić:
   • Jednego dowolnego małego hot-doga o wartości 6,99 zł taniej o 75% od ceny regularnej lub
   • Jedną dowolną małą kawę 220ml taniej o 75% od ceny regularnej lub
   • Dowolny letni płyn do spryskiwaczy AXAN 5L taniej o 30% od ceny regularnej.
  3. Klient tankujący benzynę PB95, PB98, ON lub LPG minimum 50L przy jednorazowych zakupach może zakupić:
   • Jednego dowolnego małego hot-doga za jedyne 0,01 zł lub
   • Jedną dowolną małą kawę 220ml za jedyne 0,01 zł lub
  4. W przypadku zakupu kilku produktów w ramach programu lojalnościowego AXAN PREMIA, tj. rabat na wybrany produkt za minimalną ilość zatankowanego paliwa, rabatuje się wyłącznie jeden, tańszy produkt.
  5. Klient kupujący wielopak oznaczonego produktu zgodnie z informacją umieszczoną przy cenie, nabywa rabat co do ceny łącznej produktów, zgodnie z informacją handlową przy produkcie.
  6. Klient przy zakupie butli gazowej 11 kg na stacji paliw otrzymuje rabat o wartości -2 zł.
 4. Postanowienia reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy przesyłać drogą elektroniczną używając następującego adresu e-mail: w terminie do 14 dni od daty dokonania transakcji.
  2. W treści wiadomości niezbędne informacje jakie należy wprowadzić to imię i nazwisko Uczestnika Programu Lojalnościowego AXAN PREMIA, numer telefonu, numer karty lojalnościowej AXAN PREMIA, skan dowodu zakupu oraz dokładny opis dotyczący składanej reklamacji.
  3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacje rozpatruje i udziela drogą e-mailową Organizator w terminie do 31 dni od dnia ich otrzymania.
  5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Programu Lojalnościowego AXAN PREMIA będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw. Z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator programu lojalnościowego Axan Retail Sp. z o. o. Sp. K.
  2. Dane osobowe Uczestnika AXAN PREMIA będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym AXAN PREMIA na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AXAN Retail Sp. z o. o. Sp. k. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu realizacji uczestnictwa w programie lojalnościowym, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wykreślenia z bazy danych w momencie rezygnacji z Programu Lojalnościowego AXAN PREMIA.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich wprowadzenia uniemożliwia udział w programie lojalnościowym AXAN PREMIA.
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Złota Karta” jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5, Bielany-Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 1. Uczestnictwo w programie

  1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.
  2. Kartę Lojalnościową „Złota Karta” mogą otrzymać tylko wybrane osoby przez Organizatora Programu.
  3. Celem Programu Złota Karta jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów i usług na Stacjach Paliw AXAN. Program Złota Karta prowadzony jest w Sieci Stacji AXAN oraz u Partnerów współpracujących z firmą AXAN. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.
  4. Uczestnikami Programu Złota Karta mogą stać się pełnoletnie, wybrane osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające towary wyłącznie z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką, bonami AXAN, talonami AXAN, kartami podarunkowymi AXAN lub kartą płatniczą.
  5. Warunki uczestnictwa w Programie „Złota Karta” określone są w niniejszym regulaminie.
  6. Od momentu otrzymania Złotej Karty Uczestnik może tankować paliwa płynne oraz gaz z rabatem.
  7. Rabaty na paliwa płynne i gaz przyznawane są w następujących wartościach: PB95, PB98 – 10gr/1L, ON, ON Energy – 10gr/1L, gaz LPG – 10gr/1L.
  8. Karty mogą być używane przez Uczestnika oraz jego najbliższą rodzinę (małżonka, krewnych w linii prostej oraz krewny do drugiego stopnia linii bocznej).
  9. Aktywacja karty „Złota Karta” następuje przy dokonaniu zakupu usług lub paliw na stacji AXAN. Po rejestracji karty Użytkownikowi przysługuje rabat na paliwa płynne oraz gaz LPG.
  10. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia karty „Złota Karta” Uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić organizatora dzwoniąc pod numer 732-999-000 lub wysyłając e-maila na adres: . AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty.
  11. Uczestnikowi przysługuje jedna darmowa wymiana karty. Za każdą następną wymianę organizator będzie pobierać opłatę 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) lub jej równowartość wyrażoną w punktach uzbieranych na karcie.
  12. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, które mają uregulowany stosunek prawny oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
  13. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
  14. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do otrzymania sprzedaży premiowej, nie można przenosić na osoby trzecie.
 1. Rabaty
  1. Uczestnikowi Programu Lojalnościowemu „Złota Karta” przysługują stałe rabaty, siedem dni w tygodniu, niezależnie od ilości tankowanego paliwa. Wartość rabatu przedstawia się w następującym schemacie:
   • PB95 – 10gr/1L, PB98 – 10gr/L,
   • ON DIESEL – 10gr/1L, ON DIESEL ENERGY – 10gr/1L,
   • LPG – 10gr/1L.
 2. Postanowienia reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie listem poleconym wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany, na stacjach paliw AXAN, e-mailem: w terminie do 14 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 304 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2022, Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator programu lojalnościowego AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k.

  2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym AXAN PREMIA na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu realizacji uczestnictwa w programie lojalnościowym, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich zatajenie uniemożliwia udział w programie lojalnościowym.

  5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

   1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, e-mail:

   2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym ZŁOTA KARTA na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu realizacji uczestnictwa w programie lojalnościowym, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
   3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail

   4. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji karty lojalnościowej AXAN PREMIA, informowania o promocjach na stacjach paliw AXAN, zmianach w regulaminie karcie lojalnościowej.

   5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

   6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Srebrna Karta” jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5, Bielany-Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 2. Uczestnictwo w Programie
  1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.
  2. Kartę Lojalnościową „Srebrna Karta” mogą otrzymać tylko wybrane osoby przez Organizatora Programu.
  3. Celem Programu Srebrna Karta jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów i usług na Stacjach Paliw AXAN. Program Srebrna Karta prowadzony jest w Sieci Stacji AXAN oraz u Partnerów współpracujących z firmą AXAN. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.
  4. Uczestnikami Programu Srebrna Karta mogą stać się pełnoletnie, wybrane osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające towary wyłącznie z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką, bonami AXAN, talonami AXAN, kartami podarunkowymi AXAN lub kartą płatniczą.
  5. Warunki uczestnictwa w Programie „Srebrna Karta” określone są w niniejszym regulaminie.
  6. Od momentu otrzymania Srebrnej Karty Uczestnik może tankować paliwa płynne oraz gaz z rabatem.
  7. Rabaty na paliwa płynne i gaz przyznawane są w następujących wartościach: PB95, PB98 – 5gr/1L, ON, ON Energy – 5gr/1L, gaz LPG – 5gr/1L.
  8. Karty mogą być używane przez Uczestnika oraz jego najbliższą rodzinę (małżonka, krewnych w linii prostej oraz krewny do drugiego stopnia linii bocznej).
  9. Aktywacja karty „Srebrna Karta” następuje przy dokonaniu zakupu usług lub paliw na stacji AXAN. Po rejestracji karty Użytkownikowi przysługuje rabat na paliwa płynne oraz gaz LPG.
  10. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia karty „Srebrna Karta” Uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić organizatora dzwoniąc pod numer 732-999-000 lub wysyłając e-maila na adres: . AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty.
  11. Uczestnikowi przysługuje jedna darmowa wymiana karty. Za każdą następną wymianę organizator będzie pobierać opłatę 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) lub jej równowartość wyrażoną w punktach uzbieranych na karcie.
  12. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, które mają uregulowany stosunek prawny oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
  13. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
  14. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do otrzymania sprzedaży premiowej, nie można przenosić na osoby trzecie.
 1. Rabaty
  1. Uczestnikowi Programu Lojalnościowemu „Srebrna Karta” przysługują stałe rabaty, siedem dni w tygodniu, niezależnie od ilości tankowanego paliwa. Wartość rabatu przedstawia się w następującym schemacie:
   • PB95 – 5gr/1L, PB98 – 5gr/L,
   • ON DIESEL – 5gr/1L, ON DIESEL ENERGY – 5gr/1L,
   • LPG – 5gr/1L.
 2. Postanowienia reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie listem poleconym wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany, na stacjach paliw AXAN, e-mailem: w terminie do 14 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 304 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2022, Nr 101 poz. 926). Administratorem danyc osobowych jest Organizator programu lojalnościowego AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich zatajenie uniemożliwia udział w programie lojalnościowym.

 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, e-mail:

 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym SREBRNA KARTA na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu realizacji uczestnictwa w programie lojalnościowym, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail

 4. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji karty lojalnościowej AXAN PREMIA, informowania o promocjach na stacjach paliw AXAN, zmianach w regulaminie karcie lojalnościowej.

 5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

RLEN
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
I UŻYWANIA KART FLOTOWYCH SIECI AXAN RETAIL SP. Z O. O. Sp. K.

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN.
z dnia 1 sierpnia 2018 r.:

Niniejsze Warunki obowiązują w zakresie realizacji Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych AXAN. Ideą systemu Kart Flotowych jest używanie przez Flotę Kart Flotowych AXAN do obsługi samochodów lub kierowców Floty przez Operatorów bez użycia gotówki (Transakcje Bezgotówkowe) z odroczonym terminem płatności, które są rejestrowane w systemie elektronicznym Operatora i rozliczane przez AXAN po zakończeniu przyjętego przez Strony Umowy okresu rozliczeniowego obsługi Floty.


