WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
AXAN PREMIA

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „AXAN PREMIA” jest Axan Retail Sp. z o. o. Sp. K. ul. Słoneczna 5, Bielany – Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 2. Uczestnictwo w programie
  1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw Axan Retail Sp. z o. o. Sp. K. z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.
  2. Celem Programu PREMIA jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów i usług na Stacjach Paliw AXAN. Program AXAN PREMIA prowadzony jest w Sieci Stacji AXAN oraz u Partnerów współpracujących z firmą AXAN. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.
  3. Uczestnikami Programu PREMIA mogą stać się pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające towary wyłącznie z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką lub kartą płatniczą.
  4. Warunkiem przystąpienia do Programu PREMIA jest rejestracja karty lojalnościowej na naszej stronie internetowej www.axan.pl. Warunki uczestnictwa w Programie AXAN PREMIA określone są w niniejszym regulaminie.
  5. Każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo uzyskać dokument faktury Vat do każdej transakcji przy użyciu karty Premia.
  6. Program lojalnościowy jest dedykowany tylko i wyłącznie dla Klientów detalicznych. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą chcących uzyskać rabat na paliwa lub pozostały asortyment będący w ofercie Axan Retail mogą przystąpić do programu Flotowego Axan Retail. Szczegółowe informacje na temat programu flotowego Axan Retail uzyskacie Państwo u sprzedawcy na stacji paliw lub pod numerem telefonu 533 329 725 lub 600 100 041
  7. Rabaty na paliwa płynne i gaz przyznawane są w następujących wartościach: PB95, PB98 – 5gr/1l, ON, ON Energy – 5gr/1l, gaz LPG – 5gr/1l.
  8. Karty mogą być używane tylko przez Uczestnika Programu Lojalnościowego.
  9. Aktywacja karty „AXAN PREMIA” następuje przy dokonaniu zakupu usług lub paliw na stacji AXAN. Po rejestracji karty Użytkownikowi przysługuje rabat na paliwa płynne oraz gaz LPG i zbiera punkty na specjalnym koncie, które może wymieniać na produkty, które są zawarte w katalogu nagród na stronie internetowej https://axan.pl/program-lojalnosciowy/katalog-nagrod/, bony AXAN, rabaty lub towary podlegające sprzedaży premiowej.
  10. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia karty AXAN PREMIA Uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić organizatora dzwoniąc pod numer 732-999-000 lub wysyłając e-maila na adres: infolinia@axan.pl. Axan Retail Sp. z o. o. Sp. K. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty.
  11. Uczestnikowi przysługuje jedna darmowa wymiana karty. Za każdą następną wymianę organizator będzie pobierać opłatę 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) lub jej równowartość wyrażoną w punktach uzbieranych na karcie.
  12. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, które mają uregulowany stosunek prawny oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
  13. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
  14. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do otrzymania sprzedaży premiowej, nie można przenosić na osoby trzecie.
 3. Zbieranie punktów
  1. Punkty są przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi z Oferty AXAN, wyłącznie gotówką, bankową kartą płatniczą.
  2. Punkty nie są przyznawane do konta Uczestnika za tankowanie paliw płynnych oraz gazu LPG na stacjach paliw AXAN własnych i partnerskich.
  3. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup wybranych towarów lub usług z oferty AXAN, punkty będą naliczane po okazaniu karty „AXAN PREMIA” i zeskanowaniu jej przez kasjera przed zakończeniem transakcji. Jeżeli Uczestnik nie okaże swojej karty podczas zakupu, czy też przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukiem dowodu zakupu, punkty nie będą przyznawane. Punkty nie mogą być przyznane Uczestnikowi na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu. Punkty będą gromadzone na specjalnym koncie uczestnika programu.
  4. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na produkty, prezenty lub kupony, w szczególności ze zniżki przewidzianej w ofercie AXAN (np. Rabat) lub zniżki przewidzianej w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej, chyba że regulamin, w którym przewidziana jest ta zniżka (w szczególności Regulamin PREMIA), stanowi inaczej. Jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta z wymiany punktów na nagrodę (o ile przewidziana jest w ofertach AXAN), to niezależnie od liczby punktów wymienianych w ramach takiej transakcji, Uczestnikowi nie są przyznawane żadne Punkty z tytułu zakupu paliwa w takiej transakcji. Punkty nie są przyznawane za dokonywanie płatności za rachunki (np. telefoniczne itp.), za obrót opakowaniami zwrotnymi, doładowania kart telefonicznych, za zakup alkoholu oraz papierosów i wyrobów tytoniowych. Inne produkty mogą być wyłączone w każdym czasie z uwagi na uregulowania prawne lub według wyłącznego uznania AXAN.
  5. Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjno-reklamowych wskazanych w trakcie trwania promocji.
  6. Punkty w programie lojalnościowym „AXAN PREMIA” można zbierać od dnia rejestracji karty.
  7. W programie lojalnościowym „AXAN PREMIA” tankować paliwa płynne i gaz LPG z rabatem można od chwili rejestracji karty.
  8. Zebrane punkty w Programie Lojalnościowym można wymieniać na produkty dostępne w katalogu produktów.
  9. Klient w każdym momencie trwania Promocji może sprawdzić stan zgromadzonych punktów, dzwoniąc pod numer telefonu 732-999-000, wysyłając e-maila premia@axan.pl lub znaleźć stan konta na paragonie.
  10. O ile w regulaminie PREMIA nie wskazano inaczej punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do salda punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej saldo punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia Karty PREMIA na Stacji Paliw. Punkty niewykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do salda punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej saldo punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają.
  11. W przypadku braku choćby jednego zasilenia salda punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia Karty PREMIA, Karta PREMIA traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają. W przypadku braku transakcji z wykorzystaniem Karty AXAN PREMIA, przez co rozumie się gromadzenie i wymiany punktów przez Uczestnika, przez okres kolejnych 12 miesięcy, konto Uczestnika zostanie zablokowane. Zablokowanie konta Uczestnika wiąże się z blokadą wydawania bonów, utratą zgromadzonych punktów oraz brakiem możliwości tankowania paliw płynnych i gazu LPG z rabatem, a Karta traci swą ważność.
 4. Odbiór produktów
  1. Zgromadzone punkty klient może wymieniać wyłącznie na nagrody z katalogu produktów, które dostępne są na stronie internetowej www.axan.pl, bony AXAN lub produkty biorące udział w programie, jeżeli takie są dostępne w odrębnych promocjach. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę.
  2. Produkty zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inny produkt rzeczowy.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika programu danych osobowych. Produkty za punkty można odbierać w miejscach do tego wyznaczonych tj. w sieci Stacji Paliw AXAN.
  4. W celu odebrania produktu uczestnik musi okazać:
   • zarejestrowaną na siebie Kartę AXAN PREMIA.
   • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Uczestnika programu AXAN PREMIA.
 5. Postanowienia reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie listem poleconym wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. Axan Retail Sp. z o. o. Sp. K. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany, na stacjach paliw AXAN, e-mailem: premia@axan.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 304 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2022, Nr 101 poz. 926). Administratorem danyc osobowych jest Organizator programu lojalnościowego Axan Retail Sp. z o. o. Sp. K.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich zatajenie uniemożliwia udział w programie lojalnościowym.

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Złota Karta” jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5, Bielany-Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 1. Uczestnictwo w programie

  1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.
  2. Kartę Lojalnościową „Srebrna Karta” mogą otrzymać tylko wybrane osoby przez Organizatora Programu.
  3. Celem Programu Srebrna Karta jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów i usług na Stacjach Paliw AXAN. Program Srebrna Karta prowadzony jest w Sieci Stacji AXAN oraz u Partnerów współpracujących z firmą AXAN. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.
  4. Uczestnikami Programu Srebrna Karta mogą stać się pełnoletnie, wybrane osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające towary wyłącznie z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką, bonami AXAN, talonami AXAN, kartami podarunkowymi AXAN lub kartą płatniczą.
  5. Warunki uczestnictwa w Programie „Srebrna Karta” określone są w niniejszym regulaminie.
  6. Od momentu otrzymania Srebrnej Karty Uczestnik może tankować paliwa płynne oraz gaz z rabatem.
  7. Rabaty na paliwa płynne i gaz przyznawane są w następujących wartościach: PB95, PB98 – 7gr/1L, ON, ON Energy – 7gr/1L, gaz LPG – 7gr/1L.
  8. Karty mogą być używane przez Uczestnika oraz jego najbliższą rodzinę (małżonka, krewnych w linii prostej oraz krewny do drugiego stopnia linii bocznej).
  9. Aktywacja karty „Srebrna Karta” następuje przy dokonaniu zakupu usług lub paliw na stacji AXAN. Po rejestracji karty Użytkownikowi przysługuje rabat na paliwa płynne oraz gaz LPG.
  10. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia karty „Srebrna Karta” Uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić organizatora dzwoniąc pod numer 732-999-000 lub wysyłając e-maila na adres: infolinia@axan.pl. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty.
  11. Uczestnikowi przysługuje jedna darmowa wymiana karty. Za każdą następną wymianę organizator będzie pobierać opłatę 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) lub jej równowartość wyrażoną w punktach uzbieranych na karcie.
  12. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, które mają uregulowany stosunek prawny oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
  13. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
  14. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do otrzymania sprzedaży premiowej, nie można przenosić na osoby trzecie.
 1. Rabaty
  1. Uczestnikowi Programu Lojalnościowemu „Srebrna Karta” przysługują stałe rabaty, siedem dni w tygodniu, niezależnie od ilości tankowanego paliwa. Wartość rabatu przedstawia się w następującym schemacie:
   • PB95 – 7gr/1L, PB98 – 7gr/L,
   • ON DIESEL – 7gr/1L, ON DIESEL ENERGY – 7gr/1L,
   • LPG – 7gr/1L.
 2. Postanowienia reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie listem poleconym wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany, na stacjach paliw AXAN, e-mailem: infolinia@axan.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 304 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2022, Nr 101 poz. 926). Administratorem danyc osobowych jest Organizator programu lojalnościowego AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich zatajenie uniemożliwia udział w programie lojalnościowym.

  5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

   1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, e-mail: infolinia@axan.pl

   2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail monika.skibinska@axan.pl

   3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji karty lojalnościowej AXAN PREMIA, informowania o promocjach na stacjach paliw AXAN, zmianach w regulaminie karcie lojalnościowej.

   4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

   5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Srebrna Karta” jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5, Bielany-Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 2. Uczestnictwo w Programie
  1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.
  2. Kartę Lojalnościową „Srebrna Karta” mogą otrzymać tylko wybrane osoby przez Organizatora Programu.
  3. Celem Programu Srebrna Karta jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów i usług na Stacjach Paliw AXAN. Program Srebrna Karta prowadzony jest w Sieci Stacji AXAN oraz u Partnerów współpracujących z firmą AXAN. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.
  4. Uczestnikami Programu Srebrna Karta mogą stać się pełnoletnie, wybrane osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające towary wyłącznie z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką, bonami AXAN, talonami AXAN, kartami podarunkowymi AXAN lub kartą płatniczą.
  5. Warunki uczestnictwa w Programie „Srebrna Karta” określone są w niniejszym regulaminie.
  6. Od momentu otrzymania Srebrnej Karty Uczestnik może tankować paliwa płynne oraz gaz z rabatem.
  7. Rabaty na paliwa płynne i gaz przyznawane są w następujących wartościach: PB95, PB98 – 5gr/1L, ON, ON Energy – 5gr/1L, gaz LPG – 5gr/1L.
  8. Karty mogą być używane przez Uczestnika oraz jego najbliższą rodzinę (małżonka, krewnych w linii prostej oraz krewny do drugiego stopnia linii bocznej).
  9. Aktywacja karty „Srebrna Karta” następuje przy dokonaniu zakupu usług lub paliw na stacji AXAN. Po rejestracji karty Użytkownikowi przysługuje rabat na paliwa płynne oraz gaz LPG.
  10. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia karty „Srebrna Karta” Uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić organizatora dzwoniąc pod numer 732-999-000 lub wysyłając e-maila na adres: premia@axan.pl. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem karty.
  11. Uczestnikowi przysługuje jedna darmowa wymiana karty. Za każdą następną wymianę organizator będzie pobierać opłatę 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) lub jej równowartość wyrażoną w punktach uzbieranych na karcie.
  12. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, które mają uregulowany stosunek prawny oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
  13. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
  14. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do otrzymania sprzedaży premiowej, nie można przenosić na osoby trzecie.
 1. Rabaty
  1. Uczestnikowi Programu Lojalnościowemu „Srebrna Karta” przysługują stałe rabaty, siedem dni w tygodniu, niezależnie od ilości tankowanego paliwa. Wartość rabatu przedstawia się w następującym schemacie:
   • PB95 – 5gr/1L, PB98 – 5gr/L,
   • ON DIESEL – 5gr/1L, ON DIESEL ENERGY – 5gr/1L,
   • LPG – 5gr/1L.
 2. Postanowienia reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie listem poleconym wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany, na stacjach paliw AXAN, e-mailem: premia@axan.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 304 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2022, Nr 101 poz. 926). Administratorem danyc osobowych jest Organizator programu lojalnościowego AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich zatajenie uniemożliwia udział w programie lojalnościowym.