II.
Definicje:

Przez użyte w niniejszych Warunkach słowa i wyrażenia należy rozumieć:
1. „
Ad Blue” – wodny roztwór mocznika redukujący szkodliwe cząstki spalin, stosowany w wysokoprężnych silnikach diesla najnowszej generacji. Ad Blue jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska;
2. „BP 98” – benzyna silnikowa bezołowiowa 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych, która jest dostępna w dystrybucji na całym świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych. Benzyna bezołowiowa 98 zapewnia równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową;
3. „
BP 95” -zasilanie auta benzyną bezołowiową 95 powoduje, że silnik samochodu prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Benzyna bezołowiowa 95 stosowana w ciągłości pozwala wydłużyć okres wymiany oleju oraz zmniejszyć tym sposobem jego zużycie naturalne;

4. „ON” – olej napędowy to paliwo przeznaczone do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym stosowanych w transporcie naziemnym. Odgrywa dobra rolę zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich oraz strefach ekologicznie chronionych;

5. „LPG” – charakteryzuje się dużym stopniem czystości, co oznacza jego praktycznie nieograniczoną trwałość. Ma dużą liczbę oktanową, przez co jest bardziej odporny na spalanie stukowe niż benzyna. W porównaniu z innymi paliwami powoduje znacznie mniejsza emisję spalin;
6. „
Dni Robocze” – wszystkie dni za wyjątkiem niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy;
7. „
Flota” – klient, z którym AXAN zawarł Umowę o wydanie i używanie Kart Flotowych, będący posiadaczem w rozumieniu przepisów Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych;
8. „
Infolinia” – obsługa klientów Programu Flota dostępna pod numerem telefonu 600-100-041;
9. „
Karty Flotowe” – karty paliwowe AXAN, oznaczone symbolem Flota na awersie, wydane Flocie przez AXAN na podstawie zawartej Umowy:
a) „
Karta Nowa” – to karta na nowy numer rejestracyjny pojazdu lub nowego użytkownika;
b) „
Karta Wznowiona” – to karta wymieniona przez AXAN po upływie terminu ważności dotychczas używanejkarty,
c) „
Karta Zamienna” – to duplikat karty wydany w wyniku zmiany danych na karcie, zagubienia, zniszczenia lub zablokowania PIN-em;
10. „
Limit na Karcie Flotowej” – wskazany we Wniosku w odniesieniu do każdej Karty Flotowej oraz w strukturze Karty Flotowej ilość i rodzaj Produktów i Usług lub kwota wyrażona w złotych, do której Flota może dokonywać zakupów Produktów i Usług;
11. „
Login” (z ang.) – nazwa stosowana do zidentyfikowania Użytkownika Portalu będąca ciągiem znaków przypisanych danemu Użytkownikowi Portalu. Do loginu przypisany jest zdefiniowany przez Flotę zakres uprawnień dla użytkownika;
12. „
Obsługa Kart Flotowych” – usługi AXAN na rzecz Floty, polegające na przygotowaniu: wydania Kart, aktualizacji Kart z uwagi na upływ ważności lub zmiany danych, zamiany Kart w przypadku ich utraty lub zniszczenia, za które AXAN pobiera opłatę wskazaną w pkt. ( proszę o wstawienie prawidłowego punktu)
13. „
Operator” – podmiot prowadzący Stację Paliw AXAN w sieci stacji paliw AXAN. Aktualny wykaz stacji włączonych do systemu Kart Flotowych jest dostępny na stronach internetowych www.axan.pl;
14. „
Pakiety flotowe” – standardowo zdefiniowane konfiguracje kart pozwalające na zakupy określonych grup Produktów. Spis dostępnych Produktów w ramach każdego z Pakietów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków;
15. „PIN” – poufny, czterocyfrowy, numer posiadacza Karty, będący kodem identyfikacyjnym w rozumieniu przepisów Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych;
16. „AXAN” – Polska Grupa AXAN sp. z o.o. z siedzibą ul. Słoneczna 5, Bielany – Żyłaki, 08-311 Bielany,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162773, NIP 678-101-56-13, REGON 350890149;

17. „
Pokwitowanie” – dowód zastępczy Wydruku z Terminala wystawiany przez Operatora do Transakcji bezgotówkowej w przypadku jakiejkolwiek awarii Karty Flotowej lub Terminala, potwierdzony czytelnym podpisem przez użytkownika Karty Flotowej;
18. „
Portal” – internetowy serwis informacyjny oferujący usługi pozwalające na zarządzanie Flotą w ramach podpisanej Umowy o wydanie i Użytkowanie Kart Flotowych. Portal dedykowany jest wyłącznie dla użytkowników, którzy podpisali z AXAN SP. Z O.O. Umowę o Wydanie i Użytkowanie Kart Flotowych. Portal dostępny jest przez Internet z adresu http://www.flotaaxan.pl;
19. „
Produkty” – produkty wymienione w Tabeli Produktów i Usług stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków;
20. „
Stacje Paliw AXAN” – stacje paliw AXAN opatrzone znakiem towarowym AXAN;
21. „
Tabela Opłat” – opłaty związane z wydaniem i używaniem Kart Flotowych, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszych warunków;
22. „
Tabela Produktów i Usług” – Produkty i Usługi dostępne w Programie Flota, stanowiące Załącznik nr. 2 do niniejszych warunków;
23. „
Terminal” – zestaw składający się z terminala transmisyjnego, pinpada i drukarki instalowany na stacjach włączonych do systemu Kart Flotowych będący własnością AXAN;
24. „
Transakcje Bezgotówkowe” – ciągła sprzedaż Produktów lub Usług dokonywanych na rzecz Floty przy użyciu Kart Flotowych, rejestrowana w systemie Operatora;
25. „
Umowa” – umowa o wydanie i użytkowanie Kart Flotowych zawarta pomiędzy Flotą a AXAN, której integralną częścią są niniejsze Warunki;
26. „
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych” – Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;
27. „
Użytkownik Portalu” – osoba wskazana przez Flotę, która w jej imieniu uzyskuje dostęp do Portalu i za którą Flota ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane za pomocą Portalu;
28. „
Warunki” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 kwietnia 2016 r.;
29. „
Wniosek” – wniosek Floty do AXAN o wydanie jednej lub wielu Kart Flotowych, składany przez Flotę po podpisaniu Umowy z AXAN;
30. „
Wydruk z Terminala” – dokument używany do potwierdzenia dokonania Transakcji Bezgotówkowej przez użytkownika Karty Flotowej;
31. „
Zabezpieczenie” – ustanowione przez Flotę na rzecz AXAN zabezpieczenie roszczeń AXAN, które mogą wyniknąć w związku z realizacją postanowień Umowy.

III. Informacje ogólne dla użytkowników Kart Flotowych:

Karty Flotowe upoważniają Flotę do dokonywania Transakcji Bezgotówkowych na stacjach paliw sieci AXAN, z zastrzeżeniem, że powyższe Transakcje Bezgotówkowe dotyczyć będą wyłącznie Produktów i Usług w rozumieniu niniejszych Warunków.


1. Własność Kart Flotowych.
Karty Flotowe stanowią własność AXAN i w przypadku, gdy pozostają nieużytkowane powinny zostać niezwłocznie zwrócone AXAN.
2. Rodzaje Kart Flotowych.
AXAN wydaje następujące rodzaje kart:
a) przypisana do nazwiska KIEROWCY – typ K (K-kierowca)
b) przypisana do pojazdu – typ TP (P-pojazd)

c) przypisana do firmy – na okaziciela – typ TF (F- firma)

3. Dane widoczne na karcie – każdej karcie widoczny jest numer karty, skrót nazwy klienta, typ karty oraz data ważności karty określony dniem, miesiącem, i rokiem. Ponadto na karcie typu TK widnieje nazwisko kierowcy, na karcie typu TP widnieje numer pojazdu; karta typu TF nie zawiera dodatkowych danych.
4. Limity na Karcie Flotowej
Flota zobowiązana jest wskazać we Wniosku ilościowy lub wartościowy Limit zakupu Produktów i Usług z podziałem na każdą Kartę Flotową. Limit zostanie zapisany w strukturze Karty Flotowej. Limit może zostać zmieniony przez AXAN tylko i wyłącznie na wniosek Floty. Zmiana Limitu powoduje konieczność wymiany Karty Flotowej. Wymiana Karty Flotowej następuje w trybie
odpowiednio stosowanego przepisu pkt. V.2 niniejszych Warunków.
5. Okres ważności
Każda Karta Flotowa zawiera na awersie okres ważności z podaniem roku, miesiąca kalendarzowego i dnia. Okres ważności Karty Flotowej kończy się w dniu podanym na Karcie Flotowej. Używanie Karty Flotowej po upływie tego okresu nie jest możliwe.

6. W celu przedłużenia ważności i uniknięcia blokady Karty Flotowej, użytkownik zobowiązany jest złożyć poprawnie wypełniony wniosek najpóźniej w terminie do 30 dni przed upływem daty ważności aktualnie posiadanych Kart Flotowych. Karty Flotowe zostaną wydane Flocie w terminie 14 dni roboczych.
7. Zmiana danych na Karcie Flotowej
W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu lub zmiany danych użytkownika, na którego wystawiona jest dana Karta Flotowa, Flota powinna w terminie 5 Dni Roboczych zgłosić zaistniałą zmianę do AXAN w celu anulowania i wymiany takiej Karty Flotowej. Flota ma obowiązek dokonać zniszczenia anulowanej Karty Flotowej przez przecięcie jej wzdłuż mikroprocesora tak, aby uległ on zniszczeniu i niezwłocznie zwrócić ją AXAN. Wymiana Karty Flotowej odbywa się odpowiednio do procedury wskazanej w pkt. V.2 niniejszych Warunków z tym, że Flota zobowiązana jest uiścić opłatę za wydanie Zamiennej Karty Flotowej. Karty wydana przy podpisaniu Umowy są płatne według cennika (załącznik nr.1) Wydanie kolejnej karty, wymiana karty uszkodzonej lub zaginionej oraz zmiana parametrów karty jest zobowiązaniem Floty do uiszczenia należności zgodnie z załącznikiem Nr 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
8. Dodatkowe dokumenty lub informacje
AXAN ma prawo uzależnić zawarcie Umowy oraz wydanie Kart Flotowych od złożenia przez Flotę dodatkowych dokumentów lub przekazania dodatkowych informacji dotyczących sytuacji finansowej w celu oceny wiarygodności płatniczej Floty oraz możliwości złożenia przez Flotę Zabezpieczenia. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym może skutkować odmową zawarcia Umowy przez AXAN.
9. Zmiana danych identyfikacyjnych Floty
Flota ma obowiązek niezwłocznie w terminie 5 Dni Roboczych zawiadamiać AXAN o każdej zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych Floty, które zostały przekazane AXAN w chwili zawarcia Umowy. Informacje te mogą być przekazane za pośrednictwem poczty, e-mailem lub telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Kart Flotowych. Odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniedbaniem obowiązku przekazania powyższych danych ponosi Flota.


IV. Zasady i terminy wydawania Kart Flotowych AXAN:

1. Wniosek
Karty Flotowe wydawane są na podstawie Wniosku, który powinien być poprawnie wypełniony i przekazany przez Flotę na adres flota@axan.pl . Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem Portalu ze wskazaniem miejsca odbioru (adres stacji). Kart Flotowych w zakresie czynności niezbędnych do wydania i korzystania z Karty Flota tj.: pozyskania, utrwalania, opracowywania, poprawiania, usuwania danych i w celu niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z zasad prowadzenia programu Flota. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Kupujący ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. W przypadku gdy umowa nie będzie już obowiązywała to dane kupującego zostaną usunięte na każde żądanie kupującego.

Wszelkie konsekwencje związane z niepodaniem danych osobowych lub z brakiem aktualizacji danych osobowych ponosi Kupujący .


2. Termin złożenia Wniosku dla Karty Wznowionej
W celu przedłużenia ważności Karty Flotowej, Flota zobowiązana jest do przesłania do AXAN poprawnie wypełnionego Wniosku najpóźniej w terminie do 30 dni przed upływem daty ważności aktualnie posiadanych Kart Flotowych.
3. Karta Flotowa Zamienna
W przypadku zmiany danych na Karcie Flotowej, zagubienia, zniszczenia lub zablokowania PIN-em AXAN, na pisemny Wniosek Floty, wyda Kartę Zamienną.
4. Otrzymanie Kart Flotowych
Karty Flotowe oraz kod PIN do odebrania będą na wybranej przez Flotę stacji paliw lub dostarczone przez handlowca na adres korespondencyjny wskazany przez Flotę.

5. Komplet dokumentów jakie należy złożyć z wnioskiem

a) odpis z KRS lub potwierdzenie wpisu do CEIDG,

b) kopia decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON;

c) w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

V. Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie używania Kart Flotowych AXAN:

1. Obowiązek ochrony Karty Flotowej
Flota i użytkownik Kart Flotowych zobowiązani są do:
a) przechowywania Karty Flotowej i ochrony numeru PIN z zachowywaniem należytej staranności;
b) nieprzechowywania Karty Flotowej razem z numerem PIN;
c) nieudostępniania Karty Flotowej lub numeru PIN osobom nieuprawnionym;
d) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminach wskazanych w niniejszych Warunkach, zgłoszenia AXAN utraty lub zniszczenia Karty Flotowej;
e) ochrony Karty Flotowej przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą.
2. Zasady postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia Karty Flotowej
W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Flotowej, Flota zobowiązana jest do natychmiastowego dokonania zgłoszenia telefonicznego o utracie lub zniszczeniu Karty Flotowej w celu zastrzeżenia tejże Karty Flotowej do Infolinii Floty. Dodatkowo Flota zobowiązana jest do dokonania potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany przez Infolinię Floty. Zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty Flotowej przyjmowane są przez Infolinię pod numerem telefonu 600-100-041 lub e-mailowo na adres .
Przy każdym zgłoszeniu utraty lub zniszczeniu Karty Flotowej należy podać:
a) numer utraconej lub zniszczonej Karty Flotowej;
b) typ Karty Flotowej;
c) nazwę Floty;
d) w przypadku Karty Flotowej typu TP
– numer rejestracyjny pojazdu, na który została wydana Karta Flotowa, w przypadku Karty Flotowej typu TK – nazwisko znajdujące się na Karcie Flotowej;
e) Flota zobowiązana jest również do udostępnienia AXAN wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty lub zniszczenia Karty Flotowej, których AXAN może zażądać. AXAN potwierdza fakt o zastrzeżeniu Karty Flotowej umieszczając stosowną informację w wewnętrznym systemie w wykazie Kart Flotowych na koncie Floty.
3. Odpowiedzialność Floty
a) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Warunków, Flota ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się wszystkimi wydanymi jej Kartami Flotowymi. W szczególności Flota ponosi odpowiedzialność za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przez osoby nieuprawnione w wyniku naruszenia przez Flotę lub użytkownika Kart Flotowych obowiązków ochrony Karty Flotowej, określonych w pkt. V.1iniejszych Warunków;
b) Flota odpowiada na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy;
c) Flota odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania własne, użytkowników Kart Flotowych, jak i osób, którym udostępniła Kartę Flotową lub ujawniła numer PIN oraz osób, które weszły w posiadanie Karty Flotowej lub numeru PIN na skutek ich nienależytego przechowywania;
d) Odpowiedzialność Floty obejmuje wszelkie szkody zaistniałe i ujawnione w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, niezależnie od sposobu jej rozwiązania.
4. Ograniczenia odpowiedzialności Floty
a) Flotę obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej do czasu zgłoszenia AXAN jej utraty oraz otrzymania potwierdzenia zgłoszenia utraconej karty. Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak Transakcji Bezgotówkowych, do których doszło z winy Floty lub użytkownika Karty Flotowej, a w szczególności, gdy nie dopełniła ona obowiązków ochrony Karty Flotowej, określonych w pkt. V.1 niniejszych Warunków lub obowiązków zgłoszenia zastrzeżenia o niezgodnościach w zestawieniu Transakcji Bezgotówkowych, określonych w pkt VII.2 niniejszych Warunków;

b) Floty nie obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej po zgłoszeniu AXAN jej utraty, chyba, że doszło do nich z winy umyślnej Floty lub użytkownika Karty Flotowej;
c) Floty nie obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez AXAN.

VI. Zasady realizacji transakcji przy użyciu Kart Flotowych AXAN:

 1. Warunki realizacji Transakcji Bezgotówkowej
  Transakcje Bezgotówkowe dokonywane przy użyciu Kart Flota powinny spełniać określone poniżej warunki:
  a) wprowadzony przez użytkownika PIN musi zostać pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany) przez Terminal obsługujący Kartę Flotową;
  b) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TP, pojazd, którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej, powinien znajdować się w miejscu dokonywania transakcji. Tankowanie może być realizowane wyłącznie do baku przytwierdzonego na stałe do w/w pojazdu;
  c) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TK wystawionej na imię i nazwisko, Transakcji Bezgotówkowej może dokonać wyłącznie osoba, której dane osobowe znajdują się na Karcie Flotowej;
  d) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TP przy dokonywaniu transakcji do systemu musi być wpisany numer rejestracyjny pojazdu, do którego została zrealizowana transakcja. Warunek ten dotyczy wszystkich Produktów i Usług dostępnych przy użyciu Karty Flota;
  e) użytkownik Karty Flotowej zobowiązany jest do podania Operatorowi numeru rejestracyjnego pojazdu znajdującego się w miejscu dokonywania transakcji.
  2. Numer PIN
  Do wydanych Flocie Kart Flotowych AXAN dostarczy pod wskazany adres floty z zachowaniem zasad poufności i wedle procedury wskazanej w niniejszych Warunkach, numery PIN, które powinny być utrzymywane przez Flotę w tajemnicy i ujawniane tylko osobom uprawnionym. Flota zobowiązana jest poinstruować wszystkich użytkowników Kart Flotowych, co do zasad prawidłowego posługiwania się Kartą Flotową z użyciem PIN. W szczególności Flota powinna poinformować użytkowników Kart Flotowych, iż numer PIN może być podawany wyłącznie w urządzeniach elektronicznych podczas dokonywania Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Karty Flotowej, a wprowadzenie numeru PIN winno być dokonywane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione. Karta Flotowa zablokowana PIN-em wprowadzonym błędnie trzy razy, nie pozwala na jej ponowne użycie. W tym wypadku należy zamówić nową Kartę Flotową zgodnie z pkt. V.2 niniejszych Warunków.