 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, e-mail: infolinia@axan.pl

  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail monika.skibinska@axan.pl
  3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji karty lojalnościowej AXAN PREMIA, informowania o promocjach na stacjach paliw AXAN, zmianach w regulaminie karcie lojalnościowej.
  4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
  5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

RLEN
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
I UŻYWANIA KART FLOTOWYCH SIECI EKPOL

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN.
z dnia 1 sierpnia 2018 r.:

Niniejsze Warunki obowiązują w zakresie realizacji Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych AXAN. Ideą systemu Kart Flotowych jest używanie przez Flotę Kart Flotowych AXAN do obsługi samochodów lub kierowców Floty przez Operatorów bez użycia gotówki (Transakcje Bezgotówkowe) z odroczonym terminem płatności, które są rejestrowane w systemie elektronicznym Operatora i rozliczane przez AXAN po zakończeniu przyjętego przez Strony Umowy okresu rozliczeniowego obsługi Floty.


II.
Definicje:

Przez użyte w niniejszych Warunkach słowa i wyrażenia należy rozumieć:
1. „
Ad Blue” – wodny roztwór mocznika redukujący szkodliwe cząstki spalin, stosowany w wysokoprężnych silnikach diesla najnowszej generacji. Ad Blue jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska;
2. „BP 98” – benzyna silnikowa bezołowiowa 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych, która jest dostępna w dystrybucji na całym świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych. Benzyna bezołowiowa 98 zapewnia równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową;
3. „
BP 95” -zasilanie auta benzyną bezołowiową 95 powoduje, że silnik samochodu prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Benzyna bezołowiowa 95 stosowana w ciągłości pozwala wydłużyć okres wymiany oleju oraz zmniejszyć tym sposobem jego zużycie naturalne;

4. „ON” – olej napędowy to paliwo przeznaczone do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym stosowanych w transporcie naziemnym. Odgrywa dobra rolę zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich oraz strefach ekologicznie chronionych;

5. „LPG” – charakteryzuje się dużym stopniem czystości, co oznacza jego praktycznie nieograniczoną trwałość. Ma dużą liczbę oktanową, przez co jest bardziej odporny na spalanie stukowe niż benzyna. W porównaniu z innymi paliwami powoduje znacznie mniejsza emisję spalin;
6. „
Dni Robocze” – wszystkie dni za wyjątkiem niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy;
7. „
Flota” – klient, z którym AXAN zawarł Umowę o wydanie i używanie Kart Flotowych, będący posiadaczem w rozumieniu przepisów Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych;
8. „
Infolinia” – obsługa klientów Programu Flota dostępna pod numerem telefonu 600-100-041;
9. „
Karty Flotowe” – karty paliwowe AXAN, oznaczone symbolem Flota na awersie, wydane Flocie przez AXAN na podstawie zawartej Umowy:
a) „
Karta Nowa” – to karta na nowy numer rejestracyjny pojazdu lub nowego użytkownika;
b) „
Karta Wznowiona” – to karta wymieniona przez AXAN po upływie terminu ważności dotychczas używanejkarty,
c) „
Karta Zamienna” – to duplikat karty wydany w wyniku zmiany danych na karcie, zagubienia, zniszczenia lub zablokowania PIN-em;
10. „
Limit na Karcie Flotowej” – wskazany we Wniosku w odniesieniu do każdej Karty Flotowej oraz w strukturze Karty Flotowej ilość i rodzaj Produktów i Usług lub kwota wyrażona w złotych, do której Flota może dokonywać zakupów Produktów i Usług;
11. „
Login” (z ang.) – nazwa stosowana do zidentyfikowania Użytkownika Portalu będąca ciągiem znaków przypisanych danemu Użytkownikowi Portalu. Do loginu przypisany jest zdefiniowany przez Flotę zakres uprawnień dla użytkownika;
12. „
Obsługa Kart Flotowych” – usługi AXAN na rzecz Floty, polegające na przygotowaniu: wydania Kart, aktualizacji Kart z uwagi na upływ ważności lub zmiany danych, zamiany Kart w przypadku ich utraty lub zniszczenia, za które AXAN pobiera opłatę wskazaną w pkt. ( proszę o wstawienie prawidłowego punktu)
13. „
Operator” – podmiot prowadzący Stację Paliw AXAN w sieci stacji paliw AXAN. Aktualny wykaz stacji włączonych do systemu Kart Flotowych jest dostępny na stronach internetowych www.axan.pl;
14. „
Pakiety flotowe” – standardowo zdefiniowane konfiguracje kart pozwalające na zakupy określonych grup Produktów. Spis dostępnych Produktów w ramach każdego z Pakietów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków;
15. „PIN” – poufny, czterocyfrowy, numer posiadacza Karty, będący kodem identyfikacyjnym w rozumieniu przepisów Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych;
16. „AXAN” – Polska Grupa AXAN sp. z o.o. z siedzibą ul. Słoneczna 5, Bielany – Żyłaki, 08-311 Bielany,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162773, NIP 678-101-56-13, REGON 350890149;

17. „
Pokwitowanie” – dowód zastępczy Wydruku z Terminala wystawiany przez Operatora do Transakcji bezgotówkowej w przypadku jakiejkolwiek awarii Karty Flotowej lub Terminala, potwierdzony czytelnym podpisem przez użytkownika Karty Flotowej;
18. „
Portal” – internetowy serwis informacyjny oferujący usługi pozwalające na zarządzanie Flotą w ramach podpisanej Umowy o wydanie i Użytkowanie Kart Flotowych. Portal dedykowany jest wyłącznie dla użytkowników, którzy podpisali z AXAN SP. Z O.O. Umowę o Wydanie i Użytkowanie Kart Flotowych. Portal dostępny jest przez Internet z adresu http://www.flotaaxan.pl;
19. „
Produkty” – produkty wymienione w Tabeli Produktów i Usług stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków;
20. „
Stacje Paliw AXAN” – stacje paliw AXAN opatrzone znakiem towarowym AXAN;
21. „
Tabela Opłat” – opłaty związane z wydaniem i używaniem Kart Flotowych, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszych warunków;
22. „
Tabela Produktów i Usług” – Produkty i Usługi dostępne w Programie Flota, stanowiące Załącznik nr. 2 do niniejszych warunków;
23. „
Terminal” – zestaw składający się z terminala transmisyjnego, pinpada i drukarki instalowany na stacjach włączonych do systemu Kart Flotowych będący własnością AXAN;
24. „
Transakcje Bezgotówkowe” – ciągła sprzedaż Produktów lub Usług dokonywanych na rzecz Floty przy użyciu Kart Flotowych, rejestrowana w systemie Operatora;
25. „
Umowa” – umowa o wydanie i użytkowanie Kart Flotowych zawarta pomiędzy Flotą a AXAN, której integralną częścią są niniejsze Warunki;
26. „
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych” – Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;
27. „
Użytkownik Portalu” – osoba wskazana przez Flotę, która w jej imieniu uzyskuje dostęp do Portalu i za którą Flota ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane za pomocą Portalu;
28. „
Warunki” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 kwietnia 2016 r.;
29. „
Wniosek” – wniosek Floty do AXAN o wydanie jednej lub wielu Kart Flotowych, składany przez Flotę po podpisaniu Umowy z AXAN;
30. „
Wydruk z Terminala” – dokument używany do potwierdzenia dokonania Transakcji Bezgotówkowej przez użytkownika Karty Flotowej;
31. „
Zabezpieczenie” – ustanowione przez Flotę na rzecz AXAN zabezpieczenie roszczeń AXAN, które mogą wyniknąć w związku z realizacją postanowień Umowy.

III. Informacje ogólne dla użytkowników Kart Flotowych:

Karty Flotowe upoważniają Flotę do dokonywania Transakcji Bezgotówkowych na stacjach paliw sieci AXAN, z zastrzeżeniem, że powyższe Transakcje Bezgotówkowe dotyczyć będą wyłącznie Produktów i Usług w rozumieniu niniejszych Warunków.


1. Własność Kart Flotowych.
Karty Flotowe stanowią własność AXAN i w przypadku, gdy pozostają nieużytkowane powinny zostać niezwłocznie zwrócone AXAN.
2. Rodzaje Kart Flotowych.
AXAN wydaje następujące rodzaje kart:
a) przypisana do nazwiska KIEROWCY – typ K (K-kierowca)
b) przypisana do pojazdu – typ TP (P-pojazd)

c) przypisana do firmy – na okaziciela – typ TF (F- firma)

3. Dane widoczne na karcie – każdej karcie widoczny jest numer karty, skrót nazwy klienta, typ karty oraz data ważności karty określony dniem, miesiącem, i rokiem. Ponadto na karcie typu TK widnieje nazwisko kierowcy, na karcie typu TP widnieje numer pojazdu; karta typu TF nie zawiera dodatkowych danych.
4. Limity na Karcie Flotowej
Flota zobowiązana jest wskazać we Wniosku ilościowy lub wartościowy Limit zakupu Produktów i Usług z podziałem na każdą Kartę Flotową. Limit zostanie zapisany w strukturze Karty Flotowej. Limit może zostać zmieniony przez AXAN tylko i wyłącznie na wniosek Floty. Zmiana Limitu powoduje konieczność wymiany Karty Flotowej. Wymiana Karty Flotowej następuje w trybie
odpowiednio stosowanego przepisu pkt. V.2 niniejszych Warunków.
5. Okres ważności
Każda Karta Flotowa zawiera na awersie okres ważności z podaniem roku, miesiąca kalendarzowego i dnia. Okres ważności Karty Flotowej kończy się w dniu podanym na Karcie Flotowej. Używanie Karty Flotowej po upływie tego okresu nie jest możliwe.

6. W celu przedłużenia ważności i uniknięcia blokady Karty Flotowej, użytkownik zobowiązany jest złożyć poprawnie wypełniony wniosek najpóźniej w terminie do 30 dni przed upływem daty ważności aktualnie posiadanych Kart Flotowych. Karty Flotowe zostaną wydane Flocie w terminie 14 dni roboczych.
7. Zmiana danych na Karcie Flotowej
W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu lub zmiany danych użytkownika, na którego wystawiona jest dana Karta Flotowa, Flota powinna w terminie 5 Dni Roboczych zgłosić zaistniałą zmianę do AXAN w celu anulowania i wymiany takiej Karty Flotowej. Flota ma obowiązek dokonać zniszczenia anulowanej Karty Flotowej przez przecięcie jej wzdłuż mikroprocesora tak, aby uległ on zniszczeniu i niezwłocznie zwrócić ją AXAN. Wymiana Karty Flotowej odbywa się odpowiednio do procedury wskazanej w pkt. V.2 niniejszych Warunków z tym, że Flota zobowiązana jest uiścić opłatę za wydanie Zamiennej Karty Flotowej. Karty wydana przy podpisaniu Umowy są płatne według cennika (załącznik nr.1) Wydanie kolejnej karty, wymiana karty uszkodzonej lub zaginionej oraz zmiana parametrów karty jest zobowiązaniem Floty do uiszczenia należności zgodnie z załącznikiem Nr 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
8. Dodatkowe dokumenty lub informacje
AXAN ma prawo uzależnić zawarcie Umowy oraz wydanie Kart Flotowych od złożenia przez Flotę dodatkowych dokumentów lub przekazania dodatkowych informacji dotyczących sytuacji finansowej w celu oceny wiarygodności płatniczej Floty oraz możliwości złożenia przez Flotę Zabezpieczenia. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym może skutkować odmową zawarcia Umowy przez AXAN.
9. Zmiana danych identyfikacyjnych Floty
Flota ma obowiązek niezwłocznie w terminie 5 Dni Roboczych zawiadamiać AXAN o każdej zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych Floty, które zostały przekazane AXAN w chwili zawarcia Umowy. Informacje te mogą być przekazane za pośrednictwem poczty, e-mailem lub telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Kart Flotowych. Odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniedbaniem obowiązku przekazania powyższych danych ponosi Flota.