Podczas dokonywania operacji kartami flotowymi wydanymi przez Operatora wprowadzenie przydzielonego kodu PIN jest traktowane przez AXAN na równi z podpisem własnoręcznym posiadacza karty flotowej .Tym samym posiadacz karty poprzez wprowadzenie kodu PIN akceptuje wszystkie parametry dotyczące obowiązującej go umowy handlowej o gotówkowej/bezgotówkowej formie dokonywania transakcji w sieci stacji paliw Axan.
3. Realizacja Transakcji Bezgotówkowych
Dokonanie Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej następuje przez okazanie Karty Flotowej Operatorowi, wprowadzeniu Karty Flotowej przez użytkownika Karty Flotowej do Terminala, wprowadzenie numeru PIN i odebranie wystawionego przez Operatora Wydruku(wydruk z drukarki potwierdzający transakcję generowany jest na życzenie Klienta) z Terminala, potwierdzającego dokonanie transakcji. Posłużenie się Kartą Flotową jest możliwe po uprzednim poinformowaniu Operatora o zamiarze dokonania Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej.
4. Brak możliwości dokonania Transakcji Bezgotówkowej
a) przyczyny techniczne
– w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług, zapłata Kartą Flotową okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych leżących po stronie AXAN Sp. z o. o. np.: Terminal jest uszkodzony, Operator skontaktuje się z Infolinią pod nr 600-100-041. Jeżeli Operator uzyska zezwolenie na dokonanie Transakcji Bezgotówkowej, zarejestruje ją, wystawiając stosowne Pokwitowanie wydrukowane z systemu Operatora. Użytkownik Karty Flotowej, po złożeniu czytelnego podpisu akceptującego treść Pokwitowania otrzyma drugi jego egzemplarz. Flota jest odpowiedzialna za zapłatę z tytułu w/w transakcji na zasadach opisanych w Umowie i niniejszych Warunkach;
b) przekroczenie Limitu na Karcie Flotowej – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług, dokonanie Transakcji Bezgotówkowej Kartą Flotową okaże się niemożliwe z powodu przekroczenia Limitu na Karcie Flotowej, ma zastosowanie jedno z poniższych:

Jeżeli:
– Flota dokona zakupów Produktów lub Usług, które przekroczą Limit przyznany dla Karty Flotowej na dany okres, wtedy taka transakcja nie będzie w całości zaksięgowana, jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. Część Produktów lub Usług zakupionych poza Limitem na Karcie Flotowej obciąży Flotę według ogólnych zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).
– Flota dokona zakupów Produktów lub Usług i nie będzie mogła dokonać Transakcji Bezgotówkowej z powodu wcześniejszego, całkowitego wyczerpania limitu lub utraty ważności Karty Flotowej, taka transakcja nie będzie zaksięgowana jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. W takiej sytuacji Flota będzie zobowiązana samodzielnie pokryć należność za wszystkie zakupione Produkty lub Usługi według zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).

– W przypadku gdy Flota ma całkowicie wykorzystany limit dzienny na karcie, a nastąpiło tankowanie pojazdu i nie ma możliwości dokonania transakcji bezgotówkowej, Flota zobligowana jest zwrócić się bezpośrednio do Operatora drogą mailową na adres , o udzielenie specjalnej autoryzacji karty i odblokowania dodatkowego Limitu na Karcie Flotowej. Operator dokona autoryzacji karty i obciąży dodatkowo Flotę,kosztami operacyjnymi wyszczególnionymi w tabeli opłat dołączonej do niniejszego regulaminu.
c) uszkodzenie Karty Flotowej świadczące o jej nieprawidłowym przechowywaniu lub używaniu

– w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług Operator stwierdzi, że Karta Flotowa jest uszkodzona wtedy transakcja nie będzie zaksięgowana, jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. W takiej sytuacji Flota będzie zobowiązana samodzielnie pokryć należność za wszystkie zakupione Produkty lub Usługi według zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).
AXAN nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty Flotowej przez Operatora oraz za odmowę autoryzacji Transakcji Bezgotówkowej, realizowanej przy użyciu numeru PIN z przyczyn niezależnych od AXAN.
5. Dowody dokonania Transakcji Bezgotówkowej
Każda Transakcja Bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru Transakcji Bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych Produktów lub Usług. Dokonanie przez użytkownika Kart Flotowych Transakcji Bezgotówkowej potwierdzone zostanie Wydrukiem z Terminalu albo Pokwitowaniem. Użytkownik Kart Flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.
6. Zastrzeżenie Karty Flotowej. AXAN dokona zastrzeżenia Karty Flotowej w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:
a) złożenia przez Flotę wniosku o zastrzeżenie danej Karty Flotowej;
b) stwierdzenia naruszenia przez Flotę postanowień Umowy, polegających na zaległości w terminowym regulowaniu należności względem AXAN;
c) stwierdzonej przez AXAN destabilizacji finansowej oraz postępowania likwidacyjnego Floty, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności za Transakcje Bezgotówkowe;
d) przekroczenia przyznanego Limitu kredytu kupieckiego;
e) niezłożenia w terminie wymaganego przez AXAN Zabezpieczenia.
W przypadku wskazanym w
pkt. VI.6 pkt. C AXAN prześle Flocie pisemne zawiadomienie ze wskazaniem okoliczności, na których opiera ocenę sytuacji finansowej Floty z żądaniem niezwłocznych wyjaśnień, a po upływie 24 godzin od przesłania zawiadomienia – w sytuacji braku wyjaśnień lub przedstawienia wyjaśnień niewystarczających, przekaże do wszystkich Operatorów polecenie blokujące dalsze korzystanie z Kart Flotowych przez Flotę. W przypadku wskazanym w pkt. VI.8 oraz VI.4 AXAN ma prawo odmówić realizacji transakcji przy użyciu Karty Flotowej. Transakcja taka zostanie rozliczona na zasadach określonych w pkt.2.
7. Weryfikacja poprawności realizowania Transakcji Bezgotówkowej.
Operator ma prawo w imieniu AXAN dokonać weryfikacji poprawności realizowanej Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej. W tym celu użytkownik Karty Flotowej na żądanie Operatora zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości lub dowodu rejestracyjnego pojazdu. Odmowa okazania wspomnianych dokumentów może być podstawą do odmowy realizacji Transakcji Bezgotówkowej. Przeprowadzenie przez Operatora Transakcji Bezgotówkowej bez sprawdzenia wspomnianych dokumentów nie może być podstawą do kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do AXAN.
8. Odmowa realizacji Transakcji Bezgotówkowej lub zatrzymanie Karty Flotowej
W razie zaistnienia uzasadnionych w ocenie Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawem dokonywanej Transakcji Bezgotówkowej, Operator może odmówić dokonania realizacji Transakcji Bezgotówkowej lub zatrzymać Kartę Flotową w sytuacji, gdy:
• użytkownik Karty Flotowej typu TP
chce dokonać Transakcji Bezgotówkowej do innego pojazdu, niż ten którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownik Karty Flotowej typu TP chce dokonać Transakcji Bezgotówkowej do zbiornika typu kanister lub innego, który nie jest bakiem paliwa przytwierdzonym na stałe do pojazdu, którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownikiem Karty Flotowej typu
TK jest inna osoba, niż ta której nazwisko i imię znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownik Karty Flotowej posługuje się Kartą Flotową po terminie ważności;
• użytkownik Karty Flotowej posługuje się Kartą Flotową zablokowaną lub zastrzeżoną.
AXAN zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Transakcji Bezgotówkowej również w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w
pkt. VI.6 oraz XI.2 niniejszych Warunków.


VII. Rozliczanie Transakcji Bezgotówkowych:

1. Zasady ogólne
a) zasady dokonywania rozliczeń Transakcji Bezgotówkowych reguluje Umowa.
Faktury VAT za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przez Flotę z użyciem Kart Flotowych wystawiane są przez AXAN po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych zgodnie z Umową i wysyłane Flocie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia sprzedaży. Dniem sprzedaży dla Transakcji Bezgotówkowych jest ostatni dzień przyjętego przez Strony Umowy okresu rozliczeniowego;
b) zestawienia Transakcji Bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym może zostać przesłane do Floty w wersji papierowej razem z wystawioną fakturą VAT . Operator obciąży właściciela Floty kwotą 5 zł netto za wygenerowanie i przesłanie w/w zestawienia. Powyższa wartość będzie doliczona do faktury VAT wystawionej przez Operatora za zakupione paliwa;
c) częścią składową Umowy może być tabela, która obrazuje sposób kalkulacji wartości rabatu wolumenowego. Zgodnie z zawartą w Umowie tabelą wartość rabatu wolumenowego przypadająca na litr zakupionego paliwa rośnie w sposób progresywny (inkrementalny). Wysokość rabatu wolumenowego przyznawana jest Flocie za spełnienie określonych postanowień w Umowie, tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupu paliw przez Flotę;
d) warunki Umowy mogą przyznawać Flocie prawo do rabatu dodatkowego rozliczanego za spełnienie określonych postanowień w Umowie, tj. wywiązanie się z deklaracji zakupu;
e)
zakup PB 95 oraz PB 98 nie jest objęty żadnymi opustami ani rabatami wolumenowymi i rabatami dodatkowymi chyba że umowa pomiędzy stronami mówi inaczej.
Flota ma obowiązek spłaty zadłużenia wynikającego z faktury VAT bez otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty ze strony AXAN oraz zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za Transakcje Bezgotówkowe.


2. Nieotrzymanie lub niezgodność w zestawieniu Transakcji Bezgotówkowych
Flota ma obowiązek zgłosić do AXAN pisemnie zastrzeżenie, co do niezgodności Transakcji Bezgotówkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT i zestawienia z AXAN. Za dzień uzyskania zestawienia uznaje się datę umieszczenia zestawienia na Portalu. W takiej sytuacji Flota zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia AXAN w szczególności o: kwestionowanych Transakcjach Bezgotówkowych ujętych w zestawieniu, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzaniu rozliczenia. AXAN dokona rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt. IX niniejszych Warunków. Zgłoszenie przez Flotę pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności Transakcji Bezgotówkowych nie zwalnia Floty z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy o wydanie i używanie Kart Flotowych zawartej pomiędzy Flotą a AXAN.
3. Potwierdzenie Transakcji Bezgotówkowych przez Flotę
Brak zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. VII.2 niniejszych Warunków, uznaje się przez Flotę za potwierdzenie Transakcji Bezgotówkowych ujętych na fakturze VAT i w zestawieniu.
4. Rozliczenie usług dotyczących Obsługi Kart Flotowych
Usługi dotyczące Obsługi Kart Flotowych są rozliczane w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, niezależnie od wybranego przez Flotę okresu rozliczeniowego. Dniem wykonania usług Obsługi Kart Flotowych jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym wydano Karty Flotowe, niezależnie od wybranych przez Flotę okresów rozliczeniowych. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż Transakcji Bezgotówkowych, o której mowa w pkt. VII.1 niniejszych Warunków obejmować będzie w/w usługi.

VIII. Portal:

1. Zasady ogólne
Portal jest narzędziem do zarządzania flotą samochodową przez Internet. Flota uzyskuje dostęp do Portalu poprzez indywidualny Login i hasło. Wniosek o założenie konta na Portalu w formie pisemnej należy kierować na adres: flota@axan.pl Dane dostępu przesyłane są na wymieniony we wniosku adres e-mail wskazanego Użytkownika Portalu. Podane przez Flotę dane korespondencyjne Użytkownika Portalu będą służyły wymianie informacji elektronicznych pomiędzy Flotą a AXAN. Wielostopniowy system zabezpieczeń gwarantuje pełną ochronę danych biznesowych Floty.
2. Zakres odpowiedzialności
a) Flota zobowiązuje się do nie udostępniania danych dostępu (Login i hasło) do Portalu Flota osobom trzecim;
b) Flota otrzymując dostęp do Portalu Flota wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej przez AXAN, a także na ich wykorzystywanie do celów komercyjnych, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych i innych informacji marketingowych przez AXAN w formie mailingu, które będą kierowane na adres e-mail wskazany przez Flotę;
c) W przypadku, gdy Flota przekaże AXAN informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na AXAN z mocy obowiązującego prawa;
d) Flota zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej;
e) AXAN zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach;
f) AXAN zawarł w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego;
g) AXAN, udostępniając w Portalu zawierający treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Flocie na konieczność respektowania praw własności intelektualnej;
h) Flota ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje operacje dokonywane na swoim koncie w Portalu, taką samą odpowiedzialność ponosi Flota za operacje dokonywane przez Użytkownika Portalu, osób, którym udostępniła Login i hasło do Portalu oraz osób, które uzyskały dostęp do Loginu i hasła na skutek nienależytego zabezpieczenia tych danych przez Flotę.

IX.
Reklamacje:

1. Flota ma prawo zgłosić pisemnie pod rygorem nieważności do AXAN na adres wskazany przez Infolinię reklamacje dotyczące kwestii innych niż wskazane w
pkt. V.2, jednakże w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Flota dowiedziała się lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o reklamowanym działaniu AXAN.
2. Do każdej reklamacji Flota zobowiązana jest dołączyć potwierdzenie dokonania reklamowanej Transakcji Bezgotówkowej oraz inne dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji.
3. AXAN dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w pkt.
IX.1 w terminie 14 dni od daty jej wpływu do AXAN W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Floty lub Operatora, AXAN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
4. Niezgłoszenie przez Flotę reklamacji w terminie wskazanym w pkt
. IX.1 niniejszych Warunków powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.

X. Zabezpieczenie roszczeń:

a) Ustanowienie i wybór formy Zabezpieczenia
W celu umożliwienia zaspokojenia wszelkich roszczeń AXAN , które mogą wyniknąć z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zwłoki z zapłatą należności za Transakcje Bezgotówkowe, Flota zobowiązana jest ustanowić na swój koszt Zabezpieczenie płatności w formie, wysokości i na okres uzgodniony z AXAN. Zabezpieczenie może być ustanowione w formie: weksla własnego In blanco, poręczenia, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, blokady środków na rachunku bankowym Floty, depozytu na rachunku bankowym AXAN oraz w innej formie zaakceptowanej przez AXAN. Flota ma obowiązek przedstawienia do AXAN dowodu ustanowienia Zabezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od dnia ustanowienia Zabezpieczenia. AXAN Dokonuje weryfikacji ustanowionego Zabezpieczenia pod względem formalnoprawnym w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania dowodu ustanowienia Zabezpieczenia. Na wniosek Floty i w uzasadnionych przypadkach AXAN może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu na ustanowienie Zabezpieczenia lub zmianę wybranej formy Zabezpieczenia.
Wszelkie zmiany nazwy bądź osobowości prawnej kontrahenta będą wymagały aktualizacji danych zawartych w umowie poprzez podpisanie odrębnego dokumentu prawnego tj. ( aneks, cesja, nowa umowa).
b) Weryfikacja formy Zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy
• w przypadku zwiększenia ryzyka związanego z wydaniem i używaniem przez Flotę Kart Flotowych oraz na jeden miesiąc przed wygaśnięciem terminu dotychczasowego Zabezpieczenia, AXAN może:
– dokonywać oceny wiarygodności finansowej Floty w oparciu o dostarczane przez Flotę aktualne dokumenty finansowe, w szczególności sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnościami,
– żądać podwyższenia wartości ustanowionego Zabezpieczenia,
– żądać ustanowienia i przedstawienia innego Zabezpieczenia w terminie określonym przez AXAN;
• w przypadku odstąpienia AXAN od wymogu składania Zabezpieczenia przez Flotę, AXAN ma prawo w trakcie trwania Umowy do weryfikacji wydanej decyzji. Flota na prośbę AXAN ma obowiązek dostarczyć dokumenty stanowiące podstawę prawną prowadzonej działalności oraz dokumenty finansowe, wskazane powyżej. Informacje uzyskane w sposób przedstawiony powyżej będą wykorzystane przez AXAN wyłącznie w celu oceny wiarygodności płatniczej Floty. AXAN zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane informacje i zapewnić należytą ochronę przed dostępem do nich osób trzecich.
c) Zmiana sytuacji faktycznej lub prawnej
Flota zobowiązana jest do pisemnego informowania AXAN o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych i prawnych, jej dotyczących mających wpływ na ocenę wiarygodności finansowej Floty, a w szczególności dotyczących jej statusu prawnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.
d)Wejście w życie Umowy
Umowa wchodzi w życie pod warunkiem ustanowienia przez Flotę Zabezpieczenia i po zaakceptowaniu go przez AXAN może odstąpić od wymogu ustanowienia przez Flotę Zabezpieczenia. W tej sytuacji Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, zaś postanowienia pkt.
X. niniejszych Warunków nie znajdują w stosunku do Floty zastosowania.

XI.
Rozwiązanie Umowy:

1. Odstąpienie od Umowy
Flota ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty Flotowej, o ile nie dokonała żadnej Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu tej Karty Flotowej. W takim przypadku AXAN zachowuje uprawnienie do obciążenia Floty kosztami związanymi z obsługą Kart Flotowych.
2. Wypowiedzenie Umowy przez AXAN z ważnych powodów
AXAN może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Za ważne powody uważa się którąkolwiek z poniższych okoliczności:
a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Flotę postanowień Umowy, dotyczących terminowych płatności należności wynikających z faktur VAT wystawianych przez AXAN;
b)podania przez Flotę nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy lub we Wniosku;
c) stwierdzonej przez AXAN destabilizacji finansowej Floty, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności za Transakcje Bezgotówkowe. W takim przypadku AXAN prześle Flocie pisemne zawiadomienie ze wskazaniem okoliczności, na których opiera ocenę sytuacji finansowej Floty z żądaniem niezwłocznych wyjaśnień, a po upływie 24 godzin od przesłania zawiadomienia – w sytuacji braku wyjaśnień lub przedstawienia wyjaśnień niewystarczających, przekaże do wszystkich Operatorów polecenie blokujące dalsze korzystanie z Kart Flotowych przez Flotę;
d) niespełnienia przez Flotę obowiązku podwyższenia wartości Zabezpieczenia lub ustanowienia innego Zabezpieczenia, który to obowiązek może zostać nałożony przez AXAN na zasadach określonych w pkt.
X. niniejszych Warunków;
e) niedokonywania Transakcji Bezgotówkowych przez okres trzech miesięcy;
f) nierealizowania deklarowanego poziomu zakupów Produktów i Usług w okresie trzech miesięcy od otrzymania Kart Flotowych;
g) zaprzestania realizacji programu flotowego dopuszczającego dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych, na zasadach określonych w niniejszych warunkach. W przypadku wypowiedzenia Umowy Flota zobowiązana jest – w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia rozwiązania Umowy – do zwrotu wszystkich Kart Flotowych znajdujących się w jej posiadaniu. Należności za wszystkie Produkty i Usługi nabyte przed zwrotem Kart Flotowych obciążają Flotę.
3. Ostateczne rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych
Wygaśnięcie Umowy nie zmienia zasad rozliczeń Transakcji Bezgotówkowych – zachowują one moc, aż do pełnego rozliczenia Transakcji Bezgotówkowych dokonanych z użyciem Kart Flotowych przez Flotę. Faktury VAT będą obejmowały należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych na rzecz Floty, które zostały zrealizowane do momentu wygaśnięcia Umowy. Faktury VAT, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną niezwłocznie przesłane na adres Floty.