IV. Zasady i terminy wydawania Kart Flotowych AXAN:

1. Wniosek
Karty Flotowe wydawane są na podstawie Wniosku, który powinien być poprawnie wypełniony i przekazany przez Flotę na adres flota@axan.pl . Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem Portalu ze wskazaniem miejsca odbioru (adres stacji). Kart Flotowych w zakresie czynności niezbędnych do wydania i korzystania z Karty Flota tj.: pozyskania, utrwalania, opracowywania, poprawiania, usuwania danych i w celu niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z zasad prowadzenia programu Flota. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Kupujący ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. W przypadku gdy umowa nie będzie już obowiązywała to dane kupującego zostaną usunięte na każde żądanie kupującego.

Wszelkie konsekwencje związane z niepodaniem danych osobowych lub z brakiem aktualizacji danych osobowych ponosi Kupujący .


2. Termin złożenia Wniosku dla Karty Wznowionej
W celu przedłużenia ważności Karty Flotowej, Flota zobowiązana jest do przesłania do AXAN poprawnie wypełnionego Wniosku najpóźniej w terminie do 30 dni przed upływem daty ważności aktualnie posiadanych Kart Flotowych.
3. Karta Flotowa Zamienna
W przypadku zmiany danych na Karcie Flotowej, zagubienia, zniszczenia lub zablokowania PIN-em AXAN, na pisemny Wniosek Floty, wyda Kartę Zamienną.
4. Otrzymanie Kart Flotowych
Karty Flotowe oraz kod PIN do odebrania będą na wybranej przez Flotę stacji paliw lub dostarczone przez handlowca na adres korespondencyjny wskazany przez Flotę.

5. Komplet dokumentów jakie należy złożyć z wnioskiem

a) odpis z KRS lub potwierdzenie wpisu do CEIDG,

b) kopia decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON;

c) w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

V. Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie używania Kart Flotowych AXAN:

1. Obowiązek ochrony Karty Flotowej
Flota i użytkownik Kart Flotowych zobowiązani są do:
a) przechowywania Karty Flotowej i ochrony numeru PIN z zachowywaniem należytej staranności;
b) nieprzechowywania Karty Flotowej razem z numerem PIN;
c) nieudostępniania Karty Flotowej lub numeru PIN osobom nieuprawnionym;
d) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminach wskazanych w niniejszych Warunkach, zgłoszenia AXAN utraty lub zniszczenia Karty Flotowej;
e) ochrony Karty Flotowej przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą.
2. Zasady postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia Karty Flotowej
W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Flotowej, Flota zobowiązana jest do natychmiastowego dokonania zgłoszenia telefonicznego o utracie lub zniszczeniu Karty Flotowej w celu zastrzeżenia tejże Karty Flotowej do Infolinii Floty. Dodatkowo Flota zobowiązana jest do dokonania potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany przez Infolinię Floty. Zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty Flotowej przyjmowane są przez Infolinię pod numerem telefonu 600-100-041 lub e-mailowo na adres flota@axan.pl.
Przy każdym zgłoszeniu utraty lub zniszczeniu Karty Flotowej należy podać:
a) numer utraconej lub zniszczonej Karty Flotowej;
b) typ Karty Flotowej;
c) nazwę Floty;
d) w przypadku Karty Flotowej typu TP
– numer rejestracyjny pojazdu, na który została wydana Karta Flotowa, w przypadku Karty Flotowej typu TK – nazwisko znajdujące się na Karcie Flotowej;
e) Flota zobowiązana jest również do udostępnienia AXAN wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty lub zniszczenia Karty Flotowej, których AXAN może zażądać. AXAN potwierdza fakt o zastrzeżeniu Karty Flotowej umieszczając stosowną informację w wewnętrznym systemie w wykazie Kart Flotowych na koncie Floty.
3. Odpowiedzialność Floty
a) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Warunków, Flota ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się wszystkimi wydanymi jej Kartami Flotowymi. W szczególności Flota ponosi odpowiedzialność za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przez osoby nieuprawnione w wyniku naruszenia przez Flotę lub użytkownika Kart Flotowych obowiązków ochrony Karty Flotowej, określonych w pkt. V.1iniejszych Warunków;
b) Flota odpowiada na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy;
c) Flota odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania własne, użytkowników Kart Flotowych, jak i osób, którym udostępniła Kartę Flotową lub ujawniła numer PIN oraz osób, które weszły w posiadanie Karty Flotowej lub numeru PIN na skutek ich nienależytego przechowywania;
d) Odpowiedzialność Floty obejmuje wszelkie szkody zaistniałe i ujawnione w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, niezależnie od sposobu jej rozwiązania.
4. Ograniczenia odpowiedzialności Floty
a) Flotę obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej do czasu zgłoszenia AXAN jej utraty oraz otrzymania potwierdzenia zgłoszenia utraconej karty. Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak Transakcji Bezgotówkowych, do których doszło z winy Floty lub użytkownika Karty Flotowej, a w szczególności, gdy nie dopełniła ona obowiązków ochrony Karty Flotowej, określonych w pkt. V.1 niniejszych Warunków lub obowiązków zgłoszenia zastrzeżenia o niezgodnościach w zestawieniu Transakcji Bezgotówkowych, określonych w pkt VII.2 niniejszych Warunków;

b) Floty nie obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej po zgłoszeniu AXAN jej utraty, chyba, że doszło do nich z winy umyślnej Floty lub użytkownika Karty Flotowej;
c) Floty nie obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez AXAN.

VI. Zasady realizacji transakcji przy użyciu Kart Flotowych AXAN:

 1. Warunki realizacji Transakcji Bezgotówkowej
  Transakcje Bezgotówkowe dokonywane przy użyciu Kart Flota powinny spełniać określone poniżej warunki:
  a) wprowadzony przez użytkownika PIN musi zostać pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany) przez Terminal obsługujący Kartę Flotową;
  b) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TP, pojazd, którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej, powinien znajdować się w miejscu dokonywania transakcji. Tankowanie może być realizowane wyłącznie do baku przytwierdzonego na stałe do w/w pojazdu;
  c) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TK wystawionej na imię i nazwisko, Transakcji Bezgotówkowej może dokonać wyłącznie osoba, której dane osobowe znajdują się na Karcie Flotowej;
  d) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TP przy dokonywaniu transakcji do systemu musi być wpisany numer rejestracyjny pojazdu, do którego została zrealizowana transakcja. Warunek ten dotyczy wszystkich Produktów i Usług dostępnych przy użyciu Karty Flota;
  e) użytkownik Karty Flotowej zobowiązany jest do podania Operatorowi numeru rejestracyjnego pojazdu znajdującego się w miejscu dokonywania transakcji.
  2. Numer PIN
  Do wydanych Flocie Kart Flotowych AXAN dostarczy pod wskazany adres floty z zachowaniem zasad poufności i wedle procedury wskazanej w niniejszych Warunkach, numery PIN, które powinny być utrzymywane przez Flotę w tajemnicy i ujawniane tylko osobom uprawnionym. Flota zobowiązana jest poinstruować wszystkich użytkowników Kart Flotowych, co do zasad prawidłowego posługiwania się Kartą Flotową z użyciem PIN. W szczególności Flota powinna poinformować użytkowników Kart Flotowych, iż numer PIN może być podawany wyłącznie w urządzeniach elektronicznych podczas dokonywania Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Karty Flotowej, a wprowadzenie numeru PIN winno być dokonywane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione. Karta Flotowa zablokowana PIN-em wprowadzonym błędnie trzy razy, nie pozwala na jej ponowne użycie. W tym wypadku należy zamówić nową Kartę Flotową zgodnie z pkt. V.2 niniejszych Warunków.

Podczas dokonywania operacji kartami flotowymi wydanymi przez Operatora wprowadzenie przydzielonego kodu PIN jest traktowane przez AXAN na równi z podpisem własnoręcznym posiadacza karty flotowej .Tym samym posiadacz karty poprzez wprowadzenie kodu PIN akceptuje wszystkie parametry dotyczące obowiązującej go umowy handlowej o gotówkowej/bezgotówkowej formie dokonywania transakcji w sieci stacji paliw Axan.
3. Realizacja Transakcji Bezgotówkowych
Dokonanie Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej następuje przez okazanie Karty Flotowej Operatorowi, wprowadzeniu Karty Flotowej przez użytkownika Karty Flotowej do Terminala, wprowadzenie numeru PIN i odebranie wystawionego przez Operatora Wydruku(wydruk z drukarki potwierdzający transakcję generowany jest na życzenie Klienta) z Terminala, potwierdzającego dokonanie transakcji. Posłużenie się Kartą Flotową jest możliwe po uprzednim poinformowaniu Operatora o zamiarze dokonania Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej.
4. Brak możliwości dokonania Transakcji Bezgotówkowej
a) przyczyny techniczne
– w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług, zapłata Kartą Flotową okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych leżących po stronie AXAN Sp. z o. o. np.: Terminal jest uszkodzony, Operator skontaktuje się z Infolinią pod nr 600-100-041. Jeżeli Operator uzyska zezwolenie na dokonanie Transakcji Bezgotówkowej, zarejestruje ją, wystawiając stosowne Pokwitowanie wydrukowane z systemu Operatora. Użytkownik Karty Flotowej, po złożeniu czytelnego podpisu akceptującego treść Pokwitowania otrzyma drugi jego egzemplarz. Flota jest odpowiedzialna za zapłatę z tytułu w/w transakcji na zasadach opisanych w Umowie i niniejszych Warunkach;
b) przekroczenie Limitu na Karcie Flotowej – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług, dokonanie Transakcji Bezgotówkowej Kartą Flotową okaże się niemożliwe z powodu przekroczenia Limitu na Karcie Flotowej, ma zastosowanie jedno z poniższych:

Jeżeli:
– Flota dokona zakupów Produktów lub Usług, które przekroczą Limit przyznany dla Karty Flotowej na dany okres, wtedy taka transakcja nie będzie w całości zaksięgowana, jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. Część Produktów lub Usług zakupionych poza Limitem na Karcie Flotowej obciąży Flotę według ogólnych zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).
– Flota dokona zakupów Produktów lub Usług i nie będzie mogła dokonać Transakcji Bezgotówkowej z powodu wcześniejszego, całkowitego wyczerpania limitu lub utraty ważności Karty Flotowej, taka transakcja nie będzie zaksięgowana jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. W takiej sytuacji Flota będzie zobowiązana samodzielnie pokryć należność za wszystkie zakupione Produkty lub Usługi według zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).