XII.
Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN :

1. Wszelkie zmiany Umowy winny być dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawiadomienia, pisma, korespondencja i dokumenty związane z Umową, jak również z jej wykonaniem powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim.
2. AXAN może dokonywać zmian Warunków w trakcie obowiązywania Umowy.
W przypadku zmiany niniejszych Warunków AXAN poinformuje Flotę o dokonanych zmianach drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru, natomiast aktualna wersja dokumentu zostanie umieszczana do pobrania na stronie internetowej AXAN. Jeżeli Flota nie akceptuje zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania za wypowiedzeniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Flotę informacji o zmianach niniejszych Warunków. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Floty, uważa się za akceptację aktualnych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych. Strony uznają, że zmiana opłat, tabeli i usług w zakresie rozszerzenia dostępnego asortymentu w trakcie obowiązywania Umowy, nie stanowi zmiany Warunków lub zmiany Umowy i w konsekwencji nie wymaga zastosowania trybu opisanego w niniejszym punkcie.


XIII. Klauzula nieważności:

Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie miały zastosowania do Floty, pozostaje to bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Warunków.

XIV. Postanowienia końcowe:

1. Potrącenie
Flota nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia AXAN do dokonania, po uprzednim zawiadomieniu Floty i niezależnie terminu wymagalności zadłużenia wobec AXAN, potrącenia wierzytelności przysługujących Flocie wobec AXAN z wierzytelnościami AXAN wobec Floty z tytułu Umowy.
2. Cesja praw i obowiązków
Przeniesienie przez Flotę praw i obowiązków wynikających z Umowy, na inny podmiot może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Rozstrzyganie sporów
Strony zobowiązują się, że podejmą w dobrej wierze działania w celu ugodowego rozwiązania wszelkich sporów i różnic zdań wynikłych z Umowy lub jej interpretacji. O ile ugodowe rozwiązanie sporu nie powiedzie się, Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby AXAN.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Karta flotowa nowa

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa nowa z nadrukiem logo

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłata z tytułu użytkowania aktywnych kart flotowych

1,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty należne AXAN w przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w pkt. XI.1 Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 sierpnia 2017

ilość kart flotowych wydanych na podstawie Wniosków x 20,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna z nadrukiem logo

(wydawana w miejsce utraconej, zmiana dotychczasowych danych zawartych na Karcie)

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty dodatkowe

Wysyłka faktury papierowej
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Wysyłka zestawienia wszystkich transakcji bezgotówkowych za dany okres rozliczeniowy (WZ)
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Udzielenie autoryzacji karty flotowej po wykorzystaniu limitu dziennego
10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

RLEN
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
I UŻYWANIA KART FLOTOWYCH SIECI AXAN RETAIL SP. Z O. O. Sp. K.

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 1. Zakres obowiązywania Regulaminu Programu PROFITANK

Poniższy regulamin obowiązuje w zakresie realizacji Transakcji przy użyciu Kart PROFITANK będących własnością AXAN Retail Sp z o.o. . Na zasadzie przystąpienia do programu uczestnik otrzymuje upust cenowy w zamian za zakup paliw w ilości nie mniejszej niż 500 litrów miesięcznie na stacjach będących własnością AXAN Retail Sp z o.o.

2. Definicje

Klient – przedsiębiorca będący posiadaczem Kart PROFITANK , z którym AXAN Retail podpisał umowę o przystąpieniu do Programu PROFITANK .

Umowa – łącznie niniejszy Regulamin jako integralny załącznik wraz z umową właściwą na zakup paliw oraz gazu LPG .

Karta PROFITANK – karta identyfikująca Klienta ,wystawiona na numer rejestracyjny pojazdu lub na firmę i upoważniająca go do zakupu paliw na zasadach Programu PROFITANK .

Infolinia – obsługa klientów Programu PROFITANK dostępna pod numerem telefonu 600 100 041 dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

Operator – podmiot prowadzący stacje paliw Axan

Program PROFITANK – oferta handlowa dedykowana dla małych i średnich przedsiębiorców ,którzy po spełnieniu warunków zakupu paliw w wysokości co najmniej 500 L miesięcznie otrzymują rabat gotówkowy na Stacjach Paliw.

Stacje Paliw – stacje paliw należące do AXAN Retail Sp z o.o. oraz stacje paliw prowadzone przez innego przedsiębiorcę na zasadzie umowy franczyzowej zawartej z Axan Retail Sp z o.o. prowadzone pod marką Axan Retail .

Strony umowy – oznacza łącznie Axan Sp z o.o. i Klienta

Transakcje – sprzedaż paliw z natychmiastową płatnością ,dokonywana na rzecz Klientów ,rejestrowana w systemie Operatora przy użyciu karty PROFITANK .

Użytkownik – Klient lub osoba która otrzyma kartę PROFITANK od Klienta i posługuje się tą kartą w celu zatankowania paliwa do pojazdu ,do którego została przypisana Karta .

Regulamin – niniejszy regulamin Programu PROFITANK z dnia 23.08.2018

Tabela opłat – opłaty związane z wydaniem i używaniem Kart PROFITANK ,stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

3. Warunki Handlowe Programu PROFITANK

  1. Klient dokonuje zapłaty gotówką lub karta płatniczą na Stacji Paliw bezpośrednio po zatankowaniu paliwa . Klient nie ma możliwości odroczenia terminu płatności.

  2. Klient będzie uprawniony do uzyskania upustu za zakupione paliwo w momencie jego zakupu. Upust jest przyznany na podstawie zawartej umowy liczony od ceny detalicznej brutto paliwa na danej stacji paliw.

  3. Axan Retail Sp z o.o. w każdym kwartale kalendarzowym będzie dokonywał analizy średniomiesięcznego poziomu zakupu paliw realizowanych przez Klienta. Axan Retail na podstawie przeprowadzonej analizy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia upustu przyznanego w ramach podpisanej umowy w zależności od tego w jakim stopniu Klient nie wywiązał się z zadeklarowanego wolumenu zakupowego paliw. W przypadku zakupu więcej niż jednego rodzaju paliw średnia będzie wyciągana na podstawie każdego rodzaju paliwa oddzielnie . Axan Retail ma prawo do obniżenia upustu za niewywiązanie się z postanowień umowy maksymalnie o 3 gr brutto od pierwotnie otrzymanego upustu. Pomniejszony rabat będzie obowiązywał przez następny kolejny kwartał kalendarzowy.

  4. Zmiana wysokości upustu zgodnie z ust. 3 nastąpi w systemie Operatora maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału . Powyższa zmiana nie wymaga akceptacji Klienta.

4. Informacje ogólne dla użytkowników kart PROFITANK

Klient programu PROFITANK i Użytkownik oświadcza ,że znane im są wymogi które reguluje ustawa z dnia 10 .04 . 1997 – Prawo Energetyczne ,które dotyczy wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi w Polsce w tym skutki prawne prowadzenia wskazanych działalności bez koncesji oraz możliwą odpowiedzialność AXAN Retail za odsprzedawanie przez Klienta Programu PROFITANK lub użytkownika paliw zakupionych przez niego w ramach Programu PROFITANK bez posiadania wymaganej koncesji . Klient i Użytkownik programu zobowiązuje się do wykorzystania zakupionego w jego ramach paliwa na potrzeby własne ,co oznacza że zakupione paliwo w ramach Programu nie będzie przedmiotem dalszej sprzedaży hurtowej i detalicznej.

5 . Własność Kart PROFITANK

Klient oraz Użytkownik Programu PROFITANK nie może bez zgody Operatora sprzedawać lub zbywać w inny sposób KART PROFITANK przekazanych mu w związku z zawarciem umowy. Wydane na podstawie Umowy Karty PROFITANK nie mogą być przez Klienta oferowane ,przekazywane lub udostępnione osobom trzecim jeżeli nie są zatrudnione przez Klienta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

6. Okres ważności

Karty programu PROFITANK wszystkie bez wyjątku są ważne bezterminowo.

7. Zmiana danych na karcie PROFITANK

W przypadku zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu lub zmiany danych Użytkownika ,na którego została wystawiona karta ,Klient powinien w ciągu 5 dni roboczych zgłosić zaistniały fakt do centrali firmy drogą mailową na adres . Operator wyda duplikat karty PROFITANK i obciąży Klienta kwotą 10 zł netto za wyrobienie duplikatu karty pierwotnej na podstawie faktury VAT. Na karcie BIZNESTANK można zmienić wszystkie dane poza nr NIP Klienta.

8. Użytkownicy Kart PROFITANK

Użytkownikiem kart PROFITANK może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,która została upoważniona przez Klienta do dokonywania Transakcji w jego imieniu i na jego rzecz.

Obowiązek ochrony Karty PROFITANK

Zarówno Klient i Użytkownik karty zobowiązani są do :

 • przechowywać kartę z zachowaniem należytej staranności

 • nieudostępniania karty osobom nieuprawnionym

 • niezwłocznego zgłoszenia do Operatora utraty lub zniszczenia karty

 • ochrony karty przed zgubieniem ,zniszczeniem ,uszkodzeniem oraz kradzieżą .

Zasady postępowania na wypadek zniszczenia lub utraty Karty PROFITANK

Klient w przypadku zgubienia lub utraty Karty powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora pod numerem telefonu 600 100 041 oraz drogą mailową najpóźniej tego samego dnia do godziny 24:00 . Na podstawie zgłoszenia Karta zostanie zablokowana . Numer infolinii działa w dni powszednie od godziny 08:00 do 18:00. Przy każdym zgłoszeniu należy podać następujące dane dotyczące Karty:

 • numer ewidencyjny karty znajdujący się na rewersie

 • dane znajdujące się na Karcie PROFITANK takie jak ,nazwa Klienta ,numer rejestracyjny pojazdu na który została wydana Karta .

Odpowiedzialność Klienta Programu PROFITANK

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje wykonane Kartami przez osoby nieuprawnione w wyniku zbycia Karty przez Klienta lub Użytkownika albo naruszenia przez Klienta lub Użytkownika Kart obowiązku ochrony Karty określonego w pkt. 5 pozycja 1 niniejszego regulaminu .

Klient odpowiada na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy

Klient odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania własne ,Użytkowników Kart PROFITANK jak i osób którym udostępnił Kartę PROFITANK oraz osób ,które weszły w posiadanie Karty PROFITANK na skutek ich nienależytego przechowywania .

Odpowiedzialność Klienta obejmuje wszelkie szkody zaistniałe i ujawnione w czasie obowiązywania Umowy .

W przypadku naruszenia przez Klienta zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne ,w szczególności w przypadku dokonania prze Klienta odsprzedaży paliwa zakupionego z wykorzystaniem Kart PROFITANK bez wymaganej koncesji na obrót paliwami ciekłymi Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz AXAN Retail kary umownej w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej AXAN Retail przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez AXAN Retail warunków udzielonej koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obowiązku obrotu hurtowego paliwami tylko pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi.

Zasady realizacji transakcji przy użyciu Kart PROFITANK AXAN Retail

1. Warunki realizacji transakcji

Wszystkie transakcje dokonywane Kartami powinny spełniać poniższe warunki

– pojazd którego numery rejestracyjne znajdują się na Karcie powinien się znajdować w miejscu dokonywania Transakcji

– Klient lub użytkownik Karty PROFITANK zobowiązany jest podać Operatorowi numer rejestracyjny pojazdu znajdującego się w miejscu dokonywania Transakcji .

2. Realizacja Transakcji

Dokonanie Transakcji przy użyciu Karty następuje przez okazanie Operatorowi Karty PROFITANK,zeskanowanie unikalnego kody kreskowego z Karty przy pomocy czytnika znajdującego się bezpośrednio przy kasie fiskalnej . Następnie Klient odbiera wystawiony przez Operatora paragon fiskalny potwierdzający dokonanie transakcji. Dokonanie transakcji Kartą PROFITANK jest możliwe tylko i wyłącznie na stacjach paliw Operatora i stacjach franczyzowych opatrzonych logotypem programu PROFITANK. Aktualny wykaz stacji Operatora znajduje się na stronie internetowej www.axan.pl

 1. Brak możliwości dokonania Transakcji :

a) niezgodność danych przypisanych do karty – jeśli pracownik Stacji Paliw stwierdza niezgodność numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu znajdującego się na podjeździe z numerem rejestracyjnym przypisanym do kary.

b) przyczyny techniczne – w sytuacji ,gdy w trakcie realizacji sprzedaży realizacja Transakcji okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych np.: Czytnik kodów kreskowych jest uszkodzony,nie działa system sprzedażowy ,pracownik stacji zadzwoni w obecności Klienta na infolinię Flota pod numer 600 -100 – 041. Po weryfikacji Klienta zostanie udzielona autoryzacja ,pracownik stacji po uzyskaniu zezwolenia z centrali zarejestruje transakcję ręcznie i zastosuje przysługujący rabat. W przypadku ręcznej rejestracji transakcji pracownik musi najpóźniej do końca swojej zmiany przesłać informację o transakcji mailowo na adres : . Pracownik musi dołączyć w załączniku scan dokumentu zakupu ( paragon lub faktura Vat Klienta).

c)uszkodzenie karty PROFITANK świadczące o jej nieprawidłowym przechowywaniu lub używaniu . W sytuacji gdy w trakcie realizacji Transakcji Operator stwierdzi ,że karta PROFITANK jest uszkodzona wtedy Transakcja nie będzie zaksięgowana jako Transakcja przy użyciu Karty PROFITANK i rabat nie zostanie przydzielony.

d)Użytkownik Karty PROFITANK posługuje się Kartą zastrzeżoną – w sytuacji gdy w trakcie realizacji Transakcji Operator stwierdzi,że karta PROFITANK jest zastrzeżona wtedy transakcja nie będzie zaksięgowana jako Transakcja przy użyciu Karty PROFITANK i rabat nie zostanie przyznany. Operator w takim przypadku może zatrzymać Kartę.

4. Dowody dokonania Transakcji :

Każda Transakcja zostanie zarejestrowana w systemie Operatora z wyszczególnieniem na fakturze Vat – danych rejestrowych Klienta,wartości zakupionego paliwa,rodzaj zakupionego paliwa,ilość, data i miejsce tankowania. Udokumentowanie Transakcji nastąpi przede wszystkim na podstawie paragonu wystawionego z systemu Operatora lub dokumentu WZ w zależności jak stanowi umowa pomiędzy stronami. W każdym przypadku użytkownik kart PROFITANK otrzymując egzemplarz dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji sprawdzi prawidłowość danych w nim zawartych.

 1. Zastrzeżenie Karty PROFITANK

Axan Retail SP z o.o. sp k. dokona zastrzeżenia Karty PROFITANK w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:

a) złożenia przez Klienta Programu PROFITANK wniosku o zastrzeżenie danej karty PROFITANK

b) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Programu PROFITANK postanowień umowy.

 1. Weryfikacja poprawności realizowania Transakcji

Operator ma prawo dokonać weryfikacji poprawności realizowanej Transakcji przy użyciu Karty PROFITANK , w tym weryfikacji zgodności numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu znajdującego się na podjeździe z numerem rejestracyjnym przypisanym do karty.

7. Odmowa realizacji Transakcji z udzieleniem rabatu lub zatrzymanie karty PROFITANK

W przypadku uzasadnionych w ocenie Operatora wątpliwości , co do zgodności dokonywanej Transakcji z Umową w tym gdy Użytkownik Karty PROFITANK chce dokonać Transakcji z udzieleniem rabatu do innego pojazdu niż ten, którego numer rejestracyjny przyporządkowany jest do karty PROFITANK w systemie ,Operator może odmówić dokonania realizacji Transakcji z udzieleniem rabatu.

Faktury

 1. Faktury/faktury zbiorcze są wystawiane na podstawie otrzymanych od Klienta paragonów fiskalnych zawierających NIP Klienta

 2. Otrzymanie faktury zbiorczej możliwe jest na każdej stacji paliw do transakcji ,które odbyły się na tej konkretnej stacji paliw.

 3. Faktura zbiorcza może zostać wystawiona maksymalnie za okres od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

 4. Wystawcą faktury VAT będzie Axan Retail SP z o.o. sp k. albo inny podmiot (przedsiębiorca) prowadzący Stacje Paliw na podstawie umowy franczyzowej zawartej z Axan Retail Sp z o.o. sp k. Klient upoważnia Operatora Stacji Paliw do wystawienia faktury Vat bez podpisu Klienta.

 5. Strony Oświadczają że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług ( VAT)

Reklamacje

  1. Klient ma prawo zgłosić drogą mailową na adres reklamację dotycząca transakcji. Jednakże w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia w którym Klient dowiedział się lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o reklamowanym działaniu Axan Retail Sp z o.o. sp k.

  2. Do każdej reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie dokonania reklamowanej Transakcji oraz dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji.

  3. Axan Retail sp z o.o. sp k. dokona rozpatrzenia reklamacji ,w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Axan Retail . W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zabrania dodatkowych informacji w szczególności uzyskania ich od Klienta , Axan Retail rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.

  4. Niezgłoszenie przez Klienta reklamacji spełniającej wymagania pkt 1 i 2 powyżej w terminie wskazanym w pkt. 1 powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.

Zmiana sytuacji faktycznej lub prawnej

Jeśli nastąpiła zmiana formy prawnej prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej Klient zobowiązany jest do rozwiązania swojej umowy w programie PROFITANK oraz zawarcie nowej umowy w programie PROFITANK .

Rozwiązanie Umowy :

 1. Odstąpienie od umowy :

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej karty PROFITANK . W takim przypadku Axan Retail zachowuje prawo do obciążenia Klienta opłata zawiązaną z wydaniem i aktywacją Kart PROFITANK zgodnie z tabela opłat ,na podstawie faktury VAT .

2 . Wypowiedzenie Umowy przez Axan Retail z ważnych powodów .

Axan Retail może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn ,ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne przyczyny uważa się którąkolwiek z poniższych okoliczności.

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta Programu PROFITANK postanowień umowy .

b) zachowania Użytkownika narażają lub grożą narażeniem Axan Retail na szkodę albo naruszają lub grożą naruszeniem jakiegokolwiek dobra Axan Retail .

c) odsprzedaż przez Użytkownika paliwa zakupionego w ramach Programu PROFITANK

d) podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych,informacji i oświadczeń przy zawarciu umowy.

e) zaprzestanie realizacji programu dopuszczającego dokonywanie Transakcji z udzieleniem rabatu przy użyciu Kart PROFITANK ,na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

f) negatywna weryfikacja danych zawartych na umowie zawartej pomiędzy Klientem a Axan Retail.