– W przypadku gdy Flota ma całkowicie wykorzystany limit dzienny na karcie, a nastąpiło tankowanie pojazdu i nie ma możliwości dokonania transakcji bezgotówkowej, Flota zobligowana jest zwrócić się bezpośrednio do Operatora drogą mailową na adres flota@axan.pl , o udzielenie specjalnej autoryzacji karty i odblokowania dodatkowego Limitu na Karcie Flotowej. Operator dokona autoryzacji karty i obciąży dodatkowo Flotę,kosztami operacyjnymi wyszczególnionymi w tabeli opłat dołączonej do niniejszego regulaminu.
c) uszkodzenie Karty Flotowej świadczące o jej nieprawidłowym przechowywaniu lub używaniu

– w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług Operator stwierdzi, że Karta Flotowa jest uszkodzona wtedy transakcja nie będzie zaksięgowana, jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. W takiej sytuacji Flota będzie zobowiązana samodzielnie pokryć należność za wszystkie zakupione Produkty lub Usługi według zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).
AXAN nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty Flotowej przez Operatora oraz za odmowę autoryzacji Transakcji Bezgotówkowej, realizowanej przy użyciu numeru PIN z przyczyn niezależnych od AXAN.
5. Dowody dokonania Transakcji Bezgotówkowej
Każda Transakcja Bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru Transakcji Bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych Produktów lub Usług. Dokonanie przez użytkownika Kart Flotowych Transakcji Bezgotówkowej potwierdzone zostanie Wydrukiem z Terminalu albo Pokwitowaniem. Użytkownik Kart Flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.
6. Zastrzeżenie Karty Flotowej. AXAN dokona zastrzeżenia Karty Flotowej w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:
a) złożenia przez Flotę wniosku o zastrzeżenie danej Karty Flotowej;
b) stwierdzenia naruszenia przez Flotę postanowień Umowy, polegających na zaległości w terminowym regulowaniu należności względem AXAN;
c) stwierdzonej przez AXAN destabilizacji finansowej oraz postępowania likwidacyjnego Floty, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności za Transakcje Bezgotówkowe;
d) przekroczenia przyznanego Limitu kredytu kupieckiego;
e) niezłożenia w terminie wymaganego przez AXAN Zabezpieczenia.
W przypadku wskazanym w
pkt. VI.6 pkt. C AXAN prześle Flocie pisemne zawiadomienie ze wskazaniem okoliczności, na których opiera ocenę sytuacji finansowej Floty z żądaniem niezwłocznych wyjaśnień, a po upływie 24 godzin od przesłania zawiadomienia – w sytuacji braku wyjaśnień lub przedstawienia wyjaśnień niewystarczających, przekaże do wszystkich Operatorów polecenie blokujące dalsze korzystanie z Kart Flotowych przez Flotę. W przypadku wskazanym w pkt. VI.8 oraz VI.4 AXAN ma prawo odmówić realizacji transakcji przy użyciu Karty Flotowej. Transakcja taka zostanie rozliczona na zasadach określonych w pkt.2.
7. Weryfikacja poprawności realizowania Transakcji Bezgotówkowej.
Operator ma prawo w imieniu AXAN dokonać weryfikacji poprawności realizowanej Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej. W tym celu użytkownik Karty Flotowej na żądanie Operatora zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości lub dowodu rejestracyjnego pojazdu. Odmowa okazania wspomnianych dokumentów może być podstawą do odmowy realizacji Transakcji Bezgotówkowej. Przeprowadzenie przez Operatora Transakcji Bezgotówkowej bez sprawdzenia wspomnianych dokumentów nie może być podstawą do kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do AXAN.
8. Odmowa realizacji Transakcji Bezgotówkowej lub zatrzymanie Karty Flotowej
W razie zaistnienia uzasadnionych w ocenie Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawem dokonywanej Transakcji Bezgotówkowej, Operator może odmówić dokonania realizacji Transakcji Bezgotówkowej lub zatrzymać Kartę Flotową w sytuacji, gdy:
• użytkownik Karty Flotowej typu TP
chce dokonać Transakcji Bezgotówkowej do innego pojazdu, niż ten którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownik Karty Flotowej typu TP chce dokonać Transakcji Bezgotówkowej do zbiornika typu kanister lub innego, który nie jest bakiem paliwa przytwierdzonym na stałe do pojazdu, którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownikiem Karty Flotowej typu
TK jest inna osoba, niż ta której nazwisko i imię znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownik Karty Flotowej posługuje się Kartą Flotową po terminie ważności;
• użytkownik Karty Flotowej posługuje się Kartą Flotową zablokowaną lub zastrzeżoną.
AXAN zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Transakcji Bezgotówkowej również w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w
pkt. VI.6 oraz XI.2 niniejszych Warunków.


VII. Rozliczanie Transakcji Bezgotówkowych:

1. Zasady ogólne
a) zasady dokonywania rozliczeń Transakcji Bezgotówkowych reguluje Umowa.
Faktury VAT za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przez Flotę z użyciem Kart Flotowych wystawiane są przez AXAN po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych zgodnie z Umową i wysyłane Flocie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia sprzedaży. Dniem sprzedaży dla Transakcji Bezgotówkowych jest ostatni dzień przyjętego przez Strony Umowy okresu rozliczeniowego;
b) zestawienia Transakcji Bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym może zostać przesłane do Floty w wersji papierowej razem z wystawioną fakturą VAT . Operator obciąży właściciela Floty kwotą 5 zł netto za wygenerowanie i przesłanie w/w zestawienia. Powyższa wartość będzie doliczona do faktury VAT wystawionej przez Operatora za zakupione paliwa;
c) częścią składową Umowy może być tabela, która obrazuje sposób kalkulacji wartości rabatu wolumenowego. Zgodnie z zawartą w Umowie tabelą wartość rabatu wolumenowego przypadająca na litr zakupionego paliwa rośnie w sposób progresywny (inkrementalny). Wysokość rabatu wolumenowego przyznawana jest Flocie za spełnienie określonych postanowień w Umowie, tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupu paliw przez Flotę;
d) warunki Umowy mogą przyznawać Flocie prawo do rabatu dodatkowego rozliczanego za spełnienie określonych postanowień w Umowie, tj. wywiązanie się z deklaracji zakupu;
e)
zakup PB 95 oraz PB 98 nie jest objęty żadnymi opustami ani rabatami wolumenowymi i rabatami dodatkowymi chyba że umowa pomiędzy stronami mówi inaczej.
Flota ma obowiązek spłaty zadłużenia wynikającego z faktury VAT bez otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty ze strony AXAN oraz zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za Transakcje Bezgotówkowe.


2. Nieotrzymanie lub niezgodność w zestawieniu Transakcji Bezgotówkowych
Flota ma obowiązek zgłosić do AXAN pisemnie zastrzeżenie, co do niezgodności Transakcji Bezgotówkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT i zestawienia z AXAN. Za dzień uzyskania zestawienia uznaje się datę umieszczenia zestawienia na Portalu. W takiej sytuacji Flota zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia AXAN w szczególności o: kwestionowanych Transakcjach Bezgotówkowych ujętych w zestawieniu, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzaniu rozliczenia. AXAN dokona rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt. IX niniejszych Warunków. Zgłoszenie przez Flotę pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności Transakcji Bezgotówkowych nie zwalnia Floty z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy o wydanie i używanie Kart Flotowych zawartej pomiędzy Flotą a AXAN.
3. Potwierdzenie Transakcji Bezgotówkowych przez Flotę
Brak zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. VII.2 niniejszych Warunków, uznaje się przez Flotę za potwierdzenie Transakcji Bezgotówkowych ujętych na fakturze VAT i w zestawieniu.
4. Rozliczenie usług dotyczących Obsługi Kart Flotowych
Usługi dotyczące Obsługi Kart Flotowych są rozliczane w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, niezależnie od wybranego przez Flotę okresu rozliczeniowego. Dniem wykonania usług Obsługi Kart Flotowych jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym wydano Karty Flotowe, niezależnie od wybranych przez Flotę okresów rozliczeniowych. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż Transakcji Bezgotówkowych, o której mowa w pkt. VII.1 niniejszych Warunków obejmować będzie w/w usługi.

VIII. Portal:

1. Zasady ogólne
Portal jest narzędziem do zarządzania flotą samochodową przez Internet. Flota uzyskuje dostęp do Portalu poprzez indywidualny Login i hasło. Wniosek o założenie konta na Portalu w formie pisemnej należy kierować na adres: flota@axan.pl Dane dostępu przesyłane są na wymieniony we wniosku adres e-mail wskazanego Użytkownika Portalu. Podane przez Flotę dane korespondencyjne Użytkownika Portalu będą służyły wymianie informacji elektronicznych pomiędzy Flotą a AXAN. Wielostopniowy system zabezpieczeń gwarantuje pełną ochronę danych biznesowych Floty.
2. Zakres odpowiedzialności
a) Flota zobowiązuje się do nie udostępniania danych dostępu (Login i hasło) do Portalu Flota osobom trzecim;
b) Flota otrzymując dostęp do Portalu Flota wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej przez AXAN, a także na ich wykorzystywanie do celów komercyjnych, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych i innych informacji marketingowych przez AXAN w formie mailingu, które będą kierowane na adres e-mail wskazany przez Flotę;
c) W przypadku, gdy Flota przekaże AXAN informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na AXAN z mocy obowiązującego prawa;
d) Flota zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej;
e) AXAN zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach;
f) AXAN zawarł w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego;
g) AXAN, udostępniając w Portalu zawierający treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Flocie na konieczność respektowania praw własności intelektualnej;
h) Flota ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje operacje dokonywane na swoim koncie w Portalu, taką samą odpowiedzialność ponosi Flota za operacje dokonywane przez Użytkownika Portalu, osób, którym udostępniła Login i hasło do Portalu oraz osób, które uzyskały dostęp do Loginu i hasła na skutek nienależytego zabezpieczenia tych danych przez Flotę.

IX.
Reklamacje:

1. Flota ma prawo zgłosić pisemnie pod rygorem nieważności do AXAN na adres wskazany przez Infolinię reklamacje dotyczące kwestii innych niż wskazane w
pkt. V.2, jednakże w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Flota dowiedziała się lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o reklamowanym działaniu AXAN.
2. Do każdej reklamacji Flota zobowiązana jest dołączyć potwierdzenie dokonania reklamowanej Transakcji Bezgotówkowej oraz inne dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji.
3. AXAN dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w pkt.
IX.1 w terminie 14 dni od daty jej wpływu do AXAN W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Floty lub Operatora, AXAN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
4. Niezgłoszenie przez Flotę reklamacji w terminie wskazanym w pkt
. IX.1 niniejszych Warunków powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.

X. Zabezpieczenie roszczeń:

a) Ustanowienie i wybór formy Zabezpieczenia
W celu umożliwienia zaspokojenia wszelkich roszczeń AXAN , które mogą wyniknąć z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zwłoki z zapłatą należności za Transakcje Bezgotówkowe, Flota zobowiązana jest ustanowić na swój koszt Zabezpieczenie płatności w formie, wysokości i na okres uzgodniony z AXAN. Zabezpieczenie może być ustanowione w formie: weksla własnego In blanco, poręczenia, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, blokady środków na rachunku bankowym Floty, depozytu na rachunku bankowym AXAN oraz w innej formie zaakceptowanej przez AXAN. Flota ma obowiązek przedstawienia do AXAN dowodu ustanowienia Zabezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od dnia ustanowienia Zabezpieczenia. AXAN Dokonuje weryfikacji ustanowionego Zabezpieczenia pod względem formalnoprawnym w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania dowodu ustanowienia Zabezpieczenia. Na wniosek Floty i w uzasadnionych przypadkach AXAN może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu na ustanowienie Zabezpieczenia lub zmianę wybranej formy Zabezpieczenia.
Wszelkie zmiany nazwy bądź osobowości prawnej kontrahenta będą wymagały aktualizacji danych zawartych w umowie poprzez podpisanie odrębnego dokumentu prawnego tj. ( aneks, cesja, nowa umowa).
b) Weryfikacja formy Zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy
• w przypadku zwiększenia ryzyka związanego z wydaniem i używaniem przez Flotę Kart Flotowych oraz na jeden miesiąc przed wygaśnięciem terminu dotychczasowego Zabezpieczenia, AXAN może:
– dokonywać oceny wiarygodności finansowej Floty w oparciu o dostarczane przez Flotę aktualne dokumenty finansowe, w szczególności sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnościami,
– żądać podwyższenia wartości ustanowionego Zabezpieczenia,
– żądać ustanowienia i przedstawienia innego Zabezpieczenia w terminie określonym przez AXAN;
• w przypadku odstąpienia AXAN od wymogu składania Zabezpieczenia przez Flotę, AXAN ma prawo w trakcie trwania Umowy do weryfikacji wydanej decyzji. Flota na prośbę AXAN ma obowiązek dostarczyć dokumenty stanowiące podstawę prawną prowadzonej działalności oraz dokumenty finansowe, wskazane powyżej. Informacje uzyskane w sposób przedstawiony powyżej będą wykorzystane przez AXAN wyłącznie w celu oceny wiarygodności płatniczej Floty. AXAN zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane informacje i zapewnić należytą ochronę przed dostępem do nich osób trzecich.
c) Zmiana sytuacji faktycznej lub prawnej
Flota zobowiązana jest do pisemnego informowania AXAN o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych i prawnych, jej dotyczących mających wpływ na ocenę wiarygodności finansowej Floty, a w szczególności dotyczących jej statusu prawnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.
d)Wejście w życie Umowy
Umowa wchodzi w życie pod warunkiem ustanowienia przez Flotę Zabezpieczenia i po zaakceptowaniu go przez AXAN może odstąpić od wymogu ustanowienia przez Flotę Zabezpieczenia. W tej sytuacji Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, zaś postanowienia pkt.
X. niniejszych Warunków nie znajdują w stosunku do Floty zastosowania.

XI.
Rozwiązanie Umowy:

1. Odstąpienie od Umowy
Flota ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty Flotowej, o ile nie dokonała żadnej Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu tej Karty Flotowej. W takim przypadku AXAN zachowuje uprawnienie do obciążenia Floty kosztami związanymi z obsługą Kart Flotowych.
2. Wypowiedzenie Umowy przez AXAN z ważnych powodów
AXAN może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Za ważne powody uważa się którąkolwiek z poniższych okoliczności:
a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Flotę postanowień Umowy, dotyczących terminowych płatności należności wynikających z faktur VAT wystawianych przez AXAN;
b)podania przez Flotę nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy lub we Wniosku;
c) stwierdzonej przez AXAN destabilizacji finansowej Floty, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności za Transakcje Bezgotówkowe. W takim przypadku AXAN prześle Flocie pisemne zawiadomienie ze wskazaniem okoliczności, na których opiera ocenę sytuacji finansowej Floty z żądaniem niezwłocznych wyjaśnień, a po upływie 24 godzin od przesłania zawiadomienia – w sytuacji braku wyjaśnień lub przedstawienia wyjaśnień niewystarczających, przekaże do wszystkich Operatorów polecenie blokujące dalsze korzystanie z Kart Flotowych przez Flotę;
d) niespełnienia przez Flotę obowiązku podwyższenia wartości Zabezpieczenia lub ustanowienia innego Zabezpieczenia, który to obowiązek może zostać nałożony przez AXAN na zasadach określonych w pkt.
X. niniejszych Warunków;
e) niedokonywania Transakcji Bezgotówkowych przez okres trzech miesięcy;
f) nierealizowania deklarowanego poziomu zakupów Produktów i Usług w okresie trzech miesięcy od otrzymania Kart Flotowych;
g) zaprzestania realizacji programu flotowego dopuszczającego dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych, na zasadach określonych w niniejszych warunkach. W przypadku wypowiedzenia Umowy Flota zobowiązana jest – w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia rozwiązania Umowy – do zwrotu wszystkich Kart Flotowych znajdujących się w jej posiadaniu. Należności za wszystkie Produkty i Usługi nabyte przed zwrotem Kart Flotowych obciążają Flotę.
3. Ostateczne rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych
Wygaśnięcie Umowy nie zmienia zasad rozliczeń Transakcji Bezgotówkowych – zachowują one moc, aż do pełnego rozliczenia Transakcji Bezgotówkowych dokonanych z użyciem Kart Flotowych przez Flotę. Faktury VAT będą obejmowały należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych na rzecz Floty, które zostały zrealizowane do momentu wygaśnięcia Umowy. Faktury VAT, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną niezwłocznie przesłane na adres Floty.

XII.
Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN :

1. Wszelkie zmiany Umowy winny być dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawiadomienia, pisma, korespondencja i dokumenty związane z Umową, jak również z jej wykonaniem powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim.
2. AXAN może dokonywać zmian Warunków w trakcie obowiązywania Umowy.
W przypadku zmiany niniejszych Warunków AXAN poinformuje Flotę o dokonanych zmianach drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru, natomiast aktualna wersja dokumentu zostanie umieszczana do pobrania na stronie internetowej AXAN. Jeżeli Flota nie akceptuje zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania za wypowiedzeniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Flotę informacji o zmianach niniejszych Warunków. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Floty, uważa się za akceptację aktualnych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych. Strony uznają, że zmiana opłat, tabeli i usług w zakresie rozszerzenia dostępnego asortymentu w trakcie obowiązywania Umowy, nie stanowi zmiany Warunków lub zmiany Umowy i w konsekwencji nie wymaga zastosowania trybu opisanego w niniejszym punkcie.


XIII. Klauzula nieważności:

Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie miały zastosowania do Floty, pozostaje to bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Warunków.

XIV. Postanowienia końcowe:

1. Potrącenie
Flota nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia AXAN do dokonania, po uprzednim zawiadomieniu Floty i niezależnie terminu wymagalności zadłużenia wobec AXAN, potrącenia wierzytelności przysługujących Flocie wobec AXAN z wierzytelnościami AXAN wobec Floty z tytułu Umowy.
2. Cesja praw i obowiązków
Przeniesienie przez Flotę praw i obowiązków wynikających z Umowy, na inny podmiot może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Rozstrzyganie sporów
Strony zobowiązują się, że podejmą w dobrej wierze działania w celu ugodowego rozwiązania wszelkich sporów i różnic zdań wynikłych z Umowy lub jej interpretacji. O ile ugodowe rozwiązanie sporu nie powiedzie się, Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby AXAN.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Karta flotowa nowa

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa nowa z nadrukiem logo

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłata z tytułu użytkowania aktywnych kart flotowych

1,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty należne AXAN w przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w pkt. XI.1 Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 sierpnia 2017

ilość kart flotowych wydanych na podstawie Wniosków x 20,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna z nadrukiem logo

(wydawana w miejsce utraconej, zmiana dotychczasowych danych zawartych na Karcie)

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty dodatkowe

Wysyłka faktury papierowej
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Wysyłka zestawienia wszystkich transakcji bezgotówkowych za dany okres rozliczeniowy (WZ)
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Udzielenie autoryzacji karty flotowej po wykorzystaniu limitu dziennego
10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

RLEN
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
I UŻYWANIA KART FLOTOWYCH SIECI EKPOL

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN.
z dnia 1 sierpnia 2018 r.:

Niniejsze Warunki obowiązują w zakresie realizacji Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych AXAN. Ideą systemu Kart Flotowych jest używanie przez Flotę Kart Flotowych AXAN do obsługi samochodów lub kierowców Floty przez Operatorów bez użycia gotówki (Transakcje Bezgotówkowe) z odroczonym terminem płatności, które są rejestrowane w systemie elektronicznym Operatora i rozliczane przez AXAN po zakończeniu przyjętego przez Strony Umowy okresu rozliczeniowego obsługi Floty.


II.
Definicje:

Przez użyte w niniejszych Warunkach słowa i wyrażenia należy rozumieć:
1. „
Ad Blue” – wodny roztwór mocznika redukujący szkodliwe cząstki spalin, stosowany w wysokoprężnych silnikach diesla najnowszej generacji. Ad Blue jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska;
2. „BP 98” – benzyna silnikowa bezołowiowa 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych, która jest dostępna w dystrybucji na całym świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych. Benzyna bezołowiowa 98 zapewnia równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową;
3. „
BP 95” -zasilanie auta benzyną bezołowiową 95 powoduje, że silnik samochodu prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Benzyna bezołowiowa 95 stosowana w ciągłości pozwala wydłużyć okres wymiany oleju oraz zmniejszyć tym sposobem jego zużycie naturalne;

4. „ON” – olej napędowy to paliwo przeznaczone do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym stosowanych w transporcie naziemnym. Odgrywa dobra rolę zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich oraz strefach ekologicznie chronionych;

5. „LPG” – charakteryzuje się dużym stopniem czystości, co oznacza jego praktycznie nieograniczoną trwałość. Ma dużą liczbę oktanową, przez co jest bardziej odporny na spalanie stukowe niż benzyna. W porównaniu z innymi paliwami powoduje znacznie mniejsza emisję spalin;
6. „
Dni Robocze” – wszystkie dni za wyjątkiem niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy;
7. „
Flota” – klient, z którym AXAN zawarł Umowę o wydanie i używanie Kart Flotowych, będący posiadaczem w rozumieniu przepisów Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych;
8. „
Infolinia” – obsługa klientów Programu Flota dostępna pod numerem telefonu 600-100-041;
9. „
Karty Flotowe” – karty paliwowe AXAN, oznaczone symbolem Flota na awersie, wydane Flocie przez AXAN na podstawie zawartej Umowy:
a) „
Karta Nowa” – to karta na nowy numer rejestracyjny pojazdu lub nowego użytkownika;
b) „
Karta Wznowiona” – to karta wymieniona przez AXAN po upływie terminu ważności dotychczas używanejkarty,
c) „
Karta Zamienna” – to duplikat karty wydany w wyniku zmiany danych na karcie, zagubienia, zniszczenia lub zablokowania PIN-em;
10. „
Limit na Karcie Flotowej” – wskazany we Wniosku w odniesieniu do każdej Karty Flotowej oraz w strukturze Karty Flotowej ilość i rodzaj Produktów i Usług lub kwota wyrażona w złotych, do której Flota może dokonywać zakupów Produktów i Usług;
11. „
Login” (z ang.) – nazwa stosowana do zidentyfikowania Użytkownika Portalu będąca ciągiem znaków przypisanych danemu Użytkownikowi Portalu. Do loginu przypisany jest zdefiniowany przez Flotę zakres uprawnień dla użytkownika;
12. „
Obsługa Kart Flotowych” – usługi AXAN na rzecz Floty, polegające na przygotowaniu: wydania Kart, aktualizacji Kart z uwagi na upływ ważności lub zmiany danych, zamiany Kart w przypadku ich utraty lub zniszczenia, za które AXAN pobiera opłatę wskazaną w pkt. ( proszę o wstawienie prawidłowego punktu)
13. „
Operator” – podmiot prowadzący Stację Paliw AXAN w sieci stacji paliw AXAN. Aktualny wykaz stacji włączonych do systemu Kart Flotowych jest dostępny na stronach internetowych www.axan.pl;
14. „
Pakiety flotowe” – standardowo zdefiniowane konfiguracje kart pozwalające na zakupy określonych grup Produktów. Spis dostępnych Produktów w ramach każdego z Pakietów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków;
15. „PIN” – poufny, czterocyfrowy, numer posiadacza Karty, będący kodem identyfikacyjnym w rozumieniu przepisów Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych;
16. „AXAN” – Polska Grupa AXAN sp. z o.o. z siedzibą ul. Słoneczna 5, Bielany – Żyłaki, 08-311 Bielany,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162773, NIP 678-101-56-13, REGON 350890149;

17. „
Pokwitowanie” – dowód zastępczy Wydruku z Terminala wystawiany przez Operatora do Transakcji bezgotówkowej w przypadku jakiejkolwiek awarii Karty Flotowej lub Terminala, potwierdzony czytelnym podpisem przez użytkownika Karty Flotowej;
18. „
Portal” – internetowy serwis informacyjny oferujący usługi pozwalające na zarządzanie Flotą w ramach podpisanej Umowy o wydanie i Użytkowanie Kart Flotowych. Portal dedykowany jest wyłącznie dla użytkowników, którzy podpisali z AXAN SP. Z O.O. Umowę o Wydanie i Użytkowanie Kart Flotowych. Portal dostępny jest przez Internet z adresu http://www.flotaaxan.pl;
19. „
Produkty” – produkty wymienione w Tabeli Produktów i Usług stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków;
20. „
Stacje Paliw AXAN” – stacje paliw AXAN opatrzone znakiem towarowym AXAN;
21. „
Tabela Opłat” – opłaty związane z wydaniem i używaniem Kart Flotowych, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszych warunków;
22. „
Tabela Produktów i Usług” – Produkty i Usługi dostępne w Programie Flota, stanowiące Załącznik nr. 2 do niniejszych warunków;
23. „
Terminal” – zestaw składający się z terminala transmisyjnego, pinpada i drukarki instalowany na stacjach włączonych do systemu Kart Flotowych będący własnością AXAN;
24. „
Transakcje Bezgotówkowe” – ciągła sprzedaż Produktów lub Usług dokonywanych na rzecz Floty przy użyciu Kart Flotowych, rejestrowana w systemie Operatora;
25. „
Umowa” – umowa o wydanie i użytkowanie Kart Flotowych zawarta pomiędzy Flotą a AXAN, której integralną częścią są niniejsze Warunki;
26. „
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych” – Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;
27. „
Użytkownik Portalu” – osoba wskazana przez Flotę, która w jej imieniu uzyskuje dostęp do Portalu i za którą Flota ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane za pomocą Portalu;
28. „
Warunki” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 kwietnia 2016 r.;
29. „
Wniosek” – wniosek Floty do AXAN o wydanie jednej lub wielu Kart Flotowych, składany przez Flotę po podpisaniu Umowy z AXAN;
30. „
Wydruk z Terminala” – dokument używany do potwierdzenia dokonania Transakcji Bezgotówkowej przez użytkownika Karty Flotowej;
31. „
Zabezpieczenie” – ustanowione przez Flotę na rzecz AXAN zabezpieczenie roszczeń AXAN, które mogą wyniknąć w związku z realizacją postanowień Umowy.

III. Informacje ogólne dla użytkowników Kart Flotowych:

Karty Flotowe upoważniają Flotę do dokonywania Transakcji Bezgotówkowych na stacjach paliw sieci AXAN, z zastrzeżeniem, że powyższe Transakcje Bezgotówkowe dotyczyć będą wyłącznie Produktów i Usług w rozumieniu niniejszych Warunków.


1. Własność Kart Flotowych.
Karty Flotowe stanowią własność AXAN i w przypadku, gdy pozostają nieużytkowane powinny zostać niezwłocznie zwrócone AXAN.
2. Rodzaje Kart Flotowych.
AXAN wydaje następujące rodzaje kart:
a) przypisana do nazwiska KIEROWCY – typ K (K-kierowca)
b) przypisana do pojazdu – typ TP (P-pojazd)

c) przypisana do firmy – na okaziciela – typ TF (F- firma)

3. Dane widoczne na karcie – każdej karcie widoczny jest numer karty, skrót nazwy klienta, typ karty oraz data ważności karty określony dniem, miesiącem, i rokiem. Ponadto na karcie typu TK widnieje nazwisko kierowcy, na karcie typu TP widnieje numer pojazdu; karta typu TF nie zawiera dodatkowych danych.
4. Limity na Karcie Flotowej
Flota zobowiązana jest wskazać we Wniosku ilościowy lub wartościowy Limit zakupu Produktów i Usług z podziałem na każdą Kartę Flotową. Limit zostanie zapisany w strukturze Karty Flotowej. Limit może zostać zmieniony przez AXAN tylko i wyłącznie na wniosek Floty. Zmiana Limitu powoduje konieczność wymiany Karty Flotowej. Wymiana Karty Flotowej następuje w trybie
odpowiednio stosowanego przepisu pkt. V.2 niniejszych Warunków.
5. Okres ważności
Każda Karta Flotowa zawiera na awersie okres ważności z podaniem roku, miesiąca kalendarzowego i dnia. Okres ważności Karty Flotowej kończy się w dniu podanym na Karcie Flotowej. Używanie Karty Flotowej po upływie tego okresu nie jest możliwe.

6. W celu przedłużenia ważności i uniknięcia blokady Karty Flotowej, użytkownik zobowiązany jest złożyć poprawnie wypełniony wniosek najpóźniej w terminie do 30 dni przed upływem daty ważności aktualnie posiadanych Kart Flotowych. Karty Flotowe zostaną wydane Flocie w terminie 14 dni roboczych.
7. Zmiana danych na Karcie Flotowej
W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu lub zmiany danych użytkownika, na którego wystawiona jest dana Karta Flotowa, Flota powinna w terminie 5 Dni Roboczych zgłosić zaistniałą zmianę do AXAN w celu anulowania i wymiany takiej Karty Flotowej. Flota ma obowiązek dokonać zniszczenia anulowanej Karty Flotowej przez przecięcie jej wzdłuż mikroprocesora tak, aby uległ on zniszczeniu i niezwłocznie zwrócić ją AXAN. Wymiana Karty Flotowej odbywa się odpowiednio do procedury wskazanej w pkt. V.2 niniejszych Warunków z tym, że Flota zobowiązana jest uiścić opłatę za wydanie Zamiennej Karty Flotowej. Karty wydana przy podpisaniu Umowy są płatne według cennika (załącznik nr.1) Wydanie kolejnej karty, wymiana karty uszkodzonej lub zaginionej oraz zmiana parametrów karty jest zobowiązaniem Floty do uiszczenia należności zgodnie z załącznikiem Nr 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
8. Dodatkowe dokumenty lub informacje
AXAN ma prawo uzależnić zawarcie Umowy oraz wydanie Kart Flotowych od złożenia przez Flotę dodatkowych dokumentów lub przekazania dodatkowych informacji dotyczących sytuacji finansowej w celu oceny wiarygodności płatniczej Floty oraz możliwości złożenia przez Flotę Zabezpieczenia. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym może skutkować odmową zawarcia Umowy przez AXAN.
9. Zmiana danych identyfikacyjnych Floty
Flota ma obowiązek niezwłocznie w terminie 5 Dni Roboczych zawiadamiać AXAN o każdej zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych Floty, które zostały przekazane AXAN w chwili zawarcia Umowy. Informacje te mogą być przekazane za pośrednictwem poczty, e-mailem lub telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Kart Flotowych. Odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniedbaniem obowiązku przekazania powyższych danych ponosi Flota.


IV. Zasady i terminy wydawania Kart Flotowych AXAN:

1. Wniosek
Karty Flotowe wydawane są na podstawie Wniosku, który powinien być poprawnie wypełniony i przekazany przez Flotę na adres flota@axan.pl . Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem Portalu ze wskazaniem miejsca odbioru (adres stacji). Kart Flotowych w zakresie czynności niezbędnych do wydania i korzystania z Karty Flota tj.: pozyskania, utrwalania, opracowywania, poprawiania, usuwania danych i w celu niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z zasad prowadzenia programu Flota. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Kupujący ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. W przypadku gdy umowa nie będzie już obowiązywała to dane kupującego zostaną usunięte na każde żądanie kupującego.

Wszelkie konsekwencje związane z niepodaniem danych osobowych lub z brakiem aktualizacji danych osobowych ponosi Kupujący .


2. Termin złożenia Wniosku dla Karty Wznowionej
W celu przedłużenia ważności Karty Flotowej, Flota zobowiązana jest do przesłania do AXAN poprawnie wypełnionego Wniosku najpóźniej w terminie do 30 dni przed upływem daty ważności aktualnie posiadanych Kart Flotowych.
3. Karta Flotowa Zamienna
W przypadku zmiany danych na Karcie Flotowej, zagubienia, zniszczenia lub zablokowania PIN-em AXAN, na pisemny Wniosek Floty, wyda Kartę Zamienną.
4. Otrzymanie Kart Flotowych
Karty Flotowe oraz kod PIN do odebrania będą na wybranej przez Flotę stacji paliw lub dostarczone przez handlowca na adres korespondencyjny wskazany przez Flotę.

5. Komplet dokumentów jakie należy złożyć z wnioskiem

a) odpis z KRS lub potwierdzenie wpisu do CEIDG,

b) kopia decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON;

c) w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

V. Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie używania Kart Flotowych AXAN:

1. Obowiązek ochrony Karty Flotowej
Flota i użytkownik Kart Flotowych zobowiązani są do:
a) przechowywania Karty Flotowej i ochrony numeru PIN z zachowywaniem należytej staranności;
b) nieprzechowywania Karty Flotowej razem z numerem PIN;
c) nieudostępniania Karty Flotowej lub numeru PIN osobom nieuprawnionym;
d) niezwłocznego, nie później jednak niż w terminach wskazanych w niniejszych Warunkach, zgłoszenia AXAN utraty lub zniszczenia Karty Flotowej;
e) ochrony Karty Flotowej przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą.
2. Zasady postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia Karty Flotowej
W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Flotowej, Flota zobowiązana jest do natychmiastowego dokonania zgłoszenia telefonicznego o utracie lub zniszczeniu Karty Flotowej w celu zastrzeżenia tejże Karty Flotowej do Infolinii Floty. Dodatkowo Flota zobowiązana jest do dokonania potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany przez Infolinię Floty. Zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty Flotowej przyjmowane są przez Infolinię pod numerem telefonu 600-100-041 lub e-mailowo na adres flota@axan.pl.
Przy każdym zgłoszeniu utraty lub zniszczeniu Karty Flotowej należy podać:
a) numer utraconej lub zniszczonej Karty Flotowej;
b) typ Karty Flotowej;
c) nazwę Floty;
d) w przypadku Karty Flotowej typu TP
– numer rejestracyjny pojazdu, na który została wydana Karta Flotowa, w przypadku Karty Flotowej typu TK – nazwisko znajdujące się na Karcie Flotowej;
e) Flota zobowiązana jest również do udostępnienia AXAN wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty lub zniszczenia Karty Flotowej, których AXAN może zażądać. AXAN potwierdza fakt o zastrzeżeniu Karty Flotowej umieszczając stosowną informację w wewnętrznym systemie w wykazie Kart Flotowych na koncie Floty.
3. Odpowiedzialność Floty
a) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Warunków, Flota ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się wszystkimi wydanymi jej Kartami Flotowymi. W szczególności Flota ponosi odpowiedzialność za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przez osoby nieuprawnione w wyniku naruszenia przez Flotę lub użytkownika Kart Flotowych obowiązków ochrony Karty Flotowej, określonych w pkt. V.1iniejszych Warunków;
b) Flota odpowiada na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy;
c) Flota odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania własne, użytkowników Kart Flotowych, jak i osób, którym udostępniła Kartę Flotową lub ujawniła numer PIN oraz osób, które weszły w posiadanie Karty Flotowej lub numeru PIN na skutek ich nienależytego przechowywania;
d) Odpowiedzialność Floty obejmuje wszelkie szkody zaistniałe i ujawnione w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, niezależnie od sposobu jej rozwiązania.
4. Ograniczenia odpowiedzialności Floty
a) Flotę obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej do czasu zgłoszenia AXAN jej utraty oraz otrzymania potwierdzenia zgłoszenia utraconej karty. Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak Transakcji Bezgotówkowych, do których doszło z winy Floty lub użytkownika Karty Flotowej, a w szczególności, gdy nie dopełniła ona obowiązków ochrony Karty Flotowej, określonych w pkt. V.1 niniejszych Warunków lub obowiązków zgłoszenia zastrzeżenia o niezgodnościach w zestawieniu Transakcji Bezgotówkowych, określonych w pkt VII.2 niniejszych Warunków;

b) Floty nie obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej po zgłoszeniu AXAN jej utraty, chyba, że doszło do nich z winy umyślnej Floty lub użytkownika Karty Flotowej;
c) Floty nie obciążają Transakcje Bezgotówkowe dokonane z użyciem utraconej Karty Flotowej, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez AXAN.

VI. Zasady realizacji transakcji przy użyciu Kart Flotowych AXAN:

 1. Warunki realizacji Transakcji Bezgotówkowej
  Transakcje Bezgotówkowe dokonywane przy użyciu Kart Flota powinny spełniać określone poniżej warunki:
  a) wprowadzony przez użytkownika PIN musi zostać pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany) przez Terminal obsługujący Kartę Flotową;
  b) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TP, pojazd, którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej, powinien znajdować się w miejscu dokonywania transakcji. Tankowanie może być realizowane wyłącznie do baku przytwierdzonego na stałe do w/w pojazdu;
  c) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TK wystawionej na imię i nazwisko, Transakcji Bezgotówkowej może dokonać wyłącznie osoba, której dane osobowe znajdują się na Karcie Flotowej;
  d) w przypadku użycia Karty Flotowej typu
  TP przy dokonywaniu transakcji do systemu musi być wpisany numer rejestracyjny pojazdu, do którego została zrealizowana transakcja. Warunek ten dotyczy wszystkich Produktów i Usług dostępnych przy użyciu Karty Flota;
  e) użytkownik Karty Flotowej zobowiązany jest do podania Operatorowi numeru rejestracyjnego pojazdu znajdującego się w miejscu dokonywania transakcji.
  2. Numer PIN
  Do wydanych Flocie Kart Flotowych AXAN dostarczy pod wskazany adres floty z zachowaniem zasad poufności i wedle procedury wskazanej w niniejszych Warunkach, numery PIN, które powinny być utrzymywane przez Flotę w tajemnicy i ujawniane tylko osobom uprawnionym. Flota zobowiązana jest poinstruować wszystkich użytkowników Kart Flotowych, co do zasad prawidłowego posługiwania się Kartą Flotową z użyciem PIN. W szczególności Flota powinna poinformować użytkowników Kart Flotowych, iż numer PIN może być podawany wyłącznie w urządzeniach elektronicznych podczas dokonywania Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Karty Flotowej, a wprowadzenie numeru PIN winno być dokonywane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione. Karta Flotowa zablokowana PIN-em wprowadzonym błędnie trzy razy, nie pozwala na jej ponowne użycie. W tym wypadku należy zamówić nową Kartę Flotową zgodnie z pkt. V.2 niniejszych Warunków.

Podczas dokonywania operacji kartami flotowymi wydanymi przez Operatora wprowadzenie przydzielonego kodu PIN jest traktowane przez AXAN na równi z podpisem własnoręcznym posiadacza karty flotowej .Tym samym posiadacz karty poprzez wprowadzenie kodu PIN akceptuje wszystkie parametry dotyczące obowiązującej go umowy handlowej o gotówkowej/bezgotówkowej formie dokonywania transakcji w sieci stacji paliw Axan.
3. Realizacja Transakcji Bezgotówkowych
Dokonanie Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej następuje przez okazanie Karty Flotowej Operatorowi, wprowadzeniu Karty Flotowej przez użytkownika Karty Flotowej do Terminala, wprowadzenie numeru PIN i odebranie wystawionego przez Operatora Wydruku(wydruk z drukarki potwierdzający transakcję generowany jest na życzenie Klienta) z Terminala, potwierdzającego dokonanie transakcji. Posłużenie się Kartą Flotową jest możliwe po uprzednim poinformowaniu Operatora o zamiarze dokonania Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej.
4. Brak możliwości dokonania Transakcji Bezgotówkowej
a) przyczyny techniczne
– w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług, zapłata Kartą Flotową okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych leżących po stronie AXAN Sp. z o. o. np.: Terminal jest uszkodzony, Operator skontaktuje się z Infolinią pod nr 600-100-041. Jeżeli Operator uzyska zezwolenie na dokonanie Transakcji Bezgotówkowej, zarejestruje ją, wystawiając stosowne Pokwitowanie wydrukowane z systemu Operatora. Użytkownik Karty Flotowej, po złożeniu czytelnego podpisu akceptującego treść Pokwitowania otrzyma drugi jego egzemplarz. Flota jest odpowiedzialna za zapłatę z tytułu w/w transakcji na zasadach opisanych w Umowie i niniejszych Warunkach;
b) przekroczenie Limitu na Karcie Flotowej – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług, dokonanie Transakcji Bezgotówkowej Kartą Flotową okaże się niemożliwe z powodu przekroczenia Limitu na Karcie Flotowej, ma zastosowanie jedno z poniższych:

Jeżeli:
– Flota dokona zakupów Produktów lub Usług, które przekroczą Limit przyznany dla Karty Flotowej na dany okres, wtedy taka transakcja nie będzie w całości zaksięgowana, jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. Część Produktów lub Usług zakupionych poza Limitem na Karcie Flotowej obciąży Flotę według ogólnych zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).
– Flota dokona zakupów Produktów lub Usług i nie będzie mogła dokonać Transakcji Bezgotówkowej z powodu wcześniejszego, całkowitego wyczerpania limitu lub utraty ważności Karty Flotowej, taka transakcja nie będzie zaksięgowana jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. W takiej sytuacji Flota będzie zobowiązana samodzielnie pokryć należność za wszystkie zakupione Produkty lub Usługi według zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).

– W przypadku gdy Flota ma całkowicie wykorzystany limit dzienny na karcie, a nastąpiło tankowanie pojazdu i nie ma możliwości dokonania transakcji bezgotówkowej, Flota zobligowana jest zwrócić się bezpośrednio do Operatora drogą mailową na adres flota@axan.pl , o udzielenie specjalnej autoryzacji karty i odblokowania dodatkowego Limitu na Karcie Flotowej. Operator dokona autoryzacji karty i obciąży dodatkowo Flotę,kosztami operacyjnymi wyszczególnionymi w tabeli opłat dołączonej do niniejszego regulaminu.
c) uszkodzenie Karty Flotowej świadczące o jej nieprawidłowym przechowywaniu lub używaniu

– w sytuacji, gdy w trakcie realizacji sprzedaży Produktów lub Usług Operator stwierdzi, że Karta Flotowa jest uszkodzona wtedy transakcja nie będzie zaksięgowana, jako Transakcja Bezgotówkowa przy użyciu Karty Flotowej. W takiej sytuacji Flota będzie zobowiązana samodzielnie pokryć należność za wszystkie zakupione Produkty lub Usługi według zasad stosowanych na stacjach paliw (tj. zapłata gotówką lub kartą płatniczą).
AXAN nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty Flotowej przez Operatora oraz za odmowę autoryzacji Transakcji Bezgotówkowej, realizowanej przy użyciu numeru PIN z przyczyn niezależnych od AXAN.
5. Dowody dokonania Transakcji Bezgotówkowej
Każda Transakcja Bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru Transakcji Bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych Produktów lub Usług. Dokonanie przez użytkownika Kart Flotowych Transakcji Bezgotówkowej potwierdzone zostanie Wydrukiem z Terminalu albo Pokwitowaniem. Użytkownik Kart Flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.
6. Zastrzeżenie Karty Flotowej. AXAN dokona zastrzeżenia Karty Flotowej w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:
a) złożenia przez Flotę wniosku o zastrzeżenie danej Karty Flotowej;
b) stwierdzenia naruszenia przez Flotę postanowień Umowy, polegających na zaległości w terminowym regulowaniu należności względem AXAN;
c) stwierdzonej przez AXAN destabilizacji finansowej oraz postępowania likwidacyjnego Floty, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności za Transakcje Bezgotówkowe;
d) przekroczenia przyznanego Limitu kredytu kupieckiego;
e) niezłożenia w terminie wymaganego przez AXAN Zabezpieczenia.
W przypadku wskazanym w
pkt. VI.6 pkt. C AXAN prześle Flocie pisemne zawiadomienie ze wskazaniem okoliczności, na których opiera ocenę sytuacji finansowej Floty z żądaniem niezwłocznych wyjaśnień, a po upływie 24 godzin od przesłania zawiadomienia – w sytuacji braku wyjaśnień lub przedstawienia wyjaśnień niewystarczających, przekaże do wszystkich Operatorów polecenie blokujące dalsze korzystanie z Kart Flotowych przez Flotę. W przypadku wskazanym w pkt. VI.8 oraz VI.4 AXAN ma prawo odmówić realizacji transakcji przy użyciu Karty Flotowej. Transakcja taka zostanie rozliczona na zasadach określonych w pkt.2.
7. Weryfikacja poprawności realizowania Transakcji Bezgotówkowej.
Operator ma prawo w imieniu AXAN dokonać weryfikacji poprawności realizowanej Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu Karty Flotowej. W tym celu użytkownik Karty Flotowej na żądanie Operatora zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości lub dowodu rejestracyjnego pojazdu. Odmowa okazania wspomnianych dokumentów może być podstawą do odmowy realizacji Transakcji Bezgotówkowej. Przeprowadzenie przez Operatora Transakcji Bezgotówkowej bez sprawdzenia wspomnianych dokumentów nie może być podstawą do kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do AXAN.
8. Odmowa realizacji Transakcji Bezgotówkowej lub zatrzymanie Karty Flotowej
W razie zaistnienia uzasadnionych w ocenie Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawem dokonywanej Transakcji Bezgotówkowej, Operator może odmówić dokonania realizacji Transakcji Bezgotówkowej lub zatrzymać Kartę Flotową w sytuacji, gdy:
• użytkownik Karty Flotowej typu TP
chce dokonać Transakcji Bezgotówkowej do innego pojazdu, niż ten którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownik Karty Flotowej typu TP chce dokonać Transakcji Bezgotówkowej do zbiornika typu kanister lub innego, który nie jest bakiem paliwa przytwierdzonym na stałe do pojazdu, którego numer rejestracyjny znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownikiem Karty Flotowej typu
TK jest inna osoba, niż ta której nazwisko i imię znajduje się na Karcie Flotowej;
• użytkownik Karty Flotowej posługuje się Kartą Flotową po terminie ważności;
• użytkownik Karty Flotowej posługuje się Kartą Flotową zablokowaną lub zastrzeżoną.
AXAN zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Transakcji Bezgotówkowej również w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w
pkt. VI.6 oraz XI.2 niniejszych Warunków.


VII. Rozliczanie Transakcji Bezgotówkowych:

1. Zasady ogólne
a) zasady dokonywania rozliczeń Transakcji Bezgotówkowych reguluje Umowa.
Faktury VAT za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przez Flotę z użyciem Kart Flotowych wystawiane są przez AXAN po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych zgodnie z Umową i wysyłane Flocie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia sprzedaży. Dniem sprzedaży dla Transakcji Bezgotówkowych jest ostatni dzień przyjętego przez Strony Umowy okresu rozliczeniowego;
b) zestawienia Transakcji Bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym może zostać przesłane do Floty w wersji papierowej razem z wystawioną fakturą VAT . Operator obciąży właściciela Floty kwotą 5 zł netto za wygenerowanie i przesłanie w/w zestawienia. Powyższa wartość będzie doliczona do faktury VAT wystawionej przez Operatora za zakupione paliwa;
c) częścią składową Umowy może być tabela, która obrazuje sposób kalkulacji wartości rabatu wolumenowego. Zgodnie z zawartą w Umowie tabelą wartość rabatu wolumenowego przypadająca na litr zakupionego paliwa rośnie w sposób progresywny (inkrementalny). Wysokość rabatu wolumenowego przyznawana jest Flocie za spełnienie określonych postanowień w Umowie, tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupu paliw przez Flotę;
d) warunki Umowy mogą przyznawać Flocie prawo do rabatu dodatkowego rozliczanego za spełnienie określonych postanowień w Umowie, tj. wywiązanie się z deklaracji zakupu;
e)
zakup PB 95 oraz PB 98 nie jest objęty żadnymi opustami ani rabatami wolumenowymi i rabatami dodatkowymi chyba że umowa pomiędzy stronami mówi inaczej.
Flota ma obowiązek spłaty zadłużenia wynikającego z faktury VAT bez otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty ze strony AXAN oraz zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za Transakcje Bezgotówkowe.


2. Nieotrzymanie lub niezgodność w zestawieniu Transakcji Bezgotówkowych
Flota ma obowiązek zgłosić do AXAN pisemnie zastrzeżenie, co do niezgodności Transakcji Bezgotówkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT i zestawienia z AXAN. Za dzień uzyskania zestawienia uznaje się datę umieszczenia zestawienia na Portalu. W takiej sytuacji Flota zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia AXAN w szczególności o: kwestionowanych Transakcjach Bezgotówkowych ujętych w zestawieniu, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzaniu rozliczenia. AXAN dokona rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt. IX niniejszych Warunków. Zgłoszenie przez Flotę pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności Transakcji Bezgotówkowych nie zwalnia Floty z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy o wydanie i używanie Kart Flotowych zawartej pomiędzy Flotą a AXAN.
3. Potwierdzenie Transakcji Bezgotówkowych przez Flotę
Brak zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. VII.2 niniejszych Warunków, uznaje się przez Flotę za potwierdzenie Transakcji Bezgotówkowych ujętych na fakturze VAT i w zestawieniu.
4. Rozliczenie usług dotyczących Obsługi Kart Flotowych
Usługi dotyczące Obsługi Kart Flotowych są rozliczane w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, niezależnie od wybranego przez Flotę okresu rozliczeniowego. Dniem wykonania usług Obsługi Kart Flotowych jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym wydano Karty Flotowe, niezależnie od wybranych przez Flotę okresów rozliczeniowych. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż Transakcji Bezgotówkowych, o której mowa w pkt. VII.1 niniejszych Warunków obejmować będzie w/w usługi.

VIII. Portal:

1. Zasady ogólne
Portal jest narzędziem do zarządzania flotą samochodową przez Internet. Flota uzyskuje dostęp do Portalu poprzez indywidualny Login i hasło. Wniosek o założenie konta na Portalu w formie pisemnej należy kierować na adres: flota@axan.pl Dane dostępu przesyłane są na wymieniony we wniosku adres e-mail wskazanego Użytkownika Portalu. Podane przez Flotę dane korespondencyjne Użytkownika Portalu będą służyły wymianie informacji elektronicznych pomiędzy Flotą a AXAN. Wielostopniowy system zabezpieczeń gwarantuje pełną ochronę danych biznesowych Floty.
2. Zakres odpowiedzialności
a) Flota zobowiązuje się do nie udostępniania danych dostępu (Login i hasło) do Portalu Flota osobom trzecim;
b) Flota otrzymując dostęp do Portalu Flota wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej przez AXAN, a także na ich wykorzystywanie do celów komercyjnych, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych i innych informacji marketingowych przez AXAN w formie mailingu, które będą kierowane na adres e-mail wskazany przez Flotę;
c) W przypadku, gdy Flota przekaże AXAN informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na AXAN z mocy obowiązującego prawa;
d) Flota zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej;
e) AXAN zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach;
f) AXAN zawarł w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego;
g) AXAN, udostępniając w Portalu zawierający treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Flocie na konieczność respektowania praw własności intelektualnej;
h) Flota ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje operacje dokonywane na swoim koncie w Portalu, taką samą odpowiedzialność ponosi Flota za operacje dokonywane przez Użytkownika Portalu, osób, którym udostępniła Login i hasło do Portalu oraz osób, które uzyskały dostęp do Loginu i hasła na skutek nienależytego zabezpieczenia tych danych przez Flotę.

IX.
Reklamacje:

1. Flota ma prawo zgłosić pisemnie pod rygorem nieważności do AXAN na adres wskazany przez Infolinię reklamacje dotyczące kwestii innych niż wskazane w
pkt. V.2, jednakże w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Flota dowiedziała się lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o reklamowanym działaniu AXAN.
2. Do każdej reklamacji Flota zobowiązana jest dołączyć potwierdzenie dokonania reklamowanej Transakcji Bezgotówkowej oraz inne dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji.
3. AXAN dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w pkt.
IX.1 w terminie 14 dni od daty jej wpływu do AXAN W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Floty lub Operatora, AXAN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
4. Niezgłoszenie przez Flotę reklamacji w terminie wskazanym w pkt
. IX.1 niniejszych Warunków powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.

X. Zabezpieczenie roszczeń:

a) Ustanowienie i wybór formy Zabezpieczenia
W celu umożliwienia zaspokojenia wszelkich roszczeń AXAN , które mogą wyniknąć z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zwłoki z zapłatą należności za Transakcje Bezgotówkowe, Flota zobowiązana jest ustanowić na swój koszt Zabezpieczenie płatności w formie, wysokości i na okres uzgodniony z AXAN. Zabezpieczenie może być ustanowione w formie: weksla własnego In blanco, poręczenia, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, blokady środków na rachunku bankowym Floty, depozytu na rachunku bankowym AXAN oraz w innej formie zaakceptowanej przez AXAN. Flota ma obowiązek przedstawienia do AXAN dowodu ustanowienia Zabezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od dnia ustanowienia Zabezpieczenia. AXAN Dokonuje weryfikacji ustanowionego Zabezpieczenia pod względem formalnoprawnym w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania dowodu ustanowienia Zabezpieczenia. Na wniosek Floty i w uzasadnionych przypadkach AXAN może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu na ustanowienie Zabezpieczenia lub zmianę wybranej formy Zabezpieczenia.
Wszelkie zmiany nazwy bądź osobowości prawnej kontrahenta będą wymagały aktualizacji danych zawartych w umowie poprzez podpisanie odrębnego dokumentu prawnego tj. ( aneks, cesja, nowa umowa).
b) Weryfikacja formy Zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy
• w przypadku zwiększenia ryzyka związanego z wydaniem i używaniem przez Flotę Kart Flotowych oraz na jeden miesiąc przed wygaśnięciem terminu dotychczasowego Zabezpieczenia, AXAN może:
– dokonywać oceny wiarygodności finansowej Floty w oparciu o dostarczane przez Flotę aktualne dokumenty finansowe, w szczególności sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnościami,
– żądać podwyższenia wartości ustanowionego Zabezpieczenia,
– żądać ustanowienia i przedstawienia innego Zabezpieczenia w terminie określonym przez AXAN;
• w przypadku odstąpienia AXAN od wymogu składania Zabezpieczenia przez Flotę, AXAN ma prawo w trakcie trwania Umowy do weryfikacji wydanej decyzji. Flota na prośbę AXAN ma obowiązek dostarczyć dokumenty stanowiące podstawę prawną prowadzonej działalności oraz dokumenty finansowe, wskazane powyżej. Informacje uzyskane w sposób przedstawiony powyżej będą wykorzystane przez AXAN wyłącznie w celu oceny wiarygodności płatniczej Floty. AXAN zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane informacje i zapewnić należytą ochronę przed dostępem do nich osób trzecich.
c) Zmiana sytuacji faktycznej lub prawnej
Flota zobowiązana jest do pisemnego informowania AXAN o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych i prawnych, jej dotyczących mających wpływ na ocenę wiarygodności finansowej Floty, a w szczególności dotyczących jej statusu prawnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.
d)Wejście w życie Umowy
Umowa wchodzi w życie pod warunkiem ustanowienia przez Flotę Zabezpieczenia i po zaakceptowaniu go przez AXAN może odstąpić od wymogu ustanowienia przez Flotę Zabezpieczenia. W tej sytuacji Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, zaś postanowienia pkt.
X. niniejszych Warunków nie znajdują w stosunku do Floty zastosowania.

XI.
Rozwiązanie Umowy:

1. Odstąpienie od Umowy
Flota ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty Flotowej, o ile nie dokonała żadnej Transakcji Bezgotówkowej przy użyciu tej Karty Flotowej. W takim przypadku AXAN zachowuje uprawnienie do obciążenia Floty kosztami związanymi z obsługą Kart Flotowych.
2. Wypowiedzenie Umowy przez AXAN z ważnych powodów
AXAN może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Za ważne powody uważa się którąkolwiek z poniższych okoliczności:
a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Flotę postanowień Umowy, dotyczących terminowych płatności należności wynikających z faktur VAT wystawianych przez AXAN;
b)podania przez Flotę nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy lub we Wniosku;
c) stwierdzonej przez AXAN destabilizacji finansowej Floty, uzasadniającej obawę zaprzestania regulowania należności za Transakcje Bezgotówkowe. W takim przypadku AXAN prześle Flocie pisemne zawiadomienie ze wskazaniem okoliczności, na których opiera ocenę sytuacji finansowej Floty z żądaniem niezwłocznych wyjaśnień, a po upływie 24 godzin od przesłania zawiadomienia – w sytuacji braku wyjaśnień lub przedstawienia wyjaśnień niewystarczających, przekaże do wszystkich Operatorów polecenie blokujące dalsze korzystanie z Kart Flotowych przez Flotę;
d) niespełnienia przez Flotę obowiązku podwyższenia wartości Zabezpieczenia lub ustanowienia innego Zabezpieczenia, który to obowiązek może zostać nałożony przez AXAN na zasadach określonych w pkt.
X. niniejszych Warunków;
e) niedokonywania Transakcji Bezgotówkowych przez okres trzech miesięcy;
f) nierealizowania deklarowanego poziomu zakupów Produktów i Usług w okresie trzech miesięcy od otrzymania Kart Flotowych;
g) zaprzestania realizacji programu flotowego dopuszczającego dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych, na zasadach określonych w niniejszych warunkach. W przypadku wypowiedzenia Umowy Flota zobowiązana jest – w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia rozwiązania Umowy – do zwrotu wszystkich Kart Flotowych znajdujących się w jej posiadaniu. Należności za wszystkie Produkty i Usługi nabyte przed zwrotem Kart Flotowych obciążają Flotę.
3. Ostateczne rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych
Wygaśnięcie Umowy nie zmienia zasad rozliczeń Transakcji Bezgotówkowych – zachowują one moc, aż do pełnego rozliczenia Transakcji Bezgotówkowych dokonanych z użyciem Kart Flotowych przez Flotę. Faktury VAT będą obejmowały należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych na rzecz Floty, które zostały zrealizowane do momentu wygaśnięcia Umowy. Faktury VAT, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną niezwłocznie przesłane na adres Floty.

XII.
Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN :

1. Wszelkie zmiany Umowy winny być dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawiadomienia, pisma, korespondencja i dokumenty związane z Umową, jak również z jej wykonaniem powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim.
2. AXAN może dokonywać zmian Warunków w trakcie obowiązywania Umowy.
W przypadku zmiany niniejszych Warunków AXAN poinformuje Flotę o dokonanych zmianach drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru, natomiast aktualna wersja dokumentu zostanie umieszczana do pobrania na stronie internetowej AXAN. Jeżeli Flota nie akceptuje zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania za wypowiedzeniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Flotę informacji o zmianach niniejszych Warunków. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Floty, uważa się za akceptację aktualnych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych. Strony uznają, że zmiana opłat, tabeli i usług w zakresie rozszerzenia dostępnego asortymentu w trakcie obowiązywania Umowy, nie stanowi zmiany Warunków lub zmiany Umowy i w konsekwencji nie wymaga zastosowania trybu opisanego w niniejszym punkcie.


XIII. Klauzula nieważności:

Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie miały zastosowania do Floty, pozostaje to bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Warunków.

XIV. Postanowienia końcowe:

1. Potrącenie
Flota nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia AXAN do dokonania, po uprzednim zawiadomieniu Floty i niezależnie terminu wymagalności zadłużenia wobec AXAN, potrącenia wierzytelności przysługujących Flocie wobec AXAN z wierzytelnościami AXAN wobec Floty z tytułu Umowy.
2. Cesja praw i obowiązków
Przeniesienie przez Flotę praw i obowiązków wynikających z Umowy, na inny podmiot może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Rozstrzyganie sporów
Strony zobowiązują się, że podejmą w dobrej wierze działania w celu ugodowego rozwiązania wszelkich sporów i różnic zdań wynikłych z Umowy lub jej interpretacji. O ile ugodowe rozwiązanie sporu nie powiedzie się, Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby AXAN.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Karta flotowa nowa

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa nowa z nadrukiem logo

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna

10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Karta flotowa zamienna z nadrukiem logo

(wydawana w miejsce utraconej, zmiana dotychczasowych danych zawartych na Karcie)

30,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłata z tytułu użytkowania aktywnych kart flotowych

1,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty należne AXAN w przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w pkt. XI.1 Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych AXAN z dnia 1 sierpnia 2017

ilość kart flotowych wydanych na podstawie Wniosków x 20,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Opłaty dodatkowe

Wysyłka faktury papierowej
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Wysyłka zestawienia wszystkich transakcji bezgotówkowych za dany okres rozliczeniowy (WZ)
5,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

Udzielenie autoryzacji karty flotowej po wykorzystaniu limitu dziennego
10,00 PLN + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

PROMOCJA

PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji „PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ” jest AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słoneczna 5, Bielany-Żyłaki, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Promocja „PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ” trwa do odwołania, Organizator ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny

  3. Regulamin stanowi podstawę promocji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 2. Uczestnictwo w promocji

  1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usług sieci Stacji Paliw AXAN z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.

  2. W promocji „PALIWO TANKUJESZ, ŻETON NA MYJNIE OTRZYMUJESZ” można wielokrotnie brać udział.

  3. Talon uprawniający do otrzymania żetonu na myjnię może otrzymać każdy Klient sieci Stacji Paliw AXAN.

  4. Celem promocji jest nagradzanie Uczestników, którzy tankują paliwa płynne oraz gaz LPG na naszych stacjach paliw.

  5. Uczestnikami promocji mogą stać się osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające paliwa płynne oraz gaz LPG z wydaniem faktury VAT lub paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką lub kartą płatniczą.

  6. Talon uprawniający do odebrania żetonu na myjnie należy odebrać od pracownika stacji paliw.

  7. Każe tankowanie na stacjach paliw AXAN należy odnotowywać na odwrocie talonu, potwierdzając wszystkie transakcję wraz z ilością zatankowanego paliwa u Sprzedawcy (jako potwierdzenie / dowód transakcji służy pieczątka ze wszystkich stacji paliw AXAN biorących udział w promocji)

  8. W przypadku utraty talonu, w celu odzyskania / przywrócenia stanu faktycznego ilości zatankowanego paliwa należy okazać dowód (paragon, faktura) pracownikowi stacji.

  9. Po osiągnięciu odpowiedniej ilości uprawniającej do odebrania żetonu, należy udać się na najbliższą stację paliw, która bierze udział w promocji, i wymienić talon na żeton na nasze myjnie oraz odebrać kolejny, pusty talon.

 3. Postanowienia reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z promocją należy składać na piśmie listem poleconym z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. AXAN RETAIL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, na Stacjach Paliw AXAN (biorących udział w promocji), drogą e-mailową: infolinia@axan.pl w terminie trwania promocji lub do 14 dni od jej zakończenia.

  2. Reklamacje po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. W niniejszej promocji nie są przetwarzane żadne dane osobowe, a potwierdzeniem udziału w promocji jest talon, na który należy wprowadzać takie informacje jak ilość zatankowanego paliwa lub gazu LPG oraz pieczątka ze Stacji Paliw AXAN (biorących udział w promocji)

Organizatorem Konkursu jest AXAN Retail Sp. z o.o. Sp. k. 08-311 Bielany ul. Słoneczna 5.

 1. Warunkiem uczestnictwa konkursie jest:
  1. napisanie w komentarzu poprawnego wyniku
  2. polubienie fanpage /AxanPL.
  3. udostępnienie postu
 2. Pierwsza osoba, która poprawnie napisze w komentarzu wynik i spełni wszystkie warunki konkursowe, otrzyma nagrodę.
 3. Decydując się na udział w konkursie, Uczestnik akceptuje regulamin.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. Wszystkie dodane komentarze po godzinie 20:45 z dn. 07.06.2019r. nie będą brane pod uwagę w konkursie
 6. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000, e-mail: infolinia@axan.pl lub w wiadomości prywatnej na fanpage AXAN/PL