Zmiana Warunków Umowy

 1. Axan Retail zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie obowiązywania Umowy. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu Axan Retail poinformuje Klienta o dokonanych zmianach drogą elektroniczną ,na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Umowie,Niezależnie od powyższego aktualna wersja Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.axan.pl . Jeżeli Klient nie akceptuje zmian w regulaminie powinien rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o zmianach niniejszego Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Klienta ,uważa się za akceptację zmienionego Regulaminu Programu PROFITANK.

 2. Strony uznają ,że zmiana Tabeli Opłat w zakresie rozszerzenia dostępnego asortymentu w trakcie obowiązywania Umowy ,nie stanowi zmiany Regulaminu lub zmiany Umowy i w konsekwencji nie wymaga zastosowania trybu opisanego w ust. 1.

Klauzula Informacyjna :

 1. Axan Retail Sp z o.o. sp k. z siedziba w Bielany – Żyłaki , ul. Słoneczna 5 informuje że jest administratorem danych osobowych podanych w związku z podpisaną Umową i realizacją niniejszej Umowy.

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w niniejszych celach :

  a) zawarcie i wykonanie umowy .

  b) rozpatrywanie reklamacji

  c) obsługę,dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

  d) marketing bezpośredni produktów i usług Axan Retail Sp z o.o. sp k.

  e) ewentualny kontakt w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości ,że płatność została naliczona za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług ,w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom.

Karta flotowa nowa

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa nowa z nadrukiem logo

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna z nadrukiem logo

(wydawana w miejsce utraconej, zmiana dotychczasowych danych zawartych na Karcie)

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłata z tytułu użytkowania aktywnych kart flotowych

1,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty należne AXAN w przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w pkt. XI.1 Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 sierpnia 2017

ilość kart flotowych wydanych na podstawie Wniosków x 20,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty dodatkowe

Wysyłka faktury papierowej
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Wysyłka zestawienia wszystkich transakcji bezgotówkowych za dany okres rozliczeniowy (WZ)
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Udzielenie autoryzacji karty flotowej po wykorzystaniu limitu dziennego
10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

PROMOCJA

PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji „PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ” jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5, Bielany-Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Promocja „PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ” trwa do odwołania, Organizator ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny

  3. Regulamin stanowi podstawę promocji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 2. Uczestnictwo w promocji

  1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.

  2. W promocji „PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ” można wielokrotnie brać udział.

  3. Talon uprawniający do otrzymania żetonu na myjnię może otrzymać każdy Klient sieci Stacji Paliw AXAN.

  4. Celem promocji jest nagradzanie Uczestników, którzy tankują paliwa płynne oraz gaz LPG na naszych stacjach paliw.

  5. Uczestnikami promocji mogą stać się osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające paliwa płynne oraz gaz LPG z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką lub kartą płatniczą.

  6. Talon uprawniający do odebrania żetonu na myjnie należy odebrać od pracownika stacji paliw.

  7. Każe tankowanie na stacjach paliw AXAN należy odnotowywać na odwrocie talonu, potwierdzając wszystkie transakcję wraz z ilością zatankowanego paliwa u Sprzedawcy (jako potwierdzenie / dowód transakcji służy pieczątka ze wszystkich stacji paliw AXAN biorących udział w promocji)

  8. W przypadku utraty talonu, w celu odzyskania / przywrócenia stanu faktycznego ilości zatankowanego paliwa należy okazać dowód (paragon, faktura) pracownikowi stacji.

  9. Po osiągnięciu odpowiedniej ilości uprawniającej do odebrania żetonu, należy udać się na najbliższą stację paliw, która bierze udział w promocji, i wymienić talon na żeton na nasze myjnie oraz odebrać kolejny, pusty talon.

 3. Postanowienia reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z promocją należy składać na piśmie listem poleconym z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, na Stacjach Paliw AXAN (biorących udział w promocji), drogą e-mailową: w terminie trwania promocji lub do 14 dni od jej zakończenia.

  2. Reklamacje po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. W niniejszej promocji nie są przetwarzane żadne dane osobowe, a potwierdzeniem udziału w promocji jest talon, na który należy wprowadzać takie informacje jak ilość zatankowanego paliwa lub gazu LPG oraz pieczątka ze Stacji Paliw AXAN (biorących udział w promocji)

REGULAMIN PROMOCJI ,,ZBIERZ PIECZĄTKI – 6 HOT-DOG GRATIS”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą ,,zbierz pieczątki – 6 hot-dog gratis”.
 3. Organizatorem promocji jest AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, KRS: 0000748994 (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na stacjach paliw należących do AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp. k.
 5. Stacje paliw biorące udział w promocji oznaczone są materiałami reklamowymi umieszczonymi na terenie stacji paliw.
 6. Promocja jest realizowana w okresie od dnia 01.12.2022 do dnia 31.01.2023
 7. Celem promocji jest przyznanie darmowego hot-doga na podstawie warunków oraz zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie w czasie trwania promocji.
 8. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być wyłącznie osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221c.
 9. Gratisem, jest mały hot-dog sprzedawany na stacji paliw.
 10. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 11. Każdy klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie.
 12. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu promocji oraz do wcześniejszego zakończenia promocji z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu promocji oraz terminie jej wcześniejszego zakończenia przekazane zostanie na stacjach paliw.
 14. Niniejsza promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 15. WARUNKI PROMOCJI
 16. Każdy klient w momencie nabycia hot-doga otrzymuje od kasjera pieczątkę potwierdzającą nabycie. Za zakup 1 hot-doga należy się 1 pieczątka. W momencie uzyskania 5 pieczątek za zakup 5 hot-dogów, 6 mały hot-dog klient otrzymuje za darmo. Warunkiem uzyskania gratisu pozostaje okazanie kasjerowi blankietu z pieczątkami.
 17. W momencie otrzymania hot-doga gratisowego, kolejne otrzymywanie pieczątek następuje od początku na oddzielnym blankiecie papieru.
 18. Organizator zastrzega, że promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizatora.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listem poleconym na adres siedziby spółki w okresie trwania promocji oraz w okresie 30 dni od dnia jej zakończenia
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Dane osobowe udostępniane przez klienta w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez klientów.
 6. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 8. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 10. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

ROBISZ PRZEGLĄD – PROGRAM nr ,,2” NA MYJNI SZCZOTKOWEJ OTRZYMUJESZ ZA 1 GROSZ”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji „ROBISZ PRZEGLĄD – PROGRAM nr ,,2” NA MYJNI SZCZOTKOWEJ OTRZYMUJESZ ZA 1 GROSZ” jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5, Bielany-Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Promocja „ROBISZ PRZEGLĄD – PROGRAM 2 NA MYJNI SZCZOTKOWEJ OTRZYMUJESZ ZA 1 GROSZ” trwa do odwołania, Organizator ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny.

  3. Regulamin stanowi podstawę promocji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 2. Uczestnictwo w promocji

  1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z usług Okręgowej Stacji Diagnostycznej w Siedlcach (08-110), ul. Budowlana 11. Kategorie pojazdów, które mogą brać udział w Promocji to: A, A1, A2, B, B1, B+E, C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, T.

  2. W promocji „ROBISZ PRZEGLĄD – PROGRAM 2 NA MYJNI SZCZOTKOWEJ OTRZYMUJESZ ZA 1 GROSZ” można wielokrotnie brać udział.

  3. Talon uprawniający do skorzystania z Programu nr ,,2” za 1 grosz na myjni szczotkowej, może otrzymać każdy Klient robiący przegląd na Okręgowej Stacji Kontroli firmy AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp.k., w Siedlcach, ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce.

  4. Talon uprawniający do skorzystania z Programu nr ,,2” za 1grosz na myjni szczotkowej ważny jest 30 dni od daty otrzymania go.

  5. Celem promocji jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują przeglądów technicznych na Stacji Diagnostycznej należącej do spółki.

  6. Uczestnikami promocji mogą stać się osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujące przegląd techniczny na Stacji Diagnostycznej należącej do spółki, wraz z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką lub kartą płatniczą.

  7. Talon uprawniający do skorzystania z programu 2 na myjni szczotkowej za 1 grosz należy odebrać od pracownika stacji paliw AXAN RETAIL w Siedlcach, ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce.

  8. Klient, który otrzymał talon na promocyjne mycie Programem nr ,,2” na myjni szczotkowej, ma możliwość skorzystać z droższego programu na myjni. Przy chęci skorzystania z droższego programu na myjni szczotkowej, klient ma obowiązek dopłacić różnicę od ceny regularnej Programu nr ,,2”.

  9. Każdy udział w w/w promocji należy odnotowywać na odwrocie talonu, potwierdzając wykonanie przeglądu (jako potwierdzenie / dowód transakcji służy pieczątka z Okręgowej Stacji Kontroli nr WS/017 w Siedlcach, wraz z podpisem pracownika tej Stacji.

   10. Nie ma możliwości przywrócenia promocji i skorzystania z niej, w sytuacji gdy talon zostanie zgubiony.

 1. Postanowienia reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z promocją należy składać na piśmie listem poleconym z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, na Stacjach Paliw AXAN (biorących udział w promocji), drogą e-mailową: w terminie trwania promocji lub do 14 dni od jej zakończenia.

  2. Reklamacje po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. W niniejszej promocji nie są przetwarzane żadne dane osobowe, a potwierdzeniem udziału w promocji jest talon, na który należy wprowadzać takie informacje jak pieczątka Okręgowej Stacji Diagnostycznej w Siedlcach, ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce, oraz podpis pracownika tej Stacji